ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА

 

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ

 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА

 

НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

2019-2029 ГОДИНИ

 

 PDF формат на файла Вижте ТУК

 

(Приета с Решение №………/…………...2019 година на ОбС – Цар Калоян)

                                                                                                                   

                                                                                                                   


 

           СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Общиположения...................................................................................................3
 2. Целна програмите............................................................................................... 8
 3. Профилна общината………………………………………….……………………….9
 4. Възможностиза насърчаване...............................................................................21
 5. Определяне на потенциала и възможностите за използване повидовересурси…22
  1. 1.Слънчеваенергия....................................................................................... 22
  2. 2.Воднаенергия.............................................................................................. 25
  3. 3.Вятърнаенергия...........................................................................................26
  4. 4.Геотермалнаенергия....................................................................................28
  5. 5.Енергияотбиомаса.......................................................................................31
  6. 6.Използване на биогоривав транспорта......................................................42
  7. 7.Използване на енергия от възобновяеми източницив транспорта…......43
 6. Стратегически цели……………………………………………………………………43
  1. 1.Избор на мерки, заложенивНПДЕВИ.........................................................50
  2. 2.Административнимерки.............................................................................  50
  3. 3.Финансово-технически мерки..................................................................... 50
   1. 3.1.Технически мерки .............................................................................  50
   2. 3.2.   Източници и схемина финансиране................................................ 51
 7. Проекти.................................................................................................................. 52
 8. Наблюдение и оценка отреализирани проекти…............................................... 55
 9. Заключение............................................................................................................ 56
  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


        Документът е разработен в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Този документ е неразривно свързан с приетата общинска програма за енергийна ефективност. Общинската програма е съобразена със Стратегия „Европа 2020“ и новата кохезионна политика на ЕС 2014 – 2020 г, със стратегията на ЕС и Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г, с особеностите и потенциала на Община Цар Калоян за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. Общинската програма за насърчаване на използването на ВЕИ е израз на политиката за устойчиво развитие на община Цар Калоян.

      Енергията от възобновяеми източници е енергия, произвеждана от възобновяеми енергийни източници, които не са основани на изкопаеми суровини и които се възстановяват в рамките на човешкия живот. Въпреки че производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в ЕС нарастват, все още са необходими допълнителни усилия за постигане на целите на ЕС за енергия от възобновяеми източници — 20 % дял на възобновяемите енергийни източници от крайното потребление на енергия до 2020 г., който до 2030 г. да се увеличи най-малко до 27 %. Използването на повече енергия от възобновяеми източници е изключително важно, за да може ЕС да намали емисиите си на парникови газове. Има няколко програми на ЕС и национални програми за финансиране, които стимулират производството и използването на енергия от възобновяеми източници, като един източник на средства от ЕС е Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местните ресурси от възобновяеми източници са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиворазвитие.

На основание чл. 9, от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) Общински съвет – Цар Калоян, по предложение на Кмета на общината приема Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива и обхваща десетгодишен период на действие и изпълнение. Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

Традиционните източници на енергия, които се използват масово спадат към групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива (въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, дизел и пропан-бутан; природен газ).

Имайки предвид световната тенденция за повишаване на енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва да бъде подценявана. От друга страна високото производство и потребление на енергия води до екологични проблеми и поконкретно до най-сериозната заплаха, пред която е изправен светът, а именно климатичните промени. Това налага преосмисляне на начините, по които се произвежда и консумира енергията.

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници – слънце, вятър, вода, биомаса и др. има много екологични и икономически предимства. То не само ще доведе до повишаване на сигурността на енергийните доставки, чрез понижаване на зависимостта от вноса на нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове.        

Производството на енергия от ВЕИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, както и възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива.

Основни разлики между възобновяема и невъзобновяема енергия:

Възобновяема:

-        Не се получават отпадъци вследствие на труднапреработка;

-        В по-голямата си част източниците санеограничени;

-        Не се отделят емисии въглероден двуокис(СО2);

-        Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското и европейското законодателство.

Невъзобновяема:

Изкопаемите горива са ограничени и при изгаряне се отделят вредни емисии.

Ползи от производството на електрическа и топлинна енергия отВИ:

-      Подобряване сигурността на енергийнитедоставки;

-       Повишаване конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи технологии за оползотворяване наВИ;

-      Намаляване емисиите на парниковигазове;

-      Намаляване на националните и регионални емисии назамърсители;

-      Подобряване икономическите и социални перспективи за регионалноразвитие.

-      Овладяване на негативните промени вклимата;

-       Намаляване на енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната ефективност, включително към енергийно независимисгради;

-      Ограничаване на външната зависимост на Европейския съюз от вносни енергийниресурси;

-       Насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като по този начин се обезпечи сигурна и достъпна енергия запотребителите.

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници има екологични и икономически предимства. Енергията от ВИ и енергийната ефективност имат потенциал да окажат силно въздействие върху предизвикателствата, пред които са изправени другите секторни политики. На ниво Европейски съюз се прилага координиран подход в голям диапазон политики на Общността, оказващи въздействие върху рационалното използване на енергията. Основните цели на пакет„Климат

  енергетика”са:

-       20% намаляване на емисиите на парникови газове (30% - при постигане на глобално споразумение) до 2029 г. спрямо базовата година по протокола отКиото;

-      20% увеличение на енергийнатаефективност;

-       20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС до 2029 г.;

-      10% дял на биогоривата в транспорта до 2029г.

Индивидуалният ангажимент на Република България по отношение оползотворяването на енергията от ВИ е 16% от общото крайно потребление на енергия в страната през 2029 г. да бъде от възобновяеми източници.

Изпълнението на този ангажимент рефлектира пряко върху дейността на общините и местната власт, във връзка с произтичащите законови задължения и пакета от нормативни изисквания за регионално и секторно развитие.

Връзка с другипрограми

Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Цар Калоян е съобразена с План за развитие на Северен централен район за планиране, План за действие за устойчиво енергийно развитие до 2029 г., както и с политиката за устойчиво и балансирано развитие на Общината. Тя е допълнителен инструмент за постигане на визията на община Цар Калоян, формулирана в ОПР 2014-2020

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива има директна връзка с ефективното използване на природните ресурси и човешкия потенциал за създаване на обществено значими блага.

За да се формулират оперативните цели на настоящата програма е нужен преглед на видовете ВИ, анализ на възможностите за тяхното използване на територията на община Цар Калоян, включително направеното до момента. Основни положения при това са:

-  подобряване енергийното управление на територията на общината;

-  смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с възобновяеми източници;

-  въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (слънчеви колектори, фотоволтаици, геотермални източници, използване на биомаса, в т.ч. преработка на отпадъци).

Използване на ВЕИ директно и след преобразуване

ВЕИ Първоначална трансформация Продукт, на пазара за крайно енергийно потребление

Биомаса

Директно, без преработване

дървесина

битови отпадъци

селскостопански отпадъци

други

Преработване

брикети

пелети

други

Преобразуване в биогорива

твърди (дървени въглища)

течни (био-етанол , био-метанол, био-дизел и т.н.)

 • газообразни (био-газ, сметищен газ и т.н.)
Преобразуване във вторични енергии

електроенергия

топлинна енергия

Водна енергия Преобразуване (ВЕЦ) електроенергия
Енергия на вятъра

Преобразуване (Вятърни

генератори)

електроенергия

Слънчева енергия

Преобразуване топлинна енергия
Преобразуване електроенергия

Геотермална енергия

Без преобразуване топлинна енергия
Преобразуване електроенергия

В близките години се очаква енергийната зависимост на ЕС от вносни енергийни източници да нарасне. С предстоящото му разширяване тази   зависимост ще се увеличи. Ако не се предприемат спешни и енергични мерки, зависимостта на ЕС от внос на енергия ще достигне 70% към 2030 г., сравнено със сегашните 50%. Най- голямата възможност този процес да бъде смекчен и дори прекратен е увеличаване производството на енергия и горива от ВЕИ.

Таблица с ценови и сравнителен анализ на пазара на горива за последните години

Вид гориво

Цена

Мярка

Топлина на

изгаряне

Мярка

Специфичн ацена,

лв/Gcal

биоетанол 1 1584,0 лв/t 7100 kCal/kg 223
бензин А-95 Н 2204,4 лв/t 10000 kCal/kg 220
евродизел 1904,4 лв/t 10000 kCal/kg 190
газьол 1860,1 лв/t 10000 kCal/kg 186
дневна електроенергия за бита 0,13 лв/kWh - kCal/kg 151
биодизел 1 1188,0 лв/t 9000 kCal/kg 132
нощна електроенергия за бита 0,082 лв/kWh - - 95
мазут 780,0 лв/t 9300 kCal/kg 84
природен газ за бита 503,0 лв/103nm3 8000 kCal/103n m3 63
топлоенергия за бита 50,45 лв/MWh - - 59
природен газ за търговски потребители 439,0 103nm3.нм3 8000 kCal/103n m3 55
брикети и пелети от дървесина 186,0 лв/t 4400 kCal/kg 42
балирана слама 2 104,4 лв/t 3400 kCal/kg 31
дърва за огрев 80,0 лв/t 2700 kCal/kg 30
дървесни трески 2 68,4 лв/t 2700 kCal/kg 25
вносни въглища 150,0 лв/t 6200 kCal/kg 24


            Достъпен потенциал на различните видове ВЕИ в България

ВЕИ

Достъпен потенциал в България

- - ktoe
Водна енергия 26 540 GWh 2 282
Биомаса 113 000 TJ 2 700
Слънчева енергия 4 535 GWh 390
Вятърна енергия 3 283 GWh 283
Геотермална енергия 14 667 TJ 350
ОБЩО - -

6 005

 

        Общата сума на достъпния потенциал на страната (6 005 ktoe) е значително по-малък от ПЕП за 2004 година (19 017 ktoe). Следователно в близко бъдеще България може да задоволи около 32% от енергийните си нужди при пълно усвояване на достъпния енергиен потенциал на ВЕИ на територията

     

Достъпен енергиен потенциал на ВЕИ в РБългария

Достъпен енергиен потенциал

ktoe

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

ВЕЦ        Биомаса       Слънце         Вятър      Геотермия

 

Принципите, които са залегнали в разработването на НПДЕВИ /Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници/ и които имат отношение към регионалната политика, са следните:

Децентрализация: Разширяване на отговорностите на регионалните и местните власти от планиране към реализиране на НДПВЕИ.

Планиране: Реализирането на НПДЕВИ се осъществява чрез областните и общинските програми и подлежи на актуализиране в резултат на мониторинга и оценките от прилагането й.

Ангажираност: Мерките на националната политика за развитие на ВЕИ не заместват, а допълват местните мерки.

Състезателност и прозрачност: Съобразно качеството на предлаганите проекти (което се проверява допълнително от АЕЕ на база икономическа ефективност на инвестициите) и в съответствие с принципите за прозрачност и яснота, областните и общинските програми се конкурират за ефективно използване на местните ресурси.

Партньорство и сътрудничество: осъществяване на дейностите по планирането и реализацията НДПВЕИ чрез партньорство с централните, регионалните и местните власти, НПО, бизнес-средите, научните организации (университети и институти).

Информационно осигуряване: наличие на актуална информация на регионално и местно равнище относно изпълнението на НПДЕВИ.

Очаквани ефекти от подобряване на взаимодействието между централните и местните органи на изпълнителната власт:

-         балансиране на икономическите, екологичните и социалните аспекти при усвояване потенциала на ВЕИ;

-         институционална и секторна координация при решаване на задачите за развитие наВЕИ;

-         повишаване на квалификацията в институциите на регионално ниво в прилагането на областните и общински програми поВЕИ;

-         изграждане на информационна система за подпомагане на дейностите по ЕЕ и ВЕИ на местно ниво.

