Р Е ШЕ Н И Е

 №14

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

 

Община Цар Калоян има възможност да кандидатства за изграждане на спортна инфраструктура върху  собствен на общината имот по мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

С този проект Община Цар Калоян ще има възможност  да получи безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Многофункционална спортна зала в гр. Цар Калоян с цел  създаване на по-добри условия за живот за населението на  общината и за развитието на спорта.

Проектът  е в съответствие с Общинския план за развитие 2007-2013 на община Цар Калоян.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

 

Р Е Ш И:

 

1. Община Цар Калоян  да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ   по  мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» по «Програма за развитие на селските район 2007-2013 г.» с проект: «Изграждане на многофункционална спортна зала  в гр. Цар Калоян», община Цар Калоян.

 

2. Проектът е в съответствие с приоритетните задачи за развитие на общината посочени в  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН  2007-2013 год. - дейностите по проекта  попадат в обхвата на Основна цел: Преодоляване изоставането  в социално – икономическото  развитие и жизнен стандарт и постигане на устойчиво и балансирано развитие на общината като селищна система с европейски  измерения на работа, живот, култура и образованиеи по специално с приоритет 2 „Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината, мярка 2.1.5 „ Изграждане на нови, възстановяване и модернизация на съществуващи спортни съоръжения и площадки”

 

3. Проектът да бъде изготвен в съответствие с Наредба №25 от 29.07.2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и  икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год. на  Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2008г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010 г., изм. ДВ. бр. 37 от 18 Май 2010 г., изм. ДВ. бр. 45 от 15 Юни 2010 г., и възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши необходимите действия за това:

3.1 Да сключи договор с проектант за изготвяне на технически проект;

3.2 Да сключи договор с консултант  за подготовка  на заявление за кандидатстване  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

4. Обектът предмет  на интервенция по проекта, няма да бъде отдаван за стопанисване на други физически или юридически лица.

 

          5. Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река