Р Е ШЕ Н И Е

 №6

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 24 от Наредба №2 за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Цар Калоян, чл. 12 от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 година,  Общински съвет - Цар Калоян с 8 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета за 2013 година както следва:

1.1.По прихода в размер на 2379312 лв./съгласно Приложение №1 / в т.ч.:

1.1.1.Приходи от държавни трансфери  в размер на 1694571 лв/Приложение №1/.в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 1736039 лв.

1.1.1.2.Преходен остатък в размер на 1035 лв., разпределен както следва:

-СОУ „Хр.Ботев”, гр. Цар Калоян           1035 лв.

1.1.1.3.Плащане на заем към фонд „Енерг.Ефект”    - 42503 лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 784741 лв./Приложение №1/в т.ч.:

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 147000 лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 211000 лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 379200 лв.

1.1.2.4.Субсидия за капиталови разходи в размер на 90400 лв.

 

2.1.По разхода в размер на 2379312 лв./Приложение  №2/в т.ч.

2.1.1.За делигирани от държавата дейности в размер на 1694571лв./Приложение №2/

2.1.2.За местните дейности в размер на 784741 лв./Приложение №2/

 

3.1.Разчет на разходите по второстепенни разпоредители в размер на 1694571 лв. и  784741 лв./ Приложение №2/

 

4.1.Приема разчет за целеви разходи и субсидии,както следва:

4.1.1.Разходи за членски внос                          4000 лв.

4.1.2.Помощи при погребение                        2500лв./Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника,надгробен знак,изкопаване и заравяна на гроба. Помощта се предоставя на самотни без близки и роднини, безпризорни, настанени в социални домове, социално бедни,отговарящи на изискванията на Закона за социалното подпомагане. Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт, документ от социалните служби за социалния статус. 

4.1.3.Субсидии за читалищата                   62710 лв./разпределя се от комисия определена със заповед на кмета на общината/

4.1.4.Субсидии за нефинансови предприятия - 18000 лв. в т.ч. 3000 лв. за традиционни спортни мероприятия в с. Езерче, 10000 лв. за традиционни спортни мероприятия в гр. Цар Калоян, 2000 лв. за коледни спортни турнири, 3000 лв. за подпомагане дейноста на спортните клубове по борба, футбол и др. спортове на територията на община Цар Калоян. Средствата за спортните мероприятията в с. Езерче са в общия размер на местни дейности за кметство с. Езерче

4.1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.4.1. свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства.

 

5.1.Определя социално битови разходи в размер на 3% от фактически начисления  и изплатения  фонд Работна заплата. В сумата са включени данъци и осигуровки дължими за сметка на бюджената организация.

 

6.1.Приема разходи за представителни цели /съгласно чл. 13 от ПМС №1/9.01.2013 г. както следва:

Кмет на община                   8000 лв.

Председател на ОбС          6000 лв.

Кмет с.Езерче                     3000лв.

Кмет с.Костанденец         1000лв.

В размера са включени сумите за дължими данъци.

 

7.1.Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 85% от действителните разходи /съгласно докладна записка/

 

8.1.Определя числеността на персонала /по приета структура/ и средните брутни работни заплати от 01.01.2013 година /съгласно докладна записка/

 

9.1.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства от общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

 

10.1.Определя 5% резерв в дейност „Образование” за държавни разходи  и 10% за местни разходи, съгласно указанията на Министерство на финансите. Резервът ще бъде предоставен след 15.11.2013 г.

 

11.1.Възлага на кмета на общината:

-Да определи конкретни права и отговорности на второсепенните разпоредители с бюджетни кредити

-да ограничава или спира финансиране на бюджетните звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системите за финансово управление и контрол на община Цар Калоян.

-да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.

-да информира общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаи на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

-да предлага на общинския съвет след 30 септември да прехвърлят средства от един вид разход в друг за делигирани от държавата дейности, с изключение на разходите за образование, при условие,че няма просрочени задължения в съответната дейност.

 

12.1.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета:

-да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година, без средствата за заплати, осигурителни вноски и степендии в частта за делигирани от държавата дейности.

-да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общият й размер в частта за местни дейности.

-да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

-да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие.

-да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернатилни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината

 

13.1.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни от приемането му и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата-Разград.

 

14.1.Дава съгласие за временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти, програми, съфинансирани от ЕС.

 

15.1.На основание чл. 24, ал. 1 от ЗОБ упълномощава кмета на общината при възникнал недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо в временен безлихвен заем от извънбюджетна или набирателна сметка.

 

16.1.При неизпълнение или преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.

 

Приложения №1 и №2 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Приложение №1

1.1.Приходи за делигирани  от държавата дейности:

                                     Наименование на прихода                     План

1.§31-11 Обща допълваща субсидия                                        1736039

2.§83-82 Заем за фонд „Енерг.ефективност”                         -42503

3.§95-01 Преходен остатък на 01.01.                                           1035

Всичко държавни приходи:                                                      1694571

1.2.Приходи за местни дейности:  

                                     Наименование на прихода                    План

1.Данъчни приходи:                                                                    147000

§01 03 Патентен данък                                                                  4000

§13 01 Данък върху недвижими имоти                                       20000

§13 03 Данък върху превозни средства                                     55000

§13 04 Данък при придобиване на имущества                         67000

§20 00 Др.данъци                                                                           1000

2.Неданъчни приходи:                                                             211000                            

§24 00 Приходи и доходи от собственост                               35300

§27 00 Общински такси                                                            155000

§28 00 Глоби,санкции и наказателни лихви                               1200

§36 00 Други неданъчни приходи                                                  500

§37 00 Внесени ДДС и др.данъци                                              -3000

§41 00 Приходи от концесии                                                      2000

§40 00 Приходи от продажба на ДМА                                     20000

3.Субсидии                                                                                469600

§31 12 Обща изравнителна субсидия                                     379200

В т.ч.за зимно снегопочистване                                              11300

§31 13 Субсидия за капиталови разходи                                 90400

4.Преходен остатък за образование                                 -42859

Всичко местни приходи:                                                      784741

 

                       

Приложение №2

1.3.Разходи за държавни дейности

           Наименование на разхода                                                План

1.Община Цар Калоян-собствен                                               509233

-общо държавни служби                                                                335261

-отбрана и сигурност                                                                    62411

-др.дейности по здравеопазването                                             48851

-читилища                                                                                      62710

2.Кметство с.Езерче                                                                   28639

-общо държавни служби                                                                 28639

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                                                            121840

4.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян                                              195372 

5.СОУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                                             585388

6.ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче                                           231112

7.Резерв от намаление на ученици                                          64456

8.Временен заем от набирателна сметка                            -41469

Общо държавни разходи:                                                       1694571

1.4.Разходи за местни дейности

        Наименование на разхода                                             План

1.Община Цар Калоян-собствен                                         570135

-общинска администрация                                                     256955

-общинска администрация-дофинансиране                           26700

-общински съвет                                                                       71600

-защита на население от бедствия и аварии                         5000

-домашен социален патронаж                                                 46400

-клубове на пенсионера и инвалида                                          6500

-осветление на улици и площади                                           26000

-озеленяване                                                                             29780

-чистота                                                                                   31000

-спортни бази спорт за всичко                                              15000

-обредни домове и зали                                                             3400

-служби и дейности по ремонт на пътища                         51800

2.Кметство с.Езерче                                                           56000

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче-издръжка                                   60920

4.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян-издръжка                      97686

Всичко общински разходи:                                               784741

 

     2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река