 1. 2.ЦЕЛ НАПРОГРАМАТА

        Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници определя целите на всички държави от ЕС за развитие и използване на ВЕИ. За България делът на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. трябва да достигне 16%. В изпълнение на тези задачи, настоящата програма си поставя следните

Основни цели

Насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници, подобряване на средата за живот и труд;

-         Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския бюджет чрез смяна на горивната база на локалните отоплителни системи с възобновяеми източници и инсталиране на покривни фотоволтаични системи;

-         Повишаване нивото на информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти, експерти и специалисти на общинската администрация за работа по проекти от фондовете по енергийна ефективност и квалификация на експлоатационния персонал;

-         Възлагане за изготвяне на проекти за финансиране от Програмите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, Програма за развитие на селските райони, Фонд „Козлодуй” и други за внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки.

Въновяеми източппници на енергия: ВЕИ Първоначална трансформация Продукт, на пазара за крайно енергийно потребление
Биомаса Директно, без преработване

дървесина

битови отпадъци

селскостопански отпадъци

други

Преработване

Брикети

пелети

други

Преобразуване в биогорива

твърди (дървени въглища)

течни (биоетанол, биометанол, биодизел и т.н.)

газообразни (биогаз, сметищен газ и т.н.)

Преобразуване във вторични енергии

електроенергия

топлинна енергия

Водна енергия Преобразуване (ВЕЦ) Електроенергия
Енергия на вятъра Преобразуване (Вятърни генератори) електроенергия
Слънчева енергия Преобразуване топлинна енергия
Преобразуване електроенергия
Геотермална енергия Без преобразуване топлинна енергия
Преобразуване електроенергия
       

ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

- Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);

- Закон за енергетиката (ЗЕ);

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);

- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);

- Закон за горите;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прилагане;

- Закон за водите;

Закон за рибарство и аквакултурите;

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ЗУТ);

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЗООС);

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ЗООС);

- Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството (ЗУТ).

.

3. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА

 • ·Местоположение и граници

Община Цар Калоян е разположена в североизточната част на Дунавската равнина. Според административно-териториалното деление общината се включва в границите на Област Разград. Тя е най-малката община в областта и заема нейните западни части (8,8% от територията на област Разград). Съседни за Цар Калоян са общините Разград, Ветово, Иваново и Попово. Общинският център отстои на 27 км. от град Разград, на 35 км. от град Русе и на 344 км. от столицата град София. Най-близката столица е Букурещ, разположена на разстояние 110 км. През административния център на общината минава първокласния път Русе – Варна. Това е най-пряката и стратегическа връзка между река Дунав и Черно море.

Карта 1: Географско положение

Населените места в едноименната община са три – град Цар Калоян, село Езерче и село Костанденец. Населението в рамките на общината е 5 264 души, което представлява 5% от населението на област Разград. Общата площ на общината е 161 906 дка. От нея земеделски територии заемат 113 233 дка (69,937 % от общата площ на общината), горски територии 40 853 дка (25,233% от общата площ на общината), населени места и други урбанизирани територии – 6 250 дка (3,860 % от общата площ на общината), водни течения и водни площи 1087 дка (0,672 % от общата площ на общината), територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци 8 дка (0,005 % от общата площ на общината), а териториите за транспорт и инфраструктура 475 дка (0,293 %).

 • ·Релеф

Спрямо геоморфоложкото райониране в България, Община Цар Калоян се включва в младонагънатата морфоструктура на Балканидите. Във физикогеографско отношение територията на общината се намира по южната граница на Мизийската плоча и североизточните части на Дунавската равнина. Релефът в Община Цар Калоян е сравнително разнообразен с елементи на малки котловини, отворени на север, речни долини и ниски хълмове. В границите й се включват северните части от Разградските височини. Надморската височина варира между 150-300 м.

Геоложкият строеж е представен основно от варовици, пясъчници и мергели. Площта на общината е прорязана от течащите води на река Бели Лом, Малки Лом и Хлебаровска.  

 • · Полезни изкопаеми

Община Цар Калоян е бедна на полезни изкопаеми. Правени са проучвания на находища на глина и каолин за керамично производство. Въпреки това в експлоатация е единствено находището в село Костанденец. То притежава потенциал за бъдещо развитие на керамичното производство, където да се произвеждат тухли. В град Цар Калоян има каменна кариера, която понастоящем не се използва, но реално съществува потенциал за разработването й.

 • · Климат

Община Цар Калоян попада в умерено-континенталната климатична подобласт на европейско континенталната климатична област. Климатът в тази област носи типични белези на източноевропейския климат като студена зима и горещо лято. Средната годишна амплитуда на температурата е между 23°С и 24°С, а на места достига до 25°С. Средната годишна температура е 10,3°С. Минималните температури през зимата достигат до -25°С. Средните температури за месец януари са -2°С, а за юли 24°С. Най-студените месеци през годината са януари и февруари, а най-топли се очертават месеците юли и август.

Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът е през зимата. През зимата се наблюдават инверсионни състояния. Средногодишната относителна влажност на въздуха е 57 – 72 %. Амплитудата в годишния ход на валежите достига до 15-25% от годишната им сума. Валежният режим е с февруарски минимум и юнски максимум и сравнително продължително задържане на снежната покривка. Валежите от сняг са в периода ноември – април.

Преобладаващи са ветрове от посока североизток – с чести западни турбулентни потоци, които се характеризират от смяна на баричните процеси. Типични климатични явления са мъгли, слани, градушки и чести проливни есенни дъждове.

Радиационният баланс в общината е между 2001-2250 MJ/m2/годишно. Продължителното греене на слънцето е потребно за пълното узряване на плодове и зърнените храни.

 • ·Води

През територията на Община Цар Калоян текат реките Бели Лом, Малки Лом и Хлебаровска, чиито води се вливат в река Дунав. Като преки притоци на река Дунав те се включват в Черноморската отточна област. Реките са с дъждовно подхранване. Минерализацията на речните води е сравнително висока – между 500-600 mg/l йони. Средната им мътност също е висока – между 1000-3000 g/m3.

По територията на общината има подпочвени води, които се ползват за водоснабдяване на общината с питейна вода. Те биват от карстови пукнатини и пори с ниво на налягане от 0,5 до 3 метра от повърхността. Подземните води са твърди с минерализация между 500 – 1000 mg/dm3.

Водоснабдяването на населението с питейна вода е добро. В границите на община Цар Калоян се намират три язовира – „Дервента“, „Цар Калоян“ и „Каяджък“ и три рибарника. Те са отдадени на концесия и се използват за рибовъдство.

 • ·Почви

Състоянието на почвите в района е силно повлияно от скалната основа и от характера на релефа, климата и растителността. Разпространени са карбонатните, типичните и излужените черноземи (оподзолени), които заемат 39% от обработваемата земя. По територията на общината са разпространени льос и льосовидна основа. Почвите са с добра структура и богати на хумус.

Над 60% от обработваемите земи са заети от сивите и тъмносиви горски почви. Те са образувани върху слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др. Характеризират се с маломощен хумусно-елувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 см. Те имат добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта.

Почвената характеристика, в съчетание с останалите природо-географски елементи на общината създават чудесна предпоставка за отглеждането на всички култури, характерни за умерения климат и особено за развитието на зърнопроизводството и техническите култури. Освен изброените култури, почвено климатичните условия в района са подходящи за отглеждане на овощни насаждения. Традиционни селскостопански производства са: зърнени храни, тютюн, слънчоглед, трайни насаждения и др.

 • · Растителен свят

Флората в този район принадлежи към неморалната растителност. Основните представители са дървесни съобщества с преобладаване на широколистните видове. Тяхното разпространение е свързано с Европейската широколистна област: летен дъб, обикновен горун, обикновен габър, обикновен бук и др. Най-разпространените култури в района на общината са на бялата акация, белият и черният бор, хибридната топола. Над 25% от територията на общината е заета от горски площи. В природен резерват „Бели Лом” се срещат и защитени растителни видове, като снежно кокиче пролетна циклама, минзухари, битински синчец, ведрица, горска съсънка, кукуряк и др.

Растителността е представена от дървесна, храстовидна растителност, пасища и ливади.

 • · Животински свят

Фауната тук е от евросибирски и европейски тип. Спрямо зоогеографската подялба на България територията на общината попада изцяло в Дунавския район. По тази причина фауната бива представена основно от равнинни биологични видове.

Сред бозайниците най-популярни са благороден елен, сърна, див заек, дива свиня, язовецът и горската мишка, а от птиците – фазан, яребица, сокол, дроздове и др.; прелетни птици – пъдпъдък, гълъб, гургулица. От местните фаунистични видове най-разпространени са златка, лисица, таралеж и др. Представители на влечугите тук са обикновената усойница, смокът-мишкар и слепокът.

Резерват „Бели Лом” се срещат 174 вида птици, от които 167 вида са защитени. Сред скалогнездящи птици - египетски лешояд, бухал, черен щъркел, белоопашат мишелов и др., както и повече от 150 вида други птици. Резервата се обитава от благороден елен, сърна, лисица, чакал, вълк, дива свиня, белка, видра и др., от 35 вида прилепи.

Състояние на местната икономика

 

 • Обща характеристика

Икономиката на общината има аграрно-промишлена структура. Тя се развива предимно като селскостопански район. Над 26% от приходите от продажби са от аграрния сектор и около 23,9% от индустриалния. Общината се отличава и с ниска степен на индустриално развитие.

Селското стопанство се характеризира с приоритет на растениевъдството спрямо животновъдството. Промишлеността е представена предимно от микро и многo малки предприятия в областта на хранително-вкусовата и шивашката промишленост.

 • ·Структура на местната икономика

Земеделие Селското стопанство - Релефът и почвените ресурси в община Цар Калоян предразполагат развитието на селското стопанство и съответно преработвателната промишленост, свързана със земеделската продукция. На територията на Община Цар Калоян има благоприятни условия развитие на селското стопанство. Преобладаващите култури са пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед и люцерна.

Земеделският фонд в Община Цар Калоян включва 113 233 дка обработваемата земя, в т. ч ниви - 108954 дка, трайни насаждения – 3955 дка, и естествени ливади - 324 дка.

Обща площ 161 906 дка

-              Земеделски площи - 113 233 дка;

-              Горски площи – 40 853 дка;

-              Урбанизирани територии – 6 250дка;

-              Водни течения и водни площи -1 087дка;

-              Добив на полезни изкопаеми – 8дка;

-              Транспортна инфраструктура – 475 дка.

Според начина на трайно ползване и техните относителни дялове териториалните фондове са подредени, както следва:

-              Земеделски площи - 69,937 %;

-              Горски площи – -25,233 %;

-              Урбанизирани територии – 3,860 %;

-              Водни течения и водни площи – 0.672 %;

-              Добив на полезни изкопаеми – 0.005 %;

-              Транспортна инфраструктура – 0.293 %.

От подотрасъл растениевъдство се очакват около 78000 тона биомаса от растителните отпадъци, която може да се използва за производство на екобрикети с оглед подобряване екологичното състояние на общината.

Животновъдство е другия сектор в общината се отглеждат говедата, овце, кози и птици. Животните се отглеждат в дребните земеделски стопанства.

Остава нерешен проблемът с отпадъците от животновъдството. Основен отпадък от него е оборският тор, търсят се алтернативи за рационалното му оползотворяване.

Промишленост

Промишлените предприятия в община Цар Калоян са представени от микро и много малки фирми в сферата на хранителната и леката промишленост.

Хранителната промишленост е локализирана основно в град Цар Калоян и село Езерче. Това са мандри, една мелница и фурна. По-сериозна е трудовата заетост в леката промишленост – това са много малки фирми локализирана в град Цар Калоян и село Езерче. Четири фирми на обувната промишленост са локализирани в село Езерче, а три фирми на шивашката индустрия са локализирани в град Цар Калоян.

Търговия и услуги

Търговската дейност в общината се осъществява от голям брой малки частни фирми. Извършва се търговия с хранителни стоки, промишлени стоки, селско стопански продукти и други.

