РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ЦАР КАЛОЯН

 

Вх. N

Структурни звена

и длъжостни наименования

Име, презиме, фамилия

Декл.по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

дата на подаване

Декл.по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

дата на подаване

Декл.по чл.12, т.3 от ЗПУКИ

дата на подаване

Декл.по чл.12, т.4 от ЗПУКИ

дата на подаване

2 3 4 5 6 7

8

1 Джуверие Адем Гропова Секретар на МКБППМН 16.01.2009 г. 16.01.2009 г.    
2 Емине Ахмед Чакал Секретар на община Цар Калоян 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
3 Зелиха Амди Сахлим Директор на дирекция „СА” 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
4 Венелина Иванова Бучуковска Гл.архитект 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
5 Цонка Тодорова Пенева Ст. спец. ТСУ 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
6 Велика Петкова Андреева Ст. сп. „РТ” 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
7 Есма Ибрям Сибрели Чистачка 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
8 Юмгюлсюн Сейфидинова Кумалиева Счетоводител „ФС” 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
9 Лейман Фейзула Чалък Ст. счетоводител 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
10 Пакизе Ниязи Чиракова Ст. спец. АО 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
11 Сенай Сабриева Солакова Ст.сп. „АО” 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
12 Халиме Хасанова Хюсеинова Мл. Счетоводител” 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
13 Илия Неделчев Илиев Гл. експерт Стопански дейности 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
14 Васил Дончев Василев Гл. експерт Гражданска защита 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
15 Георги Енчев Костов ССКИ в община Цар Калоян 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
16 Стоян Стоянов Стоянов Дежурен по ОбС 20.01.2009 г 20.01.2009 г    
17 Исмаил Хасанов Исмаилов Дежурен по ОбС 20.01.2009 г 20.01.2009 г    
18 Петя Гецова Крумова Ст.сп. Култура 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
19 Хатидже Ахмедова Дауд Мл. Сп. Проекти инвестиц. Дейности” 20.01.2009 г. 20.01.2009 г.    
20 Венета Йорданова Йорданова Директор на дирекция „ФС” 21.01.2009 г. 21.01.2009 г.    
21 Салим Рахимов Сахлимов Дежурен по ОбС 21.01.2009 г. 21.01.2009 г.    
22 Джемил Шабан Дюкянджи Дежурен по ОбС 21.01.2009 г. 21.01.2009 г.    
23 Денка Димитрова Неделчева Ст.сп. „ИНФ. Обслужване” 22.01.2009 г. 22.01.2009 г.    
24 Бейти Мехмедов Фъчеджиев Ст.сч. –кметство Езерче 22.01.2009 г. 22.01.2009 г.    
25 Кадир Шефкетов Узуналиева Дежурен по ОбС 22.01.2009 г. 22.01.2009 г.    
26 Салиха Исмаилова Джигова Ст.сп.”ИО” 22.01.2009 г. 22.01.2009 г.    
27 Сали Махмуд Белбер Ст. сп. „АО” 22.01.2009 г. 22.01.2009 г.    
28 Гюлвер Даудова Ибрям Ст. юрисконсулт 23.01.2009 г. 23.01.2009 г.    
29 Йълмаз Ахмедов Буруков Отговорник НП „Озеленяване”  23.01.2009 г. 23.01.2009 г.    
30 Кадрие Джумазинова Пъръш „Инф. Обслужване” 23.01.2009 г. 23.01.2009 г.    
31 Танер Юсуфов Байрямов Ст.сп. „АО” 29.01.2009 г. 29.01.2009 г.    
32 Зорка Дамянова Цонева Ст. спец. „ОИ” 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
33 Минка Ангелова Пенчева Ст. спец. „ОИ” 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
34 Афизе Ниязиева Реснелиева Ст.сп. „СД” в ДСП 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
35 Бехидже Лютвиева Салиева Домакин в ДСП 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
