Р Е ШЕ Н И Е

 №4

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с приемане на бюджета на община Цар Калоянз за 2013 година, Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

 

Р Е Ш И:

1. Утвърждава средните брутни работни заплати от 01.01.2013 година по дейности както следва:

1. Общинска администрация - държавни дейности - 33 бр.                          709.70 лв.

2. Общинска администрация - общ. дейност - дофинансиране - 8.5 бр.    489.52 лв.

3. Дейност „Здравеопазване”- държавна дейност – 5 бр.                            548.33 лв.

4. Домашен социален патронаж - общинска дейност – 5 бр.                       401.93 лв.

5. Дейност „Озеленяване” - 5 бр.                                                                       399.34 лв.

     2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС

                               

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река