В сферата на услугите има представителства, по-важни от които са: ремонт на битова техника, ветеринарни и други услуги, както и заведения за обществено хранене и развлечения и др. Намалената покупателна способност на населението, конкуренцията и финансовите проблеми, затруднения достъп до кредити, формират основните проблеми в търговията и услугите. Като цяло услугите са с трайна установена тенденция на стабилизация. Има потенциал за развитие на занаятчийски тип услуги.

Развитието на микро и мал­кия бизнес е обусловено от характерни черти, валидни за цялата страна - липсата на предприемачески опит, на квалифици­ран персонал и на свеж ресурс за инвес­тиции. Същевременно намалялото потребителско търсене е причина за влошаване на финансовите резултати на фирмите.

За да се преодолее тази негативна тенденция, е необходимо общината да провежда активен маркетинг за увеличаване на притока на чуждестранни инвестиции и то в сектори с по-висока добавена стойност.

 • ·Водоснабдителна и канализационни системи

Водоснабдяване

Всички населени места на територията на община Цар Калоян са водоснабдени, като съществуващата водопреносна мрежа е изградена предимно от етернитови и стоманени тръби. Тяхното състояние не отговаря на съвременните изисквания, амортизираната мрежа води до загуби на вода. 101 737 м. са етернитовите тръби, стоманените водопроводи са 10 208 м., докато най-малък е дела на ПЕВП – 1 784 м., или под 2%.

Въпреки състоянието на водопреносната мрежа, водата е годна за консумация, като отговаря на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и БД - 8451 - 77. Водопотреблението на жител за денонощие се е увеличило за последните 4 години, като от 66 л/ж. д. през 2010 г., достига до 73 л/ж. д. през 2013 г. Единствено в с. Езерче, подаваната питейна вода е с повишена концентрация на нитрати, като при допустими 50 мг/л., тук са 90 мл /л.

Общината се водоснабдява от 5 помпени станции, гравитачна и подпочвена вода, като общият обем е 1610 куб. м. Водата достига до населените места чрез три магистрални водопровода и съответно водоснабдителна мрежа:

-                     гр. Цар Калоян: 16,235 км. и 44,065 км.

-                     с. Езерче: 8,005 км. и 27,390 км.

-                     с. Костанденец: 2,454 км. и 11,947 км.

Вложените средства в ремонтни дейности за последните четири години са 61 000 лв.

Канализация  

На територията на общината няма изградена канализационна система.

 • Електроснабдителна инфраструктура

 

Всички населени места в общината са електрифицирани, като на територията са изградени само мрежи, които са със средно номинално напрежение 20 кВ и са разпределителни. Мрежи с високо напрежение – няма. Освен трафопостовете, изградени в населените места, както следва: гр. Цар Калоян: 10 бр. ; с. Езерче: 5 бр. ; с. Костанденец: 6 бр.;няма изградени подстанции.

 • Топлоснабдителна инфраструктура

 

Община Цар Калоян няма изградена централна топлоснабдителна инфраструктура.

 • Газоснабдителна мрежа

 

Община Цар Калоян не е газифицирана.

Анализ на селищната мрежа и моделите на устройството на територията

Община Цар Калоян е част от Северния централен район за планиране, като градът е пето ниво като част от йерархичната система от градове-центрове, според Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Общината заема 161906 дка. Общината се състои от 3 населени места, като общинския център е с най-висока категория – четвърта, докато с. Езерче и с. Костанденец са съответно пета и седма категория населени места, спрямо четирите критерия, като се взимат предвид: демографски, урбанизационен, инфраструктура и селищно-административни и културни функции.

ЕКАТТЕ Населено място Категория
RAZ36 Община Цар Калоян 4
77308 гр. Цар Калоян 4
27156 с. Езерче 5
38830 с. Костанденец 7

Цар Калоян е разположен по протежението на път Е 70, като пътната мрежа е образувала аморфни квартали. Основните обществени сгради са разположени в центъра на града. Промишлените зони са разположени в крайните части на града, но са с мозаечна структура и не са строго разграничени. Другите две населени места са с компактна структура. През градската тъкан и на трите преминава водоизточник.

На обща площ от 233,3 кв. км. са разположени един град и две села, като село с. Костанденец е с 405 жители и е малко село, докато с. Езерче има 2008 жители и е голямо село (по данни от преброяване на НСИ, 01.02.2011г.). гр. Цар Калоян е много малък град, според допълнителните разпоредби на Наредба №7, като това определя и нуждата от допълнителни обществени озелени площи. За селата 4 кв.м./жител, а за град от категорията на Цар Калоян 8 кв. м./жител. Градската структура, както и съпътстващите села нямат достатъчно осигурена зелена система, както има и недостиг на спортни и детски площадки.

Карта 2: Селищна структура на гр. Цар Калоян

Жилищният фонд на общината е достатъчен, въпреки че най-малко сгради са преброени в Цар Калоян – едва 6,6% от тези в областта. Общо жилища 2818, от които масивни 2793. Цар Калоян е с най-висок процент обитавани сгради – 73,4% или 2211, останалите 607 сгради са необитавани. Най-малобройни са стоманобетонните скелетни сгради , следвани от стоманобетонните едропанелни и най-многобройни са масивните:

Община Цар Калоян Общо сгради

Стоманобетонни

ЕПК конструкции

Скелетна стоманобетонна Масивна
1985г. 3765 3             1 2895
2001г. 3853 5 32 2911
2011г. 2821 20 5 2476
         
2016г. 2818 20 5 2793

Табл.: Сграден фонд в община Цар Калоян, Източник: НСИ

Община Цар Калоян Общо Жил. сгради обитавана Необитавана Временно обитаване Колективно домакинство
1985 г. 4055 3661 103 290 1
2001г. 4019 3076 777 166 -
2011г. 2821 2221 600 - -
2016 г. 2818 2211 607 - -

Табл.: Жилищни сгради по вид на сграда в община Цар Калоян, Източник: НСИ

  Списък на сгради общинска собственост по тип сгради  
№ по ред Вид на общинската сграда РЗП обследвано Адрес
1 Читалище 360 не гр. Цар Калоян                                                     ул. Кирил и Методи № 15
2 Младежки дом - втори етаж 225 не гр. Цар Калоян                                     ул. Кирил и Методи № 13
3 Детска градина "Славейче" 570 да гр. Цар Калоян                                         ул.Ген. Тотлебен №7
4 Общинска полиция 74 не гр. Цар Калоян                                     ул.Освобождение № 5
5 СУ Христо Ботев 410 не гр. Цар Калоян                                 ул. Освобождение № 24
6 Сград Детски кът 170 на гр. Цар Калоян                                           ул.Ген. Тотлебен №5
7 Кухня Социалин патронаж 164 не гр. Цар Калоян                                      ул.Кирил и Методи №11
8 Филиялна поликлиника 240 не гр. Цар Калоян                                     пл. Демокрация № 17
9 Админостративна сграда Община 550 не гр. Цар Калоян                                   пл. Демокрация № 1
10 Фронт офис - партер 95 не гр. Цар Калоян                                       пл.Демокрация № 1
11 Админостративна сграда 140 не гр. Цар Калоян                                       пл.Демокрация № 1
12 Автоспирка 55 не гр. Цар Калоян                                      ул.Дружба № 2
13 Клуб на пенсионера 60 не гр. Цар Калоян                                       ул.София
14 Обединено детско заведение 840 да гр. Цар Калоян                                       ул.Райко Даскалов № 16
15 Сграда - старо училище 660 не гр. Цар Калоян                                       ул.Христо Ботев № 11
16 Сграда - обществено обслужване 390 не гр. Цар Калоян                                       ул.Кирил и Методи № 12
17 Борцова зала 128 не гр. Цар Калоян                                    ул.Кирил и Методи № 10
18 Здравна служба 124 не с.Езерче                                         ул. Освобождениуе № 6
19 Кметство 152 не с.Езерче                                         ул. Димчо Дебелянов № 3
20 Училище 2974 да с.Езерче                                         ул. Димчо Дебелянов № 1
21 Детска градина   "Пролет" 710 да с.Езерче                                         ул. Димчо Дебелянов № 1
22 Борцова зала 405 не с.Езерче                                        ул. Васил Левски № 2
23 Читалище 219 не с.Езерче                                         ул. Васил Левски № 2
24 Административна сграда Кметство 220 не с.Костанденец                                                         ул. Ангел Кънчев № 1
25 Административна сграда Читалище 427 не с.Костанденец                                                         ул. Освобождение № 3
26 Здравна служба 160 не с.Костанденец                                                         ул. Васил Априлов № 1

Баланс на територията:

Балансът на територията показва, че от общо 1610906 дка, най-голямата площ е земеделска – 113233 дка. 69,937 % от нея се обработва, но няма площи, които да са изкуствено напоявани. Най-многобройни са нивите, след това ливади, пасища и мери и най-малко са тези територии засети с трайни насаждения.

Територия по вид Площ в дка Площ %
1 За нуждите на селското стопанство 113233 69,937
2 За нуждите на горското стопанство 40853 25,233
3 Населени места 6250 3,860
4 Водни течения и водни площи 1087 0,672
5 За добив на полезни изкопаеми 8 0,005
6 За нуждите на транспорта 475 0,293
ОБЩО 161906 100 %

-       Община Цар Калоян е балансирано развита, като приоритет се явява селското стопанство, поради големия процент обработваема земеделска земя.

-       Селищната структура е съставена от три населени места, като всички са достъпни от главната пътна връзка за общината.

-       Наличният жилищен фонд е достатъчен за нуждите на хората.

Екологично състояние и рискове

Качество на атмосферния въздух

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) определя следните основни замърсители като вредни за човешкото здраве: азотен диоксид, серен диоксид, общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10), бензен, олово, кадмий, арсен, полиароматни въглеводороди (ПАВ), толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод. Следвайки Закона за опазване на околната среда, МОСВ е разработило Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), която осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз основа на която се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия.

Контролът на територията на общината се извършва ежегодно и следи за повишения в пределно допустимите норми. Поради ниския потенциал за замърсяване и наблюдаваното добро качество на въздуха, община Цар Калоян не е включена в Единната система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух. Основните източници на замърсяване се явяват автотранспорта и битовите отоплителни източници. На територията на общината функционира и една инсталация за пречистване на отпадните газове. Като цяло в общината не се наблюдават завишавания на пределно допустимите концентрации свързани с атмосферния въздух. Характерно за качеството на въздуха в общината, както и другите общини в страната са превишенията през отоплителния сезон по показателя ФПЧ10, което се дължи основно на използването на твърди горива за отопление от населението.

Трябва да се отбележи обаче, че РИОСВ – Русе не разполага с детайлен анализ на тенденциите по отношение на качеството на атмосферния въздух на територията на община Цар Калоян, което налага извода, че за получаване на по - достоверна информация и осъществяване на по-качествен контрол на въздуха се налага извършване на замервания с подвижна станция за фоново замерване.

Водни ресурси

На територията на община Цар Калоян попадат водните тела на реките Бели лом, Малки лом и Хлебаровска, чиито води се вливат в река Дунав. В допълнение, съществуват два микроязовира – един в местността „Дервента“ (с водна площ 64.943дка) и втория в местността “Езиците“ (с водна площ 90.308 дка). Основно язовирите се използват за напояване и развъждане на риба. Има и множество водоеми- рибарници, които са отдадени на концесия и също се използват за рибовъдство.

За постигане на съответствие с Директива 91/27/ЕИО за екологосъобразно пречистване и заустване на битови отпадъчни води и съгласно разписаните срокове в българското законодателството, до 2014 година трябва да се изградят пречиствателни станции и канализационни системи във всички населени места с над 2 000 еквивалентни жители (ЕЖ), а до 2010 година в селищата с над 10 000. За съжаление, към момента на територията на община Цар Калоян няма изградена пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), но общината има разработен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на село Езерче, община Цар Калоян, област Разград“, който е внесен в МОСВ, но към настоящия момент мярката е спряна и проекти не се разглеждат.

