ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

№ 40

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 03.07.2020 година

Подадено е заявление от Община Цар Калоян, като собственик на имот с идентификатор 77308.504.781 по кадастралната карта на гр. Цар Калоян, за частично изменение на действащия подробен устройствен план на гр. Цар Калоян, за част от кв. 32, който е предвиден за озеленяване, с който се иска от имота да се образуват два УПИ, чрез разделяне на имота, с предназначение „За производствени и складови дейности“.

Общината е собственик на имота съгласно Акт за общинска собственост № 688 от 03.02.2020 г.

Изготвено е задание /обяснителна записка към скица-предложение за изменение на чл. 135, ал. 2 от ЗУТ/, с което се предлага изменение на Плана за регулация на гр. Цар Калоян. С проекта не се предлага изменение на улична регулация в кв. 32, предлага се промяна на плана на дворищна регулация.

С проектното решение от имот с идентификатор № 77308.504.781 се образуват УПИ с № ХI-9093 и № XII-9094, с предназначение „За производствени и складови дейности“. Площта на новообразуваните УПИ е: УПИ с № ХI-9093, с площ – 1069 кв. метра, УПИ с № XII-9094, с площ – 1785 кв. метра.

Неразделна част от заданието е скицата-предложение за изменение, в която поправките на плана за дворищна регулация са нанесени в зелен цвят върху приложената скица-проект.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, бук „а”, ал. 1, чл. 124, бук. „б”, ал. 1 от Закона за устройство на територията, след гласуване с 13 гласа „За“, против – 0 , въздържали се – 0, Общински съвет-Цар Калоян

 

 

Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ с № ХI-9093 и № XII-9094 в кв. 32 по плана на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян.

2. Одобрява Задание /обяснителна записка към скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ/ за изменение на имот с идентификатор № 77308.504.781 по КК на гр. Цар Калоян.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Решението следва да бъде се разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.

Настоящото решение не подлежи на оспорване съгласно нормата на чл. 124, б. „б”, ал. 4 от ЗУТ.

Приложение: Обяснителна записка и скица – предложение за изменение.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

 ПРЕПИС:

Р Е Ш Е Н И Е

№41

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 03.07.2020 година

 

Община Цар Калоян е собственик на Колесен трактор марка „ЮМЗ-6Л“, с рег. № РР 01094, рама № 153374, цвят червен/бял, дарен на Общината с Договор за дарение от 22.04.2014 г., със свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника серия № РР 0001591 А, както и на Трактор Т-25 АРЗ 01-02.

И двете транспортни средства са амортизирани и извън движение, което налага тяхното бракуване.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, след поименно гласуване с 13 гласа „За“, против – няма, въздържали се – няма, Общински съвет- град Цар Калоян  

                                                 Р Е Ш И :

1. Общински съвет-Цар Калоян разрешава бракуването на два броя трактори:

1.1. Колесен трактор марка „ЮМЗ-6Л“, с рег. № РР 01094, рама № 153374, цвят червен/бял, със свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника серия № РР 0001591 А,

1.2. Трактор Т-25 АРЗ 01-02,

като оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с това.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Неджмие Карасюлейманова

 

 

 

ПРЕПИС:

Р Е Ш Е Н И Е

№42

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 03.07.2020 година

На основание чл.137,ал.2 и 3 от Закона за публичните финанси,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.31,ал.1,2 и 3 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане и отчитане на бюджета на община Цар Калоян предлагам отчета за касовото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2020г. и отчета за средствата от Европейския съюз в следния вид,след поименно гласуване с 11 гласа „За“, против – няма, въздържали се – 2, Общински съвет – Цар Калоян  

Р Е Ш И :

1.Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№ Наименование на параграф                         План         Отчет     %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия             2868410           1596527       55.60%

2.31-28 Др.целеви трансфери                         14414           12208           84.60%

3.61-00 Получени трансфери                         160572           160572       100.00%

4.31-18 Получени трансфери за цел.рди           424               424             100.00%

5.88-00 Събрани средства за др.орг.                                    3302

6.95-01 Остатък към 01.01.2020                     94440       94440              100.00%

7.95-07 Наличност на 30.06.2020                                     -260882

8.37-02 Данък върху прих.от стоп.д-ст         -342         -342                 100.00%              

9.45-00Помощи и дарения от страната       3908       3908               100.00%

10.76-00 Временни безлх.заеми                                       -23670    

Общо държавни приходи:                           3141826     1586487           50.40%

2.Приходна част за местни дейности:

№   Наименование на параграф                         План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                   5000             2058             41.10%

2.13-00 Имуществени данъци                       245000         128445           52.40%

3.24-00 Приходи и доходи от собств.           110350         68942             62.40%

4.27-00 Общински такси                                 222400         113597         51.00%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци           105000         57648         54.90%

5.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                   10000         3391             33.91%

6.36-00 Др.неданъчни приходи                         20000         3996             19.90%

7.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                 - 12882       -6767               52.50%

8.40-00 Приходи от продажба на ДМА       60000       7300               12.10%

9.41-00 Приходи от концесии                       5300             3400             64.10%

10.31-12 Обща изравнителна субсидия       625000      323025           51.60%

11.31-13 Капиталови разходи                     203800         61100             29.90%

12.61-02 Предоставени трансфери           -119211       -57547             48.20%

13.45-00 Помощи и дарения от страната 6000                0

14.95-01 Наличност на 01.01.2020               897051       897051           100.00%

15.95-07 Наличност на 30.06.2020                                -679045

16.76-00 Временни безлх.заеми                                         -2460                                            

Всичко общински приходи:                     2277808       866486             38.00%

3.Разходна част на делигирани от държавата дейности :

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет   %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общинска администрация        565624     222802       39.30%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.           34256         4833         14.10%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.       67200       31499       46.80%

-Дейност 311ДГ                                                 515661     262922       50.90%

-Дейност 562 Асистенти за лична помощ       149135     168923       113.20%

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ДГ      50487       24021         47.50%

-Дейност 530 ЦНСТ                                         254240     127123        50.00%

-Дейност 550 ЦСРИ                                         52485       26244       50.00%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.             10464       10464     100.00%

-Дейност 738 Читалища                                  143914     47870         33.20%

-Дейност 713 Спорт за всички                            140           140           100.00%

-Дейност 283 Превантивна дейност за бедст. 3520           0

-Дейност 117 Държавни и общ.дейн.по изборите4800     5467     113.80%

-Дейност 389 Др.дейности по образ.                 10096     8528         84.40%

-Дейност 532 Програми за временна заетост   7505       7505         100.00%

2.Общообразователни училища                       1272299   638146     50.10%  

   Общо държавни разходи:                           3141826     1586487   50.40%  

4.Разходна част за местни дейности:    

№ Разпоредител/функциия                           План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 122 Общ.адмистрация               520075         262506               50.4