Р Е ШЕ Н И Е

 №7

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

 

Община Цар Калоян е поканена от ръководството на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” за присъединяване към нея поради това, че ние сме съседна община на община с излаз на река Дунав. Към настоящия момент в асоциацията членуват 34 общини и на проведеното редовно заседание на 28.09.2012 год. е взето решение за увеличаване на членовете на асоциацията, с оглед партньорство в защитата на интересите на местните власти от Дунавския регион.

Висш ръководен орган на асоциацията  е Общото събрание, което се  състои от делегатите на общините-членове на асоциацията. Съгласно устава на асоциацията всяка община –кандидат подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира че е запозната и приема разпоредбите на устава, като към молбата се прикрепя препис от решението на Общинския съвет за членство и за определяне на упълномощени представители – един делегат и един заместник делегат в общото събрание.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Устава на АДО „Дунав”,Общински съвет - Цар Калоян с 8 гласа “ЗА”, против - 3, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за членство на община Цар Калоян в Асоциацията на Дунавските  общини „Дунав”.

2. Определя за делегат в Общото събрание на в Асоциацията на Дунавските  общини „Дунав” инж. Ахмед Реджебов Ахмведов – Кмет на община Цар Калоян.

3. При невъзможност за участие на определения  делегат в заседание на Общото събрание, той да бъде заместван от заместник –делегат – Найден Хинков Късов – Зам. кмет по Социални дейности в община Цар Калоян.

          4. Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река