В общината има и множество източници на подпочвени води, които се ползват основно за питейни нужди и са разположени в следните местности:

  Населено място Местности
1 с. Езерче Башбунар
2 с.Костанденец Чатмата
3 гр.Цар Калоян Мокрешник
4 гр.Цар Калоян Облец
5 гр.Цар Калоян Калугерец

Фиг. 7. Източници на подпочвени води в района на община Цар Калоян

Най-общо казано резултатите от контролната дейност на РИОСВ – Русе показват тенденции към намаляване на замърсителите в емисиите във водите и намаляване броя на констатираните нарушения. Този извод се налага и за качеството на повърхностните води попадащи в територията на община Цар Калоян.

Земи и почви

В община Цар Калоян преобладават сиви горски почви и оподзолен чернозем. Като цяло почвите в общината са с добра структура и богати на хумус. Пунктовете, в които се извършва пробонабирането на почвени проби са определени от ИАОС, гр. София. Те са разположени на цялата територия на РИОСВ и са в зависимост от източниците на замърсяване. На територията на РИОСВ–Русе, за областите Русе, Разград и Силистра, са определени 33 пункта за наблюдение състоянието на почвите. Целта на мониторинговата система е да се обхванат по-големи територии от почвените различия, намиращи се на територията на страната от пунктове за почвен мониторинг. За община Цар Калоян пункт има в гр. Цар Калоян, като при извършените анализи до момента не са регистрирани наличия на тежки метали над пределно допустимите концентрации (ПДК), както и засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на воденето от земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна употреба на пестициди и торове и практикуване на сеитбооборот.

Премахване на риска от замърсяване на почвите от събраните пестициди от базовия склад в с. Езерче е друг фактор, на който трябва да се обърне внимание. Към момента складът се охранява от Кметство с. Езерче като се следи да няма разпиляване на прахообразните и течове за течните препарати.

Друг сериозен проблем свързан с почвите е този с ерозията им, който е обхванал и териториите на община Цар Калоян, вследствие климатичните промени, повишаване на температурите и продължителните засушавания. Почвената ерозия е един от основните проблеми, с които земеделците се сблъскват в световен мащаб тъй като оказва силно неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство. Редица изследвания сочат, че устойчивите практики на биологичното земеделие, както и регулярни мероприятия по залесяване, могат значително да подобрят състоянието на почвите и да намалят процесите на ерозия. В тази връзка и съгласно използваният в изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) модел за оценка на ветровата ерозия, който е базиран на уравнението WEQ (http://www.weru.ksu.edu/nrcs/weq.html) следва да се обърне внимание и на риска от ветрова ерозия, който може да се степенува – ( в зависимост от скоростта на вятъра, почвените условия, различни климатични фактори, като валежи, влажност и др.)

Слаб риск от ветрова ерозия (1.01 - 2.0 t/ha/y)
Слаб до умерен риск от ветрова ерозия (1.01 - 2.0 t/ha/y)
Умерен риск от ветрова ерозия (2.01 - 10.0 t/ha/y)
Умерен до висок риск от ветрова ерозия (10.01 - 20.0 t/ha/y)
Висок риск от ветрова ерозия (20.01 - 50.0 t/ha/y)
Много висок риск от ветрова ерозия (> 50.01 t/ha/y)

Данните от анализа за територията на община Цар Калоян са представени в таблицата по-долу:

  Ниви Други площи Общо
Без риск и неидентифицирани площи 0 11274.822 11274.82
Слаб 12641.323 0 12641.32
Слаб до умерен действителен риск 65.322 0 65.322
Площи (ha) 12706.645 11274.822 23981.47
% (ha) 52.985 47.015 100
Почвени загуби (t) 2375.156 0 2375.156

Табл. 28: Анализ на риска от ветрова ерозия на територията на община Цар Калоян

Резултатите се получени на базата на използвания в ИАОС математически модел за изчисляване на водоплощната ерозия и уравнението USLE (http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm) и се отнасят за 2011 година. Анализът показва, че рисковете от ветрова ерозия за община Цар Калоян са слаби до умерени, но все пак следва да се обърне внимание на проблема. Данните са изчислени за всяка община и общо за цялата област по:

-       територии (ha);

-       процент от територията (%);

-       почвени загуби (t/y);

-       средно годишна интензивност на водоплощната ерозия (t/ha/yr).

Като цяло на територията на общината не се наблюдава замърсяване на почвите и състоянието им се характеризира като добро. През последните години на територията на общината се забелязва намаляване на замърсяването на земите и почвите. Обръща се голямо внимание на ограниченото използване на пестициди и торове в земеделието и използване на разрешени за растителна защита препарати. Разработват се програми за екологично земеделие и животновъдство. Основните мерки, които се прилагат за опазване почвата от замърсяване са: недопускане палене на стърнища и следжътвени отпадъци, извършване на наторяване с течни, твърди торови маси, и изкуствени торове при спазване на правилата за добри земеделски практики.

Защитени територии и биоразнообразие

На територията на община Цар Калоян се намират следните защитени територии, изобразени на картата по-долу (Карта 3): резерват „Бели Лом“, защитена местност „Ломия“, защитена местност „Рибарниците“, както и една защитени зона съгласно директивата за птиците и местообитанията – „Ломовете“. Резерват „Бели Лом“ се простира на площ от 7730 дка - територия заета от гори, скали и разливи на река Бели лом. В пещери и ниши има запазени останки от стари християнски манастири и църкви.

Карта 3: Защитени територии в община Цар Калоян

В общината са установени 50 вида птици, сред които египетски лешояд, сокол, бял щъркел и др. От бозайниците се срещат благороден елен, дива свиня, белка, видра и др. На територията на общината са разпространени защитени растения като оливиеров минзухар, биштински синчец, пролетна циклама, снежно кокиче и др. В общината няма обявени находища на билки с търговско значение.

Наличието на всички тези разнообразни и интересни видове, местообитания и други природни забележителности дава много възможности за развитие, както и отговорности свързани с ползването на земите и горите в тези райони и съобразяването на проектите за местно развитие с тях. В тази връзка, устойчивото управление на водите, горите и земеделието в общината са сред най-важните фактори за дългосрочното опазване на биологичното разнообразие на територията на общината.

 

4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАНАСЪРЧАВАНЕ

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие. Общинската програма за насърчаване на използването на ВЕИ е израз на политиката за устойчиво развитие на общинаЦар Калоян.

Изпълнението на мерките в Краткосрочната програма по ВЕИ, може да се съчетае с препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната изолация на сградата, след доказване на икономическата ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на термични слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ.

Икономическото развитие налага партньорство на общината и стопанските субекти в стремежа към създаване на нови работни места и общински просперитет.

Целта на ОПЕЕ се базира на политиката на Община Цар Калоян по отношение на EE, а именно:

•   Гарантирано снабдяване на потребителите с енергия при минимални разходи след прилагане на различни енергоспестяващи мероприятия;

• Рационално и ефективно използване на горивата и енергията в цикъла “производство – крайно потребление”;

•   Намаляване разходите за енергия в общинския бюджет;

•   Подобряване качеството на живот на ползвателите;

•   Намаляване на топлинните загуби в сградите чрез подобряване на енергийните им характеристики (саниране – пълно или частично);

•   Замяна на нискоефективните горива с такива с по-висока ефективност (газификация);

•   Подобряване опазване на околната среда с намаляване на вредните емисии на газове в атмосферата;

•   Нови пазарни възможности за производители и фирми за монтаж и обслужване на енергоефективни съоръжения, системи, изделия и технологии.

Тази цел ще се постигне чрез система от конкретни мерки за повишаване на ефективността на потреблението на енергия в общинските обекти.

Общинската политика за енергийна ефективност трябва да бъде насочена не само към намаляване на разходите за енергия на общинските обекти, а да съдейства за намаляване на разходите за енергия на крайните потребители - обществените сгради, домакинствата, предприятията, транспорта, селското стопанство идр.

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ

Като основа за изготвяне на програмите следва да се използва анализ на потенциала на енергията от възобновяеми източници, които са налични като природен ресурс на територията на общината.

 1. 1Слънчеваенергия:

Слънчевата енергия, представлява произведената посредством слънчевите лъчи електроенергия или топлинна енергия. Тя е изключително екологичен и практически неизчерпаем ресурс. Въпреки това, тя разполага с по-ниска интензивност в сравнение с конвенционалните енергоизточници и е зависима от географската ширина и климатичните условия. Технологиите за производството на слънчева енергия се развиват с големи темпове и следват една положителна тенденция към увеличаванеизползванетонасистемитезаслънчеваенергия.Слънчеватае енергияпредставлява ефективен инструмент за борба с климатичните промени и подобряване на екологичните характеристики на отделните райони.

Ежегодно Земята получава от Слънцето 1015 MWh енергия, която е пъти повече от необходимата на човечеството. Средногодишното количество на слънчево греене за България е около2150 часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. Като достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe. (кило тона нефтен еквивалент, 1toe = 11628kWh). Официалният източник за оценка на потенциала на слънчевата енергия е проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001, „Техническа и икономическа оценка на ВИ в България”. Страната е районирана по слънчев потенциал и е разделена на три региона в зависимост от интензивността на слънчевото греене - Фигура1.

 

Фиг. 1 Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България

В зависимост в кой регион се намира общината се определя интензивността на слънчевото греене и какво е средно-годишното количество слънчева радиация попадаща на единица хоризонтална повърхност (kWh/m2).


 

Община Цар Калоянсе намира в Североизточен регион със средна годишна продължителност на слънчевото греене:

-    За периода 31.03. - 31.10. до 1750h;

-    За периода 31.10. - 31.03. 400 – 500h.

Ресурс на слънчевата енергия – 4,25 kWh/m2/дневно или 1450-1500 kWh/m2/ годишно.

Слънчевата енергия се оползотворява чрез слънчеви панели, които според начина на преобразуване са:

-         Термосистеми (слънчеви панели/колектори за гореща вода) – за битова гореща вода (БГВ), за подпомагане на отоплението и за загряване на вода за басейни. Използването на слънчеви панели за затопляне на водата става все по-популярно благодарение на реализираните икономии – може да се осигури около една трета от годишното потребление на средно домакинство. Възможно е да се реализира съчетана инсталация от панел за гореща вода и фотоволтаичен панел, което осигурява значително намаляване на енергийните разходи, като същевременно се използва възобновяема и чистаенергия.

-         Фотоволтаични системи (Слънчеви панели за електричество) - за производство на електрическа енергия. Слънчевите (фотоволтаични) клетки са добър начин за снабдяване с електроенергия на райони, отдалечени от енергопреносната мрежа. Едно от основните им предимства е, че клетки с различна мощност могат да се свързват в масив. Така се комбинират с клетки с определена мощност, необходима за захранването на жилищни домове илипредприятия.

Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаици е една съвременна и свръхмодерна енергийна технология. Слънчевата фотоволтаика, въпреки бързо падащите цени, остава много зависима от преференциални условия. Поради високата цена на произведената електроенергия от плоскопанелни фотоволтаични елементи, галиево-арсенидни фотоволтаични панели, хелиостатни ТЕЦ с френелова оптика и др., потенциалът на този вид системи към момента за България се смята за ограничен. По-интензивното им въвеждане с цел развитие на технологиите и екологично въздействие засега може да става само с непазарни механизми за стимулиране (напр. специални изкупнитарифи).

При този подход трябва сериозно да се анализира екологичното въздействие от използването на такива технологии, основно поради дългосрочно ангажиране на селскостопански площи. Препоръчително е урбанизираното интегриране на фотоволтаични инсталации към покриви или фасади на сградите, както и двуфункционалното им използване - интегрирани към строителни панели или с директното им използване за покриви на помещения илипаркинги.

Фотоволтаичните системи и непрекъснатото развитие на технологиите за тяхното производството, допринасят за ефективната архитектурна интеграция на фотоволтаичните модули в сгради. Потенциалът на сградния фонд за използване на фотоволтаични системи е значителен, т.к. сградния сектор консумира половината от произведената енергия в цял свят. Установено е, че 50 % от сградната обвивка, като покрив, фасади, елементи за слънцезащита е изложена на слънцегреене. Това я превръща в благоприятна основа за инсталиране на фотоволтаици. Електрическата енергия традиционно се произвежда от електроцентрали, разположени на подходящомясто.

