Р Е ШЕ Н И Е

 17

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 15.03.2013 година

 

Оперативна програма „Административен капацитет” има за цел подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, както и повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система. Специален фокус е поставен върху ефективното функциониране на администрацията, подобряване управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, модерно обслужване от страна на администрацията.

На 22.01.2013 г. стартира поканата за набиране на проектни предложения по подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. Ще бъдат финансирани проекти за оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.  Допустими дейности за финансиране са функционални анализи; разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи; дейности за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност; дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура; дейности за мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалните анализи. Предвидената минимална стойност на проектите е 20 000 лв., а максималният праг е 90 000 лв. Проектите трябва да бъдат реализирани в рамките на една година.

На 06.02.2013 г. стартира и поканата за набиране на проектни предложения по подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Общинските администрации могат да кандидатстват с проекти за въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Проектите могат да бъдат на стойност от 20 000 лв. до 80 000 лв. Предвиден е деветмесечен срок за изпълнение на одобрените проекти.

Община Цар Калояне допустим бенефициент и по двата подприоритета. По тези две схеми не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента, предоставя се 100% безвъзмездна помощ.

Съгласно изискванията на програмата и насоките за кандидатстване по посочените по-горе процедури Общинският съвет трябва да вземе решение за  кандидатстването на общината по тях.

                 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласието си Община Цар Калоян да кандидатства по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 с проект „Модерна и ефективна администрация в Община Цар Калоян”.

2. Дава съгласието си Община Цар Калоян да кандидатства по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 с проект „Укрепване на капацитета за разработване и актуализация на ефективни политики в Община Цар Калоян”.

3. Упълномощава Кмета на Община Цар Калоян Ахмед Реджебов Ахмедов да попълни и представи Формуляр за кандидатстване пред УО на ОПАК.

                4. Проектите са в съответствие с Общинския план за развитие 2007-2013 на община Цар Калоян.

                5. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоещото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река