Р Е ШЕ Н И Е

 №9

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

 

През 2010 година  с Решение №20/12.07.2011 год. е  приета «Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян 2011-2015 г.»

                По предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция «Социално подпомагане» и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане общинският съвет ежегодно приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, който съдържа: (чл.36б, ал.4) от ПП на ЗСП

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

3. източници на финансиране на социалните услуги;

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

Планът по ал. 4 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане.

С настоящата предлагаме Общинския съвет да включи в приетия Годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище  в община Цар Калоян за 2013 г. нова социална услуга - т. 7 – „Центърза социална рехабилитация и интеграция” в гр. Цар Калоян, предоставяна в общността с капацитет 20 места с целевата група– деца и лица с увреждания и деца със СОП /специални образователни потребности/.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП,Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Допълва годишния план за развитие на социалните услуги на общинско равнище  в община Цар Калоян за 2013 г. с нова социална услуга – „ т.7 - Центърза социална рехабилитация и интеграция” в гр. Цар Калоян, предоставяна в общността с капацитет 20 места с целевата група– деца и лица с увреждания и деца със СОП/специални образователни потребности/ по Приложение №1/.

2. Упълномощава кмета на община Цар Калоян, да предприеме съответните действия за изпълнение на  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян 2011-2015 г.  и  Годишния  план за развитие на  социалните услуги в Община Цар Калоян за 2013  г.

         3. Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река