Предимства: Чиста енергия; данъчни облекчения; облекчен режим на присъединяване в случаите на производство на електрическа енергия с мощност до 30 kW при монтаж върху сгради и до 200 kW при монтаж върху производствени и складови помещения (чл. 24 от ЗЕВИ).

Недостатъци: Високи инвестиции; нисък КПД (10-15%) при производство на ел. енергия; изискват голяма площ за монтаж; не осигуряват 100% автономност, независимо от приложението.

Тежка процедура на присъединяване при производство на ел. енергия за мощностите извън посочените в чл. 24 на ЗЕВИ.

          

5.2 Воднаенергия

Енергията добивана от водата чрез водноелектрически централи се смята за най-надеждната и рентабилна технология в сравнение с останалите възобновяеми енергийни източници. Водноелектрическите централи са екологосъобразни, те са стабилен и сигурен източник за производството на електроенергия. Хидросъоръженията са изключително ефективни по отношение на експлоатационните разходи, които са сравнително ниски, благодарение на високата степен на автоматизация на отделните енергийни блокове. Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките водно електрически централи (ВЕЦ) с максимална мощност до 10 МW. Характеризират се с по-малки изисквания относно сигурност, автоматизиране и квалификация на персонала. Дългосрочната инвестиция носи минимален финансов риск. Малки ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стени на язовири, както и на някои напоителни канали. Подходящи са за отдалечени от електрическата мрежа потребители. Вписват се добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие.

Предимства: голям опит в изграждането; добиваната електроенергия е със сравнително ниска цена; облекчен режим на присъединяване за мощности до 1,5 MW; използват се като балансиращи мощности в електро енергийната система (ЕЕС).

Недостатъци: зависимост от годишните сезони, валежи, засушаване.

На територията на Община Водно електрически централи

Цар Калоянняма изградени ВЕЦ.

Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за производство на електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия. ВЕЦ активно участват при покриване на върхови товари, като в дни с максимално натоварване на системата използваната мощност от ВЕЦ достига 1 700 -1 800 MW. В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (~2 280 ktoe) годишно.

 1. 3Вятърна енергия

Вятърната енергетика има незначителен принос в брутното производство на електроенергия в страната, но развитието й в България се ускорява.

Технологията за производство на енергия от вятъра се изразява в трансформиранена кинетичната енергия на вятъра в използваема механична или електрическа енергия. Оценката на енергийния потенциал на вятъра се прави на база посока и средногодишна скорост. Използвани са данни от проект BG 9307-03-01-L001, “Техническа и икономическа оценка на ВИ в България” на програма PHARE, 1997. Обобщените и анализирани данни за период от над 30 години са получени от Института по метеорология и хидрология към Българска академия на науките (БАН) и е извършено райониране на страната по ветрови потенциал –Фиг.2.

 

Фиг.2. Картосхема на ветровия потенциал в България

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите.

На територията на Република България са обособени четири зони с различен ветрови потенциал. За съжаление община Цар Калоян попада в зоната на малък ветроенергиен потенциал със следнитехарактеристики:

 • Средногодишна скорост на вятъра: 2-3m/s;
 • Енергиенпотенциал:100W/m2,т.е. по-малко от 1500 kWh/m2годишно;
 • Средногодишната продължителност на интервала от скорости τ 5-25 m/s в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760h).

Преобладаващи ветрове за община Цар Калоян са западните и североизточните, а с най-малка повторяемост са северните и югозападните. Случаите на тихо време са около 56% от общия брой на наблюдаваните дни. Средната скорост на вятъра е 2,2 м./сек. Бурните ветрове със скорост 30-40 м./сек. са рядкост. Те се явяват при преминаването на циклон презстраната.

Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от прилагането на нови технически решения.

Интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия представляват само зоните със средногодишна скорост на вятъра 5-7 m/s и >7 m/s.

За пълна оценка на енергийните качествата на вятъра е анализирана плътността на въздуха и турбулентността в около 800 точки от страната. Направени са измервания на височина 10 m над земната повърхност и след анализ на резултатите е извършено райониране -Фиг.3.

Фиг. 3. Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10 m над земната повърхност.

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници

За избор на площадки за изграждане на ветроенергийни централи са необходими детайлни анализи със специализирана апаратура в продължение на 1-3 години.

В зоната на малък ветрови потенциал, където попада Община Цар Калоян , могат да бъдат инсталирани вятърни генератори с мощности до няколко десетки kW. Възможно е евентуално включване на самостоятелни многолопаткови генератори за трансформиране на вятърна енергия и на PV(фотоволтаични)-хибриднисистемизаводнипомпи,мелнициит.н.Разположениетонатези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови потенциал на места където плътността на енергийния поток е над 100 W/m2.

Предимства: Чиста енергия, преференциални цени, облекчен режим за присъединяване за малки мощности - до 30 kW при монтаж на сгради и до 200 kW при монтаж на производствени и складови помещения (чл. 24 от ЗЕВИ).

Недостатъци:

-         Сравнително нисък КПД – около 20% среден (показва каква част от кинетичната енергия на вятъра се преобразува в полезна механична енергия). Ефективността на вятърните турбини се изменя в големи граници, като най-голяма ефективност (около 44%) се реализира в скоростния диапазон на вятъра около 9m/s.;

-Голяма първоначалнаинвестиция;

-Тежка процедура на присъединяване за мощностите извън посочените в чл. 24 наЗЕВИ.

 1. 4 Геотермалнаенергия

Геотермалната енергия представлява екологично чист, неизчерпаем и устойчив ресурс, който се използва както за производството на електроенергия, така и за затопляне или охлаждане. Тя е резултат от извличането на топлинната енергия, съдържаща се, както в плитките слоеве на земята, в горещата вода и горещите скали, намиращи се на няколко километра под земната повърхност и стигаща дори до изключително дълбоките пластове на земята, където се намират горещите скални маси - магмата. В зависимост от температурата на водата, геотермалната енергия се използва за различни цели. При по- ниските температури на водата, в рамките от 20□С до 100□С, геотермалната енергия се използва за производството на топлинна енергия, главно за отопление на сгради, басейни и др. При температура на водата, по-висока от 100□С, нейното приложение е предимно при производството на електроенергия, като след това отпадната топлина може да се използва отново.

Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в зависимост от използваните методи за оценка и направени предвиждания, посочват различни стойности на геотермалния потенциал в две направления: потенциал за електропроизводство и потенциал за директно използване на топлинната енергия. По експертни оценки възможният за използване в настоящия момент световен геотермален потенциал е съответно: ~ 2 000 TWh (172 Mtoe) годишно за електропроизводство и ~ 600 Mtoe годишно за директно получаване на топлинна енергия. В общото световно енергийно производство от геотермални източници Европа има дял от 10% за електроенергия и около 50% от топлинното производство. Очакваното нарастване на получената енергия от геотермални източници за Европа до 2020 г. е около 40 пъти за производство на електроенергия и около 20 пъти за производство на топлинна енергия.

По признак енергоносител се разделя на два вида:

-               Топлина на земята – основно се използва чрез земносвързани термопомпени инсталации. Обратен хладилен процес - термопомпата, задвижвана от електродвигател, отнема подпочвена топлина (или топлината на подпочвената вода или на тази във водоем) с по-ниска температура и я пренася в друг обем, като я отделя при значително по-висока температура. Средно разходът на електроенергия за помпите, спрямо получаваната полезна топлина, е 1 към4,8.

-              Топлина на геотермалните извори, която от своя страна се класифицирана:

-       Ниско потенциални източници на геотермална вода - от 10°С до 100°С. Използват се за отопление, в оранжерии, в индустриални процеси и за бално-лечебнипроцедури.

-       Със "средна температура" - подпочвени води под налягане с температура между 90°С - 180°С. Използват се за производството на електрическа енергия чрез пряко освобождаване на пара, задвижваща турбина, а при температура под 140°С - бивалентна схема с вторичен органичен флуид.

-       С "висока температура" - находища на суха или наситена пара между 200°С до 350°С, които се използват за производство на електрическаенергия.

Предимства:

-      100% разполагаемост на енергийнияизточник;

-      Геотермалната енергия идва от земята и е най-екологично чистата познатаенергия.

Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която сега се губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството на трески има значително по-ниски разходи от производството на брикети и пелети, при което се изисква предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване.

Биомаса се получава от дървесина и твърди селскостопански отпадъци. Клоните и вършината са отпадъци от дърводобива. Към настоящия момент се използва само малка част от тях, защото се счита, че събирането на дребноразмерна дървесина е икономически неефективно. Твърдите селскостопански отпадъци се генерират при отглеждането на земеделски култури и тяхното количество е в пряка зависимост от добитата годишна реколта и обработванитеплощи.

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. Сламата е твърд селскостопански отпадък, който в страната се използва основно в растениевъдството и животновъдството. За балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма степен липсва и днес не се използва с пълния си капацитет. Около 20 % от нея е възможно да се оползотворява за енергийни нужди.

Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от царевица, слънчоглед и други, но този проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи разходи.

За отпадъците от овощните градини може да се използва оборудването, което ще надробява отпадъците от горското стопанство.

Енергията от биомаса се получава чрез директно или успоредно изгаряне, получаване на биогаз, пиролиза - разлагане при висока температура и отсъствие на кислород, анаеробноасимилиране

        разлагане от бактерии и получаване на метан. Биогазът е горивен газ, който се получава при ферментационни процеси в анаеробна (без наличие на кислород) среда на биологичнипродукти.

Биомасата може да се превръща директно в течни горива за транспортни нужди. Двата най- разпространени вида биогорива са биоетанол (добавя се към бензина) и биодизел.

Енергийният потенциал на неизползваните количества биомаса възлиза на 809 900 тне/г. и може да покрие около 9% от крайното енергийно потребление встраната.

Увеличаване на използването на биомаса за енергийни цели ще доведе до икономия на електроенергия и скъпи вносни горива и води до намаляване на енергийната зависимост.

Предимства: биомасата е непрекъснат и широко разпространен източник на енергия. Цената на биомасата във всичките й разновидности ще нараства значително по-бавно от конвенционалните горива и енергии, защото е местен ресурс. Използването на биомасата допринася за сигурността на енергийните доставки и оказва по-малко вредно въздействие върху околнатасреда.

Облекчен режим на присъединяване при производство на електроенергия с мощност до 1,5 MW.

Недостатъци: Основен недостатък на биомасата в най-масовото разпространение като източник на отопление е малкият КПД на съоръженията за изгаряне, за преодоляването на който са необходими инвестиции от населението.

Биодизел - Производствените разходи са близки до тези на горивото, получавано от петрол и ще се променят в полза на биодизела. Сравнително проста технология за производство (отнася се и за биоетанол). Намалява износването и удължава живота на двигателите. Използването на биодизел води до намаляване емисиите на двигателите с вътрешно горене на сажди, фини прахови частици. Има нулев потенциал на отделяне наCO2.

Недостатъци: сравнително бавно възобновяване. Използването на биомаса като източник на енергия изисква предпазлив подход, тъй като става дума за ресурси с ограничен прираст и много други ценни приложения, включително осигуряване прехрана на хората и кислород за атмосферата. Трябва да се разглеждат предимно отпадъци от селското и горско стопанство, битови и промишлени отпадъци, малоценна дървесина, енергийни култури, отглеждани на пустеещи земи специално за целта.

-          Разходите за производство на биоетанол са по-високи от тези набензина.

-          При използването на биодизел емисиите на азотни окиси се увеличават с15%.

-          Съвременните инсталации за производство на биогаз изискват значителни инвестиции. Голяма част от произведения биогаз се използва за подгряване за постигане температурата, необходима за ферментация (30-40°С), което прави процеса неефективен преззимата.

-       Коефициентът на използване може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на енергоизточника може да продълживекове.

