Р Е ШЕ Н И Е

 №5

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл. 62, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от ПМС №1 за изпълнение на закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Утвърждава списъk на пътуващия персонал от местоживеене до месторабота  на територията на  община Цар Калоян и 85% от пътните разходи по дейности  както следва:

1.1. СОУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян

-Ахмед Метин Ахмед-Разград-Цар Калоян-Разград

-Слави Димитров Станев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Сашка Петкова Колева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Гергана Иванова Дончева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Лиляна Димитрова Иванова-Русе-Цар Калоян-Русе

-Тони Йорданов Тонев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Катя Красимирова Минкова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Виргиния Иванова Йорданова-Разград Цар Калоян-Разград

1.2. ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче

-Цветалина Стойчева Занкова-Разград-Езерче-Разград

-Нина Василева Лалева-Разград-Езерче-Разград

-Таня тодорова Великова-Разград-Езерче-Разград

-Юркие Мустафа Мустафа-Разград-Езерче-Разград

-Юсеин Османов Юсеинов-Разград-Езерче-Разград

-Снежанка Енчева Велчева-Разград-Езерче-Разград

-Милка Тодорова Стоянова-Гецово-Езерче-Гецово

-Гинка Георгиева Стоянова-Гецово-Езерче-Гецово

-Марияна Господинова Божилова-Гецово-Езерче-Гецово

-Зюлейха Ибрям Карман-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Лейля Басриева Чалъкова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Димитър Иванов Минков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Семиха Динчерова Карамустафа-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Генчо Труфанов Станков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

1.3. ОДЗ „Славейче”, гр. Цар Калоян

-Дарина Константинова Иванова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Милена Иванова Кръстева-Русе-Цар Калоян-Русе

1.4. ЦДГ „Пролет”, с. Езерче

-Иванка Георгиева Иванова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Павлинка Косева Пенчева-Разград-Езерче-Разград

-Пенка Неделчева Стойчева-Разград-Езерче-Разград

-Цанка Георгиева Тодорова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Румяна Радева Неделчева-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Денка Кирилова Йорданова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Фиген Тефък Касобова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

1.5. Дейност „Здравеопазване”

-Фериде Махремова Махремова-Разград-Езерче-Разград

1.6. Общинска администрация

-Цонка Тодорова Пенева-Русе-Цар Калоян-Русе

 

-Гюлвер Даудова Ибрям-Русе-Цар Калоян-Русе

-Салиха Исмаилова Джигова-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-арх.Стефка Донева-Разград-Цар Калоян-Разград

 

      Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване /карти или билети/. Разходите ще бъдат изплащани от бюджетите на всички дейности, в които работят.

             

     2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС

                              

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река