Р Е ШЕ Н И Е

 №2

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 11.02.2013 година

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,на основание чл. 12,т. 3 и ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.и на основание чл. 19 и чл. 20 от Наредба №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян с 8 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 4,

Р Е Ш И:

            1. Приема и утвърждава актуализиран план за капиталови разходи на община Цар Калоян както следва:

1.1. Капиталови разходи финансирани от §31-13 от централния бюджет

                                                                                        Първ.план     Актуал.план

-§51-00 Основен ремонт четвърт.пътна мрежа     38100             38100

-§51-00 Осн.училище с.Езерче                                    24400             24400

Всичко от централен бюджет:                              62500           62500

1.2. Приходи от §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

-§51-00 Основен ремонт четв.пътна мрежа          10000             10000

Всичко от приходи от продажба:                        10000             10000

1.3. Средства за капиталови разходи от преходен остатък

-§51-00 Основно училище с.Езерче                              5600            5600

-§51-00 Параклис                                                           2000              -

-§52-00 Мулт.игрище                                                   10000             -

-§53-00 Проекти                                                           17800          29800

-§51-00 Ремонт администрация                                  2737            2737

-§51-00 Ремонт библиотека                                      28263          28263

Всичко от преходен остатък:                               66400         66400    

 

     2. Настоящото  решение да бъде изпратени в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река