Р Е ШЕ Н И Е

 №18

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 15.03.2013 година

 

Отдаването под наем на земи от Общинския поземлен фонд се извършва по реда на глава десета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като земите  от общинския поземлен фонд се отдават под наем с предимство на безимотни и малоимотни лица с постоянно местоживеене в населеното място (чл. 93), в чието землище се намират земите, а когато след задоволяване нуждите на лицата по чл. 93 останат свободни земи, те се отдават под наем или аренда.

Съгласно чл. 94 от Наредбата Общинският съвет определя колко декара общинска земя, в кои землища и местности ще се предоставя на малоимотни и безимотни лица, земите, които могат да се отдават под наем или аренда, и размера на наема или арендното плащане, като наемът не може да бъде по-малък от този, определен за земите от държавния поземлен фонд.

При изготвянето на предложението е взета предвид заповед № РД-46-41 от 11.02.2011г. и Заповед РД 46-260 от 23.03.2012 год. на министъра на земеделието и храните, в която е определен размерът на началните тръжни цени за участие в търговете за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, съгласно която началната тръжна цена за предоставяне под наем на земи от ДПФ за общините от област Разград за едногодишни полски култури е 25.00 лв.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 94 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 4,

 

Р Е Ш И:

 

1. ОбС –Цар Калоян определя обработваемите земеделски земи от общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и местности по Приложение 1, които да бъдат предоставени под наем за срок от 1 годинa по реда на глава десета от Наредба №5, като останалите земеделски земи да бъдат отдадени под наем за срок от 1 годинa чрез провеждане на търг с явно наддаване по реда на глава осма от същата Наредба.

2. Определя цена за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ  в размер на 25 лв.

3. Във връзка с § 1 от ДР на ППЗСПЗЗ определя максимален размер земя, предоставена на безимотни и малоимотни лица до 10 дка на домакинство, включително и собствената и / или придобита по наследство земя.

4. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за определяне реда, длъжностните лица и сроковетеза отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013г.

5. Когато земи от общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ се ползват от лица, без основание, същите дължат заплащане на обезщетение за срока на неправомерното ползване в троен размер на началните тръжни цени по т. 2 съобразно категорията и площта на земята.

    6. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река