Покажи брой 
Заглавие Посещения
Община Цар Калоян е с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020“. 68
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ 111
ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 от 03.07.2019 г. 119
Проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“ за работа в условията на корона-вируса 175
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0075-C02 от 03.07.2019 г. 162
КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 658
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 416
Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 395
Предложение относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2020 314
Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на специалист „Здравни грижи” за почасово предоставяне на услуги в домашна среда 476

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река