Р Е ШЕ Н И Е

 №13

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

 

Изтекъл е договора за наем на сграда –частна общинска собственост „Автогара и кафе” със застроена площ от 55 кв.м. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица,като отдаването се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Първоначалните наемни цени при провеждане на търгове са утвърдени  тарифа – Приложение № 1 към Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество съгласно която за месечният наем за първа зона за 1 кв.м. е 2,10 лв.  /без ДДС/

               Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление, и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда -частна общинска собственост –„Автогара и кафе” находящ се в имот с пл. N976 в  кв. 37 по плана на град Цар Калоян с административен адрес: ул. „Дружба” с площ от 55 кв.м. за срок от 5 години при първоначална тръжна цена 115,50 лв. – месечен наем /съгласно Тарифа №1 към чл. 23, ал. 2 от Наредба №5/.

2.Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на търга за отдаване под наем и да сключи договор със спечелилия търга кандидат.

            3.Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река