Р Е ШЕ Н И Е

 №8

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

           

Общински съвет Цар Калоян взе Решение №57 от 30.11.2012 год. за откриване на нови социални услуги в община Цар Калоян - Дневен център за възрастни хора,  Дневен център за деца с увреждания и Център за обществена подкрепа като делегирана от държавата дейност от 01.01.2013 г.

Поради липса на финансови средства в държавния бюджет за 2013 год, община Цар Калоян бе уведомена, че към настоящия момент е невъзможно откриването на социални услуги с такъв капацитет и следва да се вземе решение за откриване нова социална услуга с по-малък капацитет.

Нашето ново предложение е за откриване на  нова социална услуга: Центърза социална рехабилитация и интеграция, като целевата група на тази нова социална услуга обхваща по-широк кръг лица – деца и лица с увреждания и деца със СОП/специални образователни потребности/, като делегирана от държавата дейност от  01.04.2013г.

Тези действия се предпримат с оглед необходимостта за подобряване положението на уязвимите групи и развитие на нови социални услуги в общността. Влошената икомическа ситуация и високият ръст на безработицата затрудняват социалния климат в общината,  

Предвид направения анализ се констатира общ недостиг на социални услуги за всички рискови групи, предоставяни в среда, близка до семейната. Социалната услуга, която предлагаме да бъде създадена, има за цел решаване на основните проблеми на рисковите целеви групи.

Демографските показатели за общината показват устойчива тенденция към застаряване на населението.Расте броят на самотните възрастни хора, на безработните семейства, на хората с увреждания, на децата в риск. При възрастните хора съществуват социални и здравни проблеми, които предизвикват промяна в индивида и продуцират определени социални и здравни потребности, задоволяването, на които ще се постигне, чрез реализацията на настоящото проектно предложение. Висок е броят на нуждаещите се от услугата лица на територията на общината, които остават извън обхвата на съществуващите социални програми.

Направеният анализ на социалните услуги от Дирекция “Социално подпомагане” – Цар Калоян показа категоричната необходимост от откриването на нова социална услуга - „Центърза социална рехабилитация и интеграция”.

                В община Цар Калоян има реална необходимост от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище; деинституционализация и реинтеграция на деца; консултиране и подкрепа на семейства в риск; оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

                До момента в община Цар Калоян не се развива приемното родителство и няма програми за осиновители. Неоходимо е да се постави и на ново, по-ефективно ниво и работата с деца с противообществени прояви.

За да функционира посочената социален център като делегирана от държавата дейност с капацитет общо 20 места е необходимо освен мотивирано Решение на общинския съвет за откриване на нова социална услуга , също:

-услугата да бъдат заложена при изготвяне на проектобюджета на общината за следващата календарна година и да бъде в съответствие с Годишния план за развитие на социалните услуги на общината ;

-документи, удостоверяващи право на собственост или основание за ползване на съответната материална база , както и възможността да бъде експлоатирана съобразно вида на социалните услуги.

Средствата следва да бъдат осигурени със Закона за държавния бюджет за 2013 г. в частта «делегирани държавни дейности».

На основание чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава откриване на социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейност, по предложение на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане. Към предложението е необходимо да бъде приложено и мотивирано решение на общински съвет за разкриване на новата социална услуга; услугата да бъде заложена при изготвяне на проектобюджета на общината за следващата календарна година и да бъде в съответствие с Годишния план за развитие на социалните услуги на общината.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,  Общински съвет  Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за откриване от 01.04.2013 г., като делегирана от държавата дейност, на нова социална услуга «Центърза социална рехабилитация и интеграция»в гр. Цар Калоян, предоставяна в общността с капацитет 20 места с целевата група – деца и лица с увреждания и деца със СОП /специални образователни потребности/, с обща численост на персонала 6  човека, в съответствие с Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността съгласно Приложение №2, одобрена със Заповед № РД01/280 от 24.03.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика.

2. Новата социална услуга се предоставя в общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обект с обществено предназначение за предоставяне на социални услуги: двуетажна масивана сграда със застроена площ 662 кв.м. с административен адрес ул. „Христо Ботев” №11, в поземлен имот №77308.502.208 по кадастрална карта одобрена със Заповед №РД-18-46/29.09.2005 г. на ИД на АК по АОС 153/02.10.2008 г.

3. Задължава Кмета на Община Цар Калоян, не по-късно от 10 (десет) дни от влизане в сила на това решение, да изпрати на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Разград следните документи за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане:

• Решението на Общински съвет – Цар Калоян за откриване на новите социални услуги;

• копие от документа за собственост на сградата.

     3. Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река