Р Е ШЕ Н И Е

 №16

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 15.03.2013 година

 

На 26.11.2012 г. влезе в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.). Законът поставя нови съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и значително ограничаване на инвестиционни намерения на физически и юридически лица при липса на действащ общ устройствен план на общината. §16, §35, т. 2 и §39 от ЗИД на ЗУТ, които ограничават промяна на предназначението на отделни поземлени имоти, ако същите не съответстват на предвижданията на ОУП за територията на общината или за част от нея, влизат в сила от 1 януари 2016 г. Ако дотогава община Цар Калоян няма ОУП, няма да могат да се реализират никакви проекти извън границите на населените места, няма да може да се променя предназначението на територията, земеделска земя или горски територии, с което се спират всякакви инвестиционни дейности в общината.

Нов общ устройствен план на община Цар Калоян ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в Община Цар Калоян. Общият устройствен план ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо интегриран подход за постигане на едно устойчиво развитие в перспектива.

Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на Община Цар Калоян е също така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на оперативните програми на европейските структурни фондове.

Съгласно § 123, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ в 6-месечен срок от влизането в сила на закона, кметовете на общини, в които няма действащ общ устройствен план са длъжни да внесат предложение в общинския съвет по чл.124, ал.1 от ЗУТ за изработването на общ устройствен план. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба финансирането на изработването на плановете трябва да се подпомага и със средства от държавния бюджет, които да се предвиждат ежегодно в закона за държавния бюджет за съответната година. Възможно е в рамките на бюджета на МРРБ за проектиране на устройствени планове да бъде финансирано изработването на ОУП, но изискванията са за тях да има изготвени задания за проектиране, които да са съгласувани от Министерството на културата, да има становища от Изпълнителната агенция по горите, ако ще обхващат горски територии, от МОСВ или РИОСВ за определяне на приложимите процедури по реда на ЗООС и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от устройствения план.

Съгласно чл. 124. ал 1 от ЗУТ Общинският съвет приема решение за изработване на проект за общ устройствен план по предложение на кмета на общината, придружено от задание по чл. 125 от същия закон, включващо при необходимост опорен план, който е неразделна част от него, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия. Заданието обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. То се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове.

Във връзка с гореизложеното, на основание на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 125, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и § 123, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията,Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Открива процедура по изработване на общ устройствен план (ОУП) на община Цар Калоян.

2. Възлага на кмета на Община Цар Калоян да проведе процедура по възлагане изработването на планово Задание и Опорен план за изработване на ОУП /Общ устройствен план/ на Община Цар Калоян, съдържащо изисквания относно териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУП на община Цар Калоян, като първа фаза от неговото разработване.

3. Възлага на кмета на община Цар Калоян да проучи възможностите за осигуряване на външно целево финансиране за изработването на планово задание с опорен план, а при липса на такива възможности, средства за неговото изработване да бъдат заложени по бюджета на община Цар Калоян за 2013 г.

4. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоещото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река