Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Общински съвет-Цар Калоян

Кмет и зам. кметове на Община Цар Калоян

Мандат 2015 г.-2019 г.

 

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

Месторабота Длъжност Забележка
1.

1/09.11.2015 г.  

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Дауд Назиф Аляовлу

Община Цар Калоян

Кмет на Община Цар Калоян

 
2. 2/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Дауд Назиф Аляовлу

Община Цар Калоян

Кмет на Община Цар Калоян

 
3. 3/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Йордан Ненков Ненов

Община Цар Калоян, Кметство с. Костанденец

Кмет на Кметство Костанденец

 
4. 4/09.11.2015 г. Декларация по чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Йордан Ненков Ненов

Община Цар Калоян, Кметство с. Костанденец

Кмет на Кметство Костанденец

 
5. 5/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Мария Петева Ганева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
6. 6/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Мария Петева Ганева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
7. 7/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ и

Хюсеин Реханов Хюсеинов

Община Цар Калоян, кметство Езерче

Кмет на Кметство Езерче

 
8. 8/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Хюсеин Реханов Хюсеинов

Община Цар Калоян, кметство Езерче

Кмет на Кметство Езерче

 
9.

9/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ  

Гюнай Шабан Узунали

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
10.

10/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Гюнай Шабан Узунали

Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
11.

11/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Севинч Зюлкяр Салиева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
12.

12/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Севинч Зюлкяр Салиева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
13.

13/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Гюлейман Ахмедова Акова

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
14.

14/09.11.2015 г.

Декларация по чл. по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Гюлейман Ахмедова Акова

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
15.

15/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Мерал Илхан Караалиева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
16.

16/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Мерал Илхан Караалиева

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 

17.

17/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Ибрахим Адемов Джиджикьосев

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
18.

18/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Ибрахим Адемов Джиджикьосев

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
19 19/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ  Ариф Руждиев Арифов Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
20. 20/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Ариф Руждиев Арифов Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
21. 21/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Рефан Ашим Делимустфа Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
22. 22/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Рефан Ашим Делимустфа Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  

23.

23/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Момчил Минков Ганев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
24. 24/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Момчил Минков Ганев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  

25.

25/09.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Ангел Милков Ангелов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
26. 26/09.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Ангел Милков Ангелов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
27. 27/12.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ   Селяйдин Хюсеинов Кумалиев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
28. 28/12.11.2015 Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ Селяйдин Хюсеинов Кумалиев Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
29. 29/12.11.2015 г.

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
30. 30/12.11.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ  Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет-Цар Калоян Общински съветник  
31. 31/07.12.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Ангел Милков Ангелов

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 

32.

32/07.12.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Гюлейман Ахмедова Акова

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
33. 33/07.12.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Ибрахим Адемов Джиджикьосев

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 

34.

34/10.12.2015

Декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Красимир Иванов Крумов

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
35. 35/10.12.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ Красимир Иванов Крумов

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
36. 36/21.01.2015 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  
37. 37/29.01.2016 . Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Мария Петева Ганева Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
38. 38/29.01.2016 . Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Севинч Зюлкяр Салиева Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
39. 39/20.04.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Севинч Зюлкяр Салиева Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
40. 40/20.04.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
41. 41/20.042016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
42. 42/13.05.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Дауд Назиф Аляовлу Община Цар Калоян Кмет на Община Цар Калоян  
43. 43/01.09.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
44. 44/13.12.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Гюлейман Ахмедова Акова

Общински съвет-Цар Калоян

Общински съветник

 
45. 45/13.12.2016 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
46. 46/27.01.2017 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Исмаил Ахмедов Касабов Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
47. 47/27.01.2017 г. Декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ Ибрахим Адемов Джиджикьосев Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
48. 48/27.01.2017 г. Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ Камен Иванов Ганев Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  
49 49/27.01.2017 г. Декларация по чл. 12, т. 2   45\  от ЗПУКИ Камен Иванов Ганев Общински съвет Цар Калоян Общински съветник  

 

 

Красимир Крумов

Председател на комисията за извършване на проверки

За установяване конфликт на интереси

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река