-       Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалнитетехнологии.

Недостатъци: Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи.

 

На територията на община Цар Калоян няма термални извори, нагрети скали на по-голяма дълбочина и други алтернативни източници на геотермалната енергия.

 1. 5Енергия отбиомаса

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал има биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще е безспорен национален приоритет, което налага разработването на цялостна програма за икономически ефективно и екологическицелесъобразно използване на биомасата. Нарастването на употребата на биомасата, във всичките й форми и разновидности, трябва да става със скорост по-висока от нарастването на БВП.

Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване на пагубното антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва върху планетата. Терминът „биомаса означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биоразградимата част на промишлени и битови отпадъци“. Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й не е необходимо изсичане на дървета, а се използва дървесният отпадък. За ¾ от хората, живеещи в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия, който им позволява да съчетаят грижата за околната среда с тази за собствения им комфорт. За да бъде транспортирана произведената енергия до потребителите е нужно да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия. От всички ВЕИ, биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийния баланс на страната.

Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която сега се губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството на трески има значително по-ниски разходи от производството на брикети и пелети, при което се изисква предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване.

Биомаса се получава от дървесина и твърди селскостопански отпадъци. Клоните и вършината са отпадъци от дърводобива. Към настоящия момент се използва само малка част от тях, защото се счита, че събирането на дребноразмерна дървесина е икономически неефективно. Твърдите селскостопански отпадъци се генерират при отглеждането на земеделски култури и тяхното количество е в пряка зависимост от добитата годишна реколта и обработванитеплощи.

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. Сламата е твърд селскостопански отпадък, който в страната се използва основно в растениевъдството и животновъдството. За балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма степен липсва и днес не се използва с пълния си капацитет. Около 20 % от нея е възможно да се оползотворява за енергийни нужди.

Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от царевица, слънчоглед и други, но този проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи разходи.

За отпадъците от овощните градини може да се използва оборудването, което ще надробява отпадъците от горското стопанство.

Енергията от биомаса се получава чрез директно или успоредно изгаряне, получаване на биогаз, пиролиза - разлагане при висока температура и отсъствие на кислород, анаеробноасимилиране

                     разлагане от бактерии и получаване на метан. Биогазът е горивен газ, който се получава при ферментационни процеси в анаеробна (без наличие на кислород) среда на биологичнипродукти.

Биомасата може да се превръща директно в течни горива за транспортни нужди. Двата най- разпространени вида биогорива са биоетанол (добавя се към бензина) и биодизел.

Енергийният потенциал на неизползваните количества биомаса възлиза на 809 900 тне/г. и може да покрие около 9% от крайното енергийно потребление встраната.

Увеличаване на използването на биомаса за енергийни цели ще доведе до икономия на електроенергия и скъпи вносни горива и води до намаляване на енергийната зависимост.

Предимства: биомасата е непрекъснат и широко разпространен източник на енергия. Цената на биомасата във всичките й разновидности ще нараства значително по-бавно от конвенционалните горива и енергии, защото е местен ресурс. Използването на биомасата допринася за сигурността на енергийните доставки и оказва по-малко вредно въздействие върху околнатасреда.

Облекчен режим на присъединяване при производство на електроенергия с мощност до 1,5 MW.

Недостатъци: Основен недостатък на биомасата в най-масовото разпространение като източник на отопление е малкият КПД на съоръженията за изгаряне, за преодоляването на който са необходими инвестиции от населението.

Биодизел - Производствените разходи са близки до тези на горивото, получавано от петрол и ще се променят в полза на биодизела. Сравнително проста технология за производство (отнася се и за биоетанол). Намалява износването и удължава живота на двигателите. Използването на биодизел води до намаляване емисиите на двигателите с вътрешно горене на сажди, фини прахови частици. Има нулев потенциал на отделяне наCO2.

Недостатъци: сравнително бавно възобновяване. Използването на биомаса като източник на енергия изисква предпазлив подход, тъй като става дума за ресурси с ограничен прираст и много други ценни приложения, включително осигуряване прехрана на хората и кислород за атмосферата. Трябва да се разглеждат предимно отпадъци от селското и горско стопанство, битови и промишлени отпадъци, малоценна дървесина, енергийни култури, отглеждани на пустеещи земи специално за целта.

-       Разходите за производство на биоетанол са по-високи от тези набензина.

-       При използването на биодизел емисиите на азотни окиси се увеличават с15%.

-       Съвременните инсталации за производство на биогаз изискват значителни инвестиции. Голяма част от произведения биогаз се използва за подгряване за постигане температурата, необходима за ферментация (30-40°С), което прави процеса неефективен преззимата.

-          Термопомпи

-          Термопомпата използва свойствата на газовете, които се загряват по време на компресия и охлаждат по време на разширяване. На този принцип работи охлаждащият ефект на хладилника. При термопомпата се използва обратният процес и се получава топлина. Необходимата енергия се извлича от околната среда (въздух, подпочвени води или самата почва) с помощта на електричество. Съотношението на използваната електроенергия и произведената енергия е едно към четири (произвежда се четири пъти повече енергия от използваната). Съществуват термопомпи земя-вода, въздух-въздух, въздух-вода, вода-вода.

-          Предимства: Термопомпите въздух-вода са възобновяем източник на енергия, който може надеждно да доставя значително повече енергия от тази, която използва, позволявайки намаляване на разходите за климатизация дори когато температурите са -20˚ C. Имат нулеви вредни емисии CO, нямат горивни процеси, цената на получената енергия е ниска. Термопомпите могат да се използват за охлаждане, за отопление и за осигуряване на битова горещавода.

-          Недостатъци: Необходимост от голяма инвестиция. Системите въздух/вода са подходящи предимно при нискотемпературни отоплителни инсталации; ефективността на тези термопомпи силни зависи от параметрите на външния въздух.

-          Обобщение

-          Най-пазарно пригодният вид ВИ, от гледна точка на нуждите на крайните потребители от различни видове горива и енергии, е биомасата, а най-универсалното преобразуване на енергията от ВИ, е това в електрическа енергия.

-          НПДЕВИ дава общата рамка, която ще бъде осъществена чрез отразяването й в законите и нормативните актове на страната ни, и дефинира действията, които трябва да предприемат държавните, общинските и регионалните институции до 2022 г. за насърчаване използването наВИ.

-          Българският енергиен подход има за цел да направи производството на енергия по-чисто и ефективно, чрез разгръщане на ВИ и по-ефективно използване на изкопаемите енергийни източници, да минимизира влиянието на производството и използването на енергията върху околната среда, да подобри управлението на естествените ресурси. Очакваните резултати от тази политика са двояки: минимизиране на замърсяването и предоставяне на нови възможности за дейност - чрез по-голяма ефективност и поощряване на нови технологии за бързо развиващия се глобален пазар, от намаляването на енергийното потребление до сигурно, разнообразно и евтиноенергоснабдяване.

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници .

Сравнението между ВИ показва изключителната перспектива на биомасата (биогаз), геотермалната енергия и малките ВЕЦ. Допълнително предимство на посочените ВИ е, че коефициентът на натоварване при използване на биомаса, водна енергия и енергия от геотермални източници може да достигне 0.9, което е невъзможно за другите ВИ.

Оценка за използване на ВИ в община Цар Калоян по сектори:

-   Производство на електрическаенергия

На територията на Община Цар Калоян няма електрически централи.

- Промишлени предприятия, услуги, селскостопанство.

Няма информация за реализирани проекти за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници в частния сектор извън традиционното за страната, в частност региона, изгаряне на биомаса (дърва и пелети) с цел отопление.

Предвид добре развитото селско стопанство в района, като и наличието на фирми, в Община Цар Калоян може да има производители на пелети за горене от слънчогледови люспи и селскостопански отпадъци.

            Използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие иживотновъдство.

Отпадъци отземеделието.

Твърдите селскостопански отпадъци се генерират при отглеждането на земеделски култури и тяхното количество е в пряка зависимост от добитата годишна реколта и рекултивираните площи. Сламата е твърд селскостопански отпадък, който в страната се използва основно в растениевъдството и животновъдството. Около 20 % от нея е възможно да се оползотворява за енергийни нужди. Възможните методи за преобразуване на биомасата в енергия включват: директно изгаряне с оползотворяване на топлината, газификация или пиролиза (при която се получава горивен газ) и бърза пиролиза (при която се получава течен горивен продукт). Твърдите селскостопански отпадъци могат да се използват и като гориво за стирлингови двигатели. Съществуват методи за производство на етанол от целулозните компоненти на биомасата, както и на въглеводороди от нейните лигнинови компоненти. От всички изброени методи, най-ефективно е директното изгаряне. На база методите за енергийно оползотворяване видовете биомаса могат да бъдат класифицирани в следните 3 групи:

-       Лозови пръчки и клони от овощни дървета;

-       Слама;

-       Царевични ислънчогледови стъбла.

По отношение на лозовите пръчки и клоните от овощни дървета съществува добре известна технология за директно изгаряне. Причината да не се използват тези продукти в по-голяма степен е липсата на подходящи съоръжения за предварително третиране (например, надробяване на трески). Балираната слама е продукт, който по-трудно може да се използва като гориво.

Като една възможност за оползотворяване на сламата, царевични и слънчогледови стъбла се явява изграждането на брикетираща инсталация за съвместно използване на суровините от земеделието и горското стопанство.

Култури

Засети площи (дка)

Среден рандеман на     биомаса

(кг/дка)

Производство биомаса (тона)

Зърнено- житни и технически

култури

46 200

500

23 100

Трайни насаждения

5 100

250

1 275

Мери 8 320 100 832
Общо:     25 207

Очаквано годишно производство биомаса е 25 207 тона.

                   


Отпадъци отживотновъдството.

Един от възможните начини за оползотворяване на отпадъците от животновъдството се основава на анаеробното разлагане. Продуктите, които се получават при този процес са:

-       Биогаз – смес от метан (40 – 60 %) и въглероден диоксид, съдържащ също малки количества водород и въглероденсулфид;

-       Кисел остатък от разлагането – органично вещество, съдържащо лигнин, хитин и редица минерални компоненти. Може да се използва като компост или като съставка за строителни материали, напримерфиброплоскости.

-       Луга – богата на хранителни вещества, в някои случаи може да се използва занаторяване.

От тези 3 продукта, от енергийна гледна точка интерес представлява биогазът. Той може да се използва като гориво за котли или за бутални двигатели, използвани за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Количеството генериран биогаз зависи от редица фактори. При добра експлоатация на съответната инсталация е възможно да се получи биогаз с енергиен еквивалент 2 150 kcal/кг суха маса тор. Това отговаря на получаването от 1 тон суха маса тор на 500 м3 биогаз с 50% съдържание на метан (долната топлина на изгаряне на метана е 35,818MJ/м3).

Животни на територията на Община ЦарКалоян, от които ще се произведе   т. сухо вещество за преработка като следва:

Говеда – всичко 802 бр. х 3т/г.       = 2406  
Свине – всичко 214 бр. x 1т./г       =     214  
Овце – всичко 1700 бр .х 0.3т./     =         510  
Кози – всичко                     920     бр. х 0.27 т./г   =         248  
Птици – всичко 40887 бр х 0.04 т./г     =   1635  

---------------------------------------------------------------------------------------

Общо 5 013 т.сухо вещество/5 013 т.х 2.2 МВт.= 11028 МВ т. теоретиченпотенциал

 

Използване на биомаса от битовиотпадъци.

Морфологичен състав на битовите отпадъци

Община Цар Калоян има извършен морфологичен анализ на формираните битови отпадъци от нейната територия, депонирани на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград. Направени са 4 бр. проби от територията на 3 населени места – гр. Цар Калоян, с. Езерче, с. Костанденец.

