Р Е ШЕ Н И Е

 №11

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

 

Проявен е интерес за закупуване на недвижими имоти – земеделски земи в землището на с. Костанденец, както следва:

-Поземлен имот №209013 с площ от 2,066 дка., седма категория в местността „КОСТИН ДЯЛ” и

-Поземлен имот №040047 с площ от 3,542 дка., трета категория в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”

 Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската сосбтвеност, продажба  на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл.  41, ал. 2 от Закона за общинската собственостРазпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост: Поземлен имот №209013 с начин на трайно ползване –Др. селскостопанска територия с площ от 2,066 дка., седма категория в местността  „КОСТИН ДЯЛ” в землището на с. Костанденец  при първоначална тръжна цена, представляваща продажната цена в размер на 340 лв. /определена от незавсим лицензиран оценител./

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост: Поземлен имот №040047 с начин на трайно ползване –Нива с площ от 3,542 дка., трета категория в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ” в землището на с. Костанденец  при първоначална тръжна цена, представляваща продажната цена в размер на 2 215 лв. /определена от незавсим лицензиран оценител./

3. Възлага на кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за проджаба по реда на глава осма от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

           4. Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река