36 Севинч Реджебова Писанцалиева Готвач в ДСП 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
37 Хава Джумазинова Кьосева Мед. Сестра „ЦДГ „Пролет 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
38 Акиф Сали Хюсеин Работник –подръжка 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
39 Кязим Сюлейман Кьосеибиш Отговорник „СПОЗ” 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
40 Гюнай Шабан Узунали Ст.сп. МДТ 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
41 Ивайло Йорданов Тонев Заместник кмет 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
42 Дауд Назиф Аляовлу Заместник кмет 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
43 Росица Трифонова Александрова Директор на ЦДГ „Славейче” 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
44 Невин Хюсеин Бурук Директор на ЦДГ „Пролет” 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
45 Емине Ибрям Ахмед Чистачка 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
46 Наби Хасабов Чакалов Шофьор 02.02.2009 г. 02.02.2009 г.    
47 Фериде Махремова Махремова Мед.сестра „СОУ Хр. Ботев” 03.02.2009 г. 03.02.2009 г.    
48 Лютфи Реджеб Гропа Шофьор 04.02.2009 г. 04.02.2009 г.    
49 Димитринка Димитрова Ганева Мл. Сп. Проекти инвестиц. Дейности” 04.02.2009 г. 04.02.2009 г.    
50 Озан Алиев Пачеджиев Шофьор 06.02.2009 г. 06.02.2009 г.    
51 Гюнай Ариф Язъджи Заместник кмет 27.03.2009 г. 27.03.2009 г.    
52 Ширин Селим Хюсеин Мед сестра в ЦДГ Пролет 29.09.2009 г. 29.09.2009 г.    
53 Инна Дечева Неделчева Ст. счетоводител 15.03.2010 г. 15.03.2010 г.    
54 Айсел Айдън Карамустафа Ст.спец. „МДТ” 10.02.2011 г. 10.02.2011 г.    
55 Весиле Сабахтинова Масалджиева „Касиер –събирач” МДТ 01.08.2011 г. 01.08.2011 г.    
56 Айше  Екрем Али Медицинска сестра 30.01.2009 г. 30.01.2009 г.    
57 Найден Хинков Късов Заместник кмет 01.12.2011 г. 01.12.2011 г.    
58 Емине Ахмед Чакал Секретар на община Цар Калоян 06.01.2012 г. 06.01.2012 г.    
59 Гюнай Шабан Узунали Секретар на община 17.02.2012 г. 17.02.2012 г.    
60 Стефка Цонева Донева Гл. архитект 05.02.2013 г. 05.02.2013 г.    
61 Юлкер Юлкинова Писанцалъ Ст.спец. Административно обслужване“ 10.01.2013 г. 10.01.2013 г.    
62 Елиз Фикрет Халил Гл.  юрисконсулт 04.04.2013 г. 04.04.2013 г.    
63 Ъшъл Ерол Шукри Ст. спец. АПОН 07.08.2013 г. 07.08.2013 г.    
64 Махмуд Шабан Гропа Огняр 19.08.2013 г. 19.08.2013 г.    
65 Мейлин Еролова Хасанбашева Спец. „Общинска собственост“ 02.09.2013 г. 02.09.2013 г.    
66 Халиме Хасанова Яръмкаш Домакин ДСП 17.09.2013 г. 17.09.2013 г.    
67 Назифе Касимова Джамбазова Касиер-събирач МДТ 18.03.2014 г. 18.03.2014 г.    
68 Шабан Ахмед Гропа Счетоводител МДТ 15.08.2014 г. 15.08.2014 г.    
69 Гюнай Шабан Узунали Заместник кмет Стопански дейности 20.11.2014 г. 20.11.2014 г.    
70 Белгин Хюсеин Хюсеин Секретар на община 12.01.2015 г. 12.01.2015 г.    
71 Найден Хинков Късов Заместник кмет по Социални дейности 09.11.2015 г. 09.11.2015 г.    
72 Белгин Хюсеин Хюсеин Заместник кмет по Стопански дейности 04.12.2015 г. 04.12.2015 г.    
73 Метин Селман Карасюлейман  Ст. специалист Общинска собственост“ 08.12.2015 г. 08.12.2015 г.    
74 Шабан Ахмед Гропа Счетоводител „МДТ“     13.01.2016 г.  
75 Ивайло Йорданов Тонев Директор на дирекция „Стоп. дейности“ 01.03.2016 г. 07.03.2016 г.    
76 Белгин Хюсеин Хюсеин Заместник кмет Стопански дейности       01.06.2016

 

Към 01.07.2016 год. 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река