 

 


 


 

Видно       от                         направените              проби          средния    процент                      на    използваемите фракции от битовите отпадъци по видове е кактоследва:

-       Хранителни         –5,79 %

-       Хартия и картон  –6,44 %

-       Градински          –21,68 %

-       Дървесни              –7,25%

Общо използваеми - 41,16 %

Битов сектор

Използването на енергия от ВИ от домакинствата на територията на община Цар Калоян, с изключение на биомаса (дърва и пелети за огрев), се ограничава до индивидуални инсталации за БГВ, използващи слънчева енергия.

5.6 Използване на биогорива в транспорта

На територията на Община Цар Калоян няма градски обществен транспорт, а междуградските линиите между населените места се предоставят на външни фирми, осигуряващи услугата.

-    Консумацията на горива от автомобилите, собственост на Община Цар Калоян (община, ОП, ДСП ) за 2018 година, е както следва:

-    Дизел – 22 400,00литра;

-    Бензин – 3 940,00 литра.

Разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. т. 1, 2 и 3, от ЗЕВИ, регламентиращи минималното процентно съдържание на биогорива в предлаганите на пазара горива за дизелови и бензинови двигатели, през 2018 година, са база за определяне количеството биогорива, използвани от общинските автомобили за този период:

-  Биодизел – 1344,00 литра;

-  Биоетанол – 275,80литра.

          


Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на територията на община Цар Калоян все още е неприложимо.

На територията на общината няма производство на биогорива с приложение в транспорта.

SWOT анализ

  СИЛНИ СТРАНИ   СЛАБИ СТРАНИ
 • Наличие на относително добър потенциал на ВЕИ вобщината;
 • Добре структуриран и балансиран енергиен сектор;
 • Добри комуникации и инфраструктура;
 • Политическа воля от местната власт за насърчаване използването наВЕИ.
 • Липса на достатъчен капацитет в местната администрация в сферата на ВЕИ;
 • Липса на достатъчна информация, мотивация и ресурси от страна на заинтересованите страни за използване на ВЕИ;
 • Недостатъчни финансови ресурси за провеждане на местната политика в областта наВЕИ.
   
  ВЪЗМОЖНОСТИ   ЗАПЛАХИ
 • Европейск и национално законодателство, което стимулира производството и потреблението на електроенергия отВЕИ;
 • Потенциал за създаване на нови работниместа;
 • Потенциал за съхранение на екологията и намаляване на въглеродните емисии.
 • Липса на достатъчен собствен ресурс за реализиране на ефективна общинска политика за насърчаване използването на ВЕИ и реализиране на конкретнипроекти;
 • Възможна бъдеща промяна на националната политика за насърчаване използването наВЕИ.
   
           

6. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определя целите на всички държави от ЕС за развитие и използване на енергията от ВИ. За България, заложената в Директивата цел за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия през 2030 г. е 32%. Стимулиране производството на енергия от ВИ води и до следните важни положителни последци: намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на вредните емисии парникови газове. Благодарение на синергичния ефект от изпълнението на тези цели, ще се стимулира развитието на вътрешния енергиен пазар и достигането и на дългосрочните количествени цели в бъдеще.

2.2. Цели на Дългосрочната програма за Стратегическата цел на програмата е насърчаване използването на енергия от ВИ съобразно особеностите и потенциала на общината и целите, формулирани в Общински план за развитие (ОПР) и Общинската програма за енергийна ефективност, на база на общите европейски цели.

Стратегическа цел 1. Балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и биогорива и намаляване на емисиите CO2 ватмосферата.

Мерки за постигане на стратегическа цел 1:

-      Анализ и оценка на реалните възможности за оползотворяване на потенциала на ВЕИ в района на община Цар Калоян;

-      Повишаване на енергийната независимост на общината чрез използване на ВЕИ с доказана приложимост в конкретни сектори иобекти;

-     Привличане на местни и чуждестранниинвестиции;

-     Въвеждане на новитехнологии;

-     Разработване на общински програми за насърчаване използването наВЕИ;

-     Усвояване на средства от финансови инструменти на ЕС в сферата наВЕИ.

Специфична цел 1: Подобряване на средата за живот и труд в общината, чрез ефективно използване на енергийните източници;

Ефективното използване на енергийните източници ще подобри условията за живот в общината от екологична гледна точка. Подобряването на енергийната ефективност на сградите ще доведе до по- добри услови условия за работа и труд както през топлите, така и през студените месеци на годината.

Мярка 1.1: Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския бюджет

Обследване за енергийна ефективност и саниране на сгради, общинска собственост Монтиране на слънчеви колектори на сгради общинска собственост.

Мярка 1.2 Повишаване нивото на информираност, култура и знания на местната общност относно използването на ВЕИ

Обучение на общинска администрация за работа по проекти от фондовете по ЕЕ;

Публично-частни партньорства за изграждането на ВЕИ мощности на територията на общината Информационни кампании сред местната общност;

Намаляване на разходите на домакинствата за енергия.

Стратегическа цел 2. Насърчаване на производствени и потребителски модели за чиста енергия.

Мерки за постигане на стратегическа цел 2:

-   Повишаване на административния капацитет в инвестиционната среда наобщината;

-   Разработване на инструменти за местна политика на насърчаване на ВЕИ вобщината;

-      Използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради – общинскасобственост;

-      Използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, както и при осъществяването на други общинскидейности;

-      Иницииране и организиране на информационни кампании сред населението на общината за използване на ВЕИ и повишаване на жизнения стандарт чрез енергийнаефективност.

Специфична цел 2: Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината;

Подобряването на екологичната ефективност ще доведе до освобождаване на капитали, които ще могат да се влеят в икономиката на общината и по този начин да подобрят стандарта на живот на населението. Ще се подобрят и условията за създаване на бизнес в общината, което може да повлияе върху привличането на инвестиции, конкурентоспособността на малките и средни предприятия и активизиране на икономическия живот. Мерките в Програмата за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници биха могли да доведат до откриване на нови работни места. Ще намалее и енергийната зависимост на общината.

Мярка 2.1. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в частния сектор

Повишаване на информираност сред инвеститорите; Популяризиране на източници за финансиране на ВЕИ проекти.

Мярка 2.2. Стимулиране на бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности на територията на общината

Създаване на благоприятни предпоставки за инвестиране във ВЕИ мощности; Увеличен дял на бизнес инвестициите във ВЕИ.

Стратегическа цел 3. Стимулиране и управление на търсенето, производството и потреблението на енергия от ВЕИ.

Мерки за постигане на стратегическа цел 3:

-      Увеличаване на търговските възможности на общината чрез нови производства на енергия от ВЕИ и развитие на публично-частното партньорство в областта на предоставяне на енергоефективниуслуги;

-      Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината и ефективно функционираща система за енергиен мониторинг.

Специфична цел 3: Намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества ватмосферата;

Използването на възобновими енергийни източници ще намали използването на изчерпаеми енергийни ресурси, които са основни източници на замърсяване на околната среда. Това се отразява и върху промяната на климата. По този начин община Завет ще даде своя принос за заложените цели за редуциране на емисиите на въглероден диоксид.

Мярка 3.1. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ

Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от публичния сектор Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от частния сектор

Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в развитието на европейското и българското законодателство за насърчаване използването на ВЕИ, законодателството по енергийна ефективност и пазарните условия. В тази връзка програмата ще бъде отворена за изменение и допълнение по целесъобразност през целия програмен период.

Състоянието на сградите, оборудването и инсталациите в повечето общински и обществени обекти налагат провеждането на мерки за намаляване разхода на енергия, както и влагане на инвестиции във физическото обновяване на сградата и подмяната на съоръженията. От голямо значение за жителите на Общината е, че постигането на по-ниски текущи разходи за енергия и ефективното им изразходване са предпоставка за подобряване на екологичната обстановка и намаляване на емисиите на парникови газове.

В Община Цар Калоян към момента е събрана информация за общинските целеви групи по сектори:

-  Администрация – общинскисгради;

-  Образование – училища и детскиградини;

-  Здравнизаведения;

-  Уличноосветление;

-  Социалнидейности

Сектор „Административни общински сгради”

Преобладаващата част от общинските административни сгради в общината са в незадоволително състояние по отношение на енергийната ефективност.

За подобряване на комфорта в сградите и с цел намаляване на разхода на енергии, най-вече на гориво през отоплителния сезон, е наложително да се приложат както енергоспестяващи мероприятия, така и да се приложат мерки по ВЕИ отопление - преминаване на отопление на биомаса и инсталиране на термосоларни инсталации за топла вода, където това е необходимо.

Образование

Образователната инфраструктура в Община Цар Калоян се състои от две общообразователни училища и две детски градини, съответно по едно в гр. Цар Калоян и в с. Езерче. в с. Костанденец няма;

Обекти на образователната инфраструктура:

СУ „Христо Ботев” в гр. Цар Калоян, ОУ „Св.П.Хилендарски” с. Езерче, ДГ „Славейче“ в гр. Цар Калоян и ДГ „Пролет“ в с. Езерче.

Едно от условията за качествената подготовка на човешкия ресурс в община Цар Калоян е повишаване качеството на образованието за осъществяване на работна реализация. Въпреки наличието на сграден фонд, съществува недобра демографска ситуация в общината. Качеството на образованието не се различава от средното за страната. През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на броя на учащите на територията на общинаЦар Калоян.

Сградният фонд на преобладаващата част от общинските училища и детски градини са в относително добро състояние, но част от тях се нуждаят от провеждане на сериозни енергоспестяващи мерки. Няма газифицирани сгради в общината. Извършено е саниране и освежаване на някои сгради, подмяна на дограма, боядисване и обезопасяване на откритите спортни площадки в детските заведения. Необходимо е извършване на цялостен ремонт и обновяване на МТБ, която за момента е частично обновена.

За намаляване на енергийните разходи на проблемните сгради е необходимо не само да се направят енергийни одити, но да се изисква оценката на мерките, свързани и с възможностите за използване на ВЕИ технологии, особено за отопление и топла вода.

В сградите с образователни дейности трябва да се преразгледа начина на отопление и да се използват Европейските програми за преминаване от течни и твърди горива и неефективно използване на електроенергията за отопление, към ВЕИ отопление. За голяма част от сградите с непрекъсната употреба на топла вода (детски градини) е подходящо поставянето на термосоларни инсталации. Покривите на голяма част от сградите са подходящи за инсталиране на фотоволтаични инсталации.

През 2011 година е изпълнен проект “Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи за сградите на СУ „Христо Ботев” в гр. Цар Калоян, ОУ „Св.П.Хилендарски” с. Езерче, ДГ „Славейче“ в гр. Цар Калоян и ДГ „Пролет“ в с. Езерче.

           Реализирани проекти:

 1. Разширение на СОУ“Христо Ботев“ гр.Цар Калоян;
 2. Ремонт на покрив ОУ „Паисий Хилендарски” с.Езерче, Община Цар Калоян;
 3. Енергоефективна реконструкция на ОУ "Св.Паисий Хилендарски", с.Езерче,Община Цар Калоян;
 4. Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ДГ”Славейче”, гр.Цар Калоян - въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ.
 5. Изграждане на соларни инсталация за подгряване на вода за битови нужди на кухненски блок към ДГ „Славейче” гр. Цар Калоян,Соларна инсталация за БГВ с площ 15 м2 с бойлер 500 л.

Реализирането на инвестиции в обновяване на образователната инфраструктура ще даде възможност за осигуряване на необходимата база за провеждане на задължителното обучение на децата в предучилищна възраст, ще се изпълнят енергоефективни мерки, както и ще бъдат намалени разходите за енергия и отопление. Изпълнението на заложените дейности ще осигурят оптимално- комфортни условия за обучение ивъзпитания.

Здравеопазване

Община Цар Калоян няма здравни заведения за болнична и извънболнична специализирана помощ. Тя се осигурява от областния център Разград и при необходимост в Шумен и Варна, които са на сравнително близко разстояние.

В общината функционират 2 амбулатории за първична медицинска помощ. Спешната медицинска помощ в гр. Разград има разкрит филиал и в гр. Цар Калоян.

По отношение на обезпечеността с лекари, трите населени места се обслужват от двама общопрактикуващи лекари.

Броят на стоматолозите в общината като спрямо предходната година е намалял. Специалистите по здравни грижи са 3.

Аптеките в общината са две („Маги фарм“ и „Генезис“) и са концентрирани в общинския център гр. Цар Калоян.

Предоставяните здравни услуги на територията на община Цар Калоян като цяло са крайно недостатъчни. Непосредствената близост до областния център Разград и сравнително близкото разстояние до Шумен и Варна спомагат за здравното обслужване на населението. Необходимо е доразвиване на мрежата от здравни заведения, предвид влошената възрастова пирамида и застаряващото население, както и повишаване здравната култура на населението.        

Социални дейности

На територията на община Цар Калоян (в общинския център) функционират два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора с физически увреждания. Целта на центровете е да се създаде среда, близка до семейната за лица с физически увреждания.

     Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.  

     Услугите предоставяни в центъра са социална работа, информационно-консултантска дейност, психологическа помощ и др.

Предоставя се и услугата Домашен социален патронаж Услугата се предоставя на самотно живеещи лица в пенсионна възраст и лица с увреждания и включва:

Приготвяне и ежедневна доставка на топла храна в дома на потребителите;

Посещение на санитари по предварително изготвен график;

Съдействие от социалните работници при подготовка на документи за ТЕЛК, настаняване в специализирани социални заведения и други социални помощи, както и на инвалидни помощни средства. Други залегнали услуги са личен асистент, социален асистент, домашен помощник.

В общината се предоставя и услугата „Топъл обяд”, при която хората получават топла храна по домовете на ползвателите, закупуване на неща от първа необходимост - лекарства и др., пазаруване на допълнителни хранителни продукти, помощ при почистване на домовете, измерване на кръвно налягане и др.

В Община Цар Калоян се реализира проект за ремонт и адаптация на съществуващото училище в дневен център за възрастни хора. „Ремонт и адаптация на съществуващото училище в дневен център за възрастни хора гр. Цар Калоян, област Разград”

Общината е заинтересована от въвеждане на мерки за използване на ВЕИ, с което ще се редуцират разходите за енергия и ще се подобрява екологичната среда. Техническите мероприятия, приложими в този сектор, са както изискващи сериозни финансови ресурси, така и не изискващи, или изискващи ограничено финансиране (организационни мерки). Алтернативните енергийни източници намаляват зависимостта от конвенционални енергийни.

Сектор „Улично осветление”

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия за общината. Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми сфинансиране.

          Сектор „Домакинства”

Секторът „Домакинства” обхваща преди всичко частните жилища на жителитена община Цар Калоян. Преобладаващата част от жилищния сграден фонд са масивни къщи, значителна част откоитоса амортизирани и се нуждаят от прилагане на сериозни енергоспестяващимерки,предимно топлоизолация, което може да се комбинира с прилагане на ВЕИ технологии заотопление.

Най- използваниятВЕИресурстукеконсумациятанабиомаса,предивсичкодървазагорене.

При съществуващите тенденции на отрицателен прираст на населението в бъдещ план не се очаква рязко повишаване на търсенето на жилища. жилища. Тези изводи произлизат от анализа на съществуващите жилища както и процента на изоставените, но не се отчита състоянието на съществуващия сграден фонд. При бъдещ икономически растеж на Община Цар Калоян би следвало да се създадат условия за повишаване на стандарта на живот на жителите, което би довело до нужда от реконструкция на част от жилищнияфонд.

Повишаването на енергийната ефективност е приоритет на национално ниво, в който се залага постигане на над 20% по-малко разход на електроенергия за отопление. Постигането на тази цел е възможно чрез оценка на съществуващия сграден фонд и последващото интегриране на мерки за енергийна ефективност, които включват ремонт или реконструкция на основни технически системи от сградите – покриви, ВиК, водоснабдителни и отоплителни инсталации и др., също така и топлоизолация и подмяна на стъклопакети. Тъй като много голяма част от сградния фонд е в частния сектор управлението на енергийната ефективност е процес, изискващ координация между общината и частните собственици. Постигането на добри показатели по отношение на изразходваната електроенергия за отопление ще доведе до повишаване на качеството на живот, чрез намаляване на личните разходи за отопление и също така ще се намали въглеродния отпечатък на региона, което ще повиши и качествата насредата.

За домакинствата от голямо значение е внедряването на новите ВЕИ технологии - котли на биомаса с високо к.п.д. – над 85 %. и термосоларни колектори за топла вода. За съжаление все още липсва възможност за стимулиране на енергоефективни инициативи на домакинства. Общината би могла да инициира програми и проекти за стимулиране на собствениците на жилищни сгради за прилагане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ за отопление и топла вода. Възможност е и поставянето на фотоволтаични инсталации с малки мощности до 10 KWp на южните скатове от покривите на жилищата.

Необходими са системни кампании и подпомагане на населението за използване на ВЕИ технологии за отопление и топла вода.

Бизнес сектор

Бизнес секторът е този, който може да оцени инвестиционния потенциал в сектора на ВЕИ и да реализира мащабни проекти в сферата на:

-       оползотворяване на биомасата (изграждане на горивни системи на биомаса, вкл. когенерационни);

-       изграждане на фотоволтаични инсталации (с инсталирана мощност от няколко MWp);

-       изграждане на инсталации за биогаз;

-       изграждане на геотермални инсталации, вкл. с термопомпи и др.;

-       изграждане на слънчеви въздухонагреватели за сушене в селското стопанство.

Оперативни цели

Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Цар Калоян ще допринесе за постигане на индивидуалния ангажимент на Република България по отношение оползотворяването на енергията от ВИ -16% от общото крайно потребление на енергия в страната през 2029 г. да бъде от възобновяемиизточници.

Производството на топлинна и електрическа енергия от ВИ ще доведе до подобряване сигурността на енергийните доставки и намаляване разходите за енергия, повишаване на конкурентоспособността на индустрията, намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители, подобряване на икономическите и социални перспективи за регионално развитие.

Основна цел: насърчаване производството и използването на енергията от възобновяеми източници в публичния и частния сектор.

Подцели:

-   подобряване качеството на енергийните услуги и намаляване разходите заенергия;

-   привличане на местни и чуждестранниинвестиции;

-   създаване на партньорства за реализирането на проекти за ВЕИмощности;

-   опазване и подобряване състоянието на околнатасреда.

Изложеното по долу дава възможност за формулиране на конкретни цели за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Цар Калоян:

Използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, вкл. в обществените сгради, и в жилищниясектор;

Увеличаванеизползванетонаслънчеваенергия/слънчевиколектори/задобиваненаБГВ /битова гореща вода/ в общински сгради, училища, детски градини и жилищни сгради.

Измерител: Спестена енергия, кWh;

Изпълнение на проекти за изграждане на локални отоплителни системи с биомаса в общински сгради, училища и детскиградини.

Измерител: Брой изпълнени проекти, инсталирана мощност;

          Използването на възобновяема енергия в частниясектор;

          Изграждане на нови енергийни обекти за производство на топлинна и електрическа енергия от възобновяеми източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които могат да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони и могат да използват биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, или биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 насто.

                      Технологии за пречистване на отпадни води и произвеждане на био-газ.

Тези технологии позволяват получаване на енергия от отпадъците на конкретното производство.

Тези процеси позволяват постигането на индивидуалните емисионни норми за изхвърляне в околната среда, но същевременно правят инвеститора енергийно независим, благодарение на собствения си отпадък. Така, чрез инвестирането в пречиствателно съоръжение, е възможно и постигане на рентабилност, която надхвърля обикновените пречиствателни инсталации. Получената енергия може да се използва, както за покриване на енергийните нужди на собственото производство, така и за смесено производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация), която електрическа енергия може да бъде продадена в енергийната мрежа на страната. Изкупуването на тази енергия е по преференциални цени и гарантирана от закона заВЕИ.

Инвестирането във възобновяеми източници ще има осезаеми ползи за околната среда в Община Цар Калоян. Използването на възобновяеми източници на енергия ще намали потреблението на ел. енергия, както и голямата енергийна зависимост.

  1. 2.Административнимерки

-       Съобразяване на общите и подробните устройствени планове за населените места в общината с възможностите за използване на енергия от възобновяемиизточници;

-   Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяемиизточници;

-    Намаляване на разходите за уличноосветление;

-    Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане нанови;

-    Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на общественисгради;

-      Подпомагане изграждането на ветроенергийни паркове от частниинвеститори;

-   Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация работещи в областта на енергийнатаефективност;

-          Модернизация на електропреносната мрежа вОбщината;

-   Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;

-   Стимулиране производството на енергия отбиомаса;

-    Подмяна на уличното и обществено осветление с енергоспестяващитела.

-   Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да не се допуска приемане на нови административни ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяемиизточници;

-   Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяемиизточници;

-              Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници (масово информиране за предимствата и възможностите) чрез провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяемиизточници.

6.3 Финансово – техническимерки:

6.31. Техническимерки:

-      Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или такива със смесен режим на собственост;

-      Изграждане на системи за улично осветление в населените места с използване на енергия от възобновяеми източници, като алтернатива на съществуващото улично осветление;

-      Въвеждане на енергоспестяващи мерки, комбинирани с ВЕИ по отношение на уличното осветление на територията на общинаЦар Калоян

-      Търсене на резерви за улично осветление от ВЕИ на съществуващи паркове и градини на територията на ОбщинаЦар Калоян.

-      Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие иживотновъдство.

-      Замяна на горива/котли, подмяна и реконструкция на отоплителни инсталации в обекти, общинска собственост, изграждане на съоръжения, използващи енергия отВИ;

-      Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост – прилагане на чл.20, ал.1-3 отЗЕВИ;

-      Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници, по- специално фотоволтаици, върху покривните конструкции на сгради общинскасобственост;

-      Очакваните ефекти от реализиране на мерките, набелязани в Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Цар Калоян 2019- 2022 годинаса:

               Реализиране икономии насредства;

-       Създаване на устойчива местна политика в контекста на Общинския план заразвитие;

-       Подобряване на енергийното управление на територията наобщината;

-       По - чиста околнасреда;

-       Повишаване информираността на ръководителите, специалистите и обществеността чрез обучения и информационни кампании – популяризиране на използването на ВИ като символ на нов мироглед и философия;

-       Постигане на демонстрационен и образователен ефект чрез популяризиране възможностите и ползите от използване на ВИ сред населението наобщината;

-       Подобряване на имиджа и повишаване на „конкурентоспособността“ на общината, респ. общинскатаадминистрация.

6.3.2.Източници и схеми нафинансиране:

За финансиране реализирането на проекти в областта на ВИ и енергийната ефективност трябва да се използват всички източници на финансов ресурс.

При този подход се извършат следните действия:

-       Прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие напрограмата;

-       Преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за извънбюджетни приходи наобщината;

-      Използване на специализирани източницикато:

-       Републикански бюджет – според чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на планове и програми за енергийна ефективност се предвиждат в бюджетите на органите на държавната власт и органите на местнотосамоуправление;

-       Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението на мерките по Програмата за използване на ВЕИ ибиогорива;

-       Заемен капитал – средства предоставяни от банки, търговски дружества, предприятия предлагащи услуги в енергийната ефективност, финансов лизинг идр.;

-       Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” - създаден чрез Закона за енергийна ефективност и може да предоставя нисколихвени кредити за проекти в публичния и частния сектори и да осигурява гаранции наинвестициите;

-        Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

-        Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2009-2014;

-        Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат (ЕСКО договори): (Наредба №РД-16-

347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне на размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради-държавна и/или общинска собственост).

-        Международен фонд“Козлодуй”

-        Банкови заеми

-       Публично-частно партньорство– дългосрочно-договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктурата с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния риск, и поне един от двата риска – за наличност на предоставяната услуга или за нейнототърсене.

 1. ПРОЕКТИ

Списък с реализирани проекти:

 

по ред

Проект Извършени дейности цел Финансиране програма
1.

Енергоефективна реконструкция на ОУ "Паисий Хилендарски", с.Езерче,общ.Цