Р Е ШЕ Н И Е

 №15

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

 

На заседание на Управителния съвет на ЗК «Изгрев», гр. Цар Калоян е взето Решение за дарение на Колесен трактор – ЮМЗ 6Л с рег. №РР 01094 на община Цар Калоян.

                Съгласно чл. 34, ал. 1  от Закона за общинска собственост «Общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определн в закон.

                Възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския съвет.  Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор от кмета на общината.Даренията и завещанията се приемат от кмета на общината.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 17, ал. 1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление, и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Цар Калоян приема дарение отЗК «Изгрев», гр. Цар Калоян, представляващо Колесен трактор – ЮМЗ 6Л с рег. №РР 01094, номер на рама 153374, цвят – червен.

2. Упълномощава кмета на община Цар Калоян да приеме дарението като се подпише на всички документи за прехвърляне на собствеността.

            3. Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река