Р Е ШЕ Н И Е

 №3

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

 

         На основание чл.12,ал.1,2, и ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., на основание чл. 19 и чл. 20 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян с 8 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Приема и утвърждава поименен списък  за капиталови разходи на община Цар Калоян за 2013 година както следва:

1.1. Капиталови разходи финансирани от §31-13 от централния бюджет

                                                                                                        План     

§51-00 Основен ремонт четвърт.пътна мрежа                     44800

§51-00 Осн.училище с.Езерче                                                     20000

§52-00 Система за видеонаблюдение                                       10000

§51-00 Ремонт пътища                                                             15600

Всичко от централен бюджет:                                            90400

1.2. Приходи от §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

§53-00 Проекти                                                                          20000

Всичко от приходи от продажба:                                        20000        

     2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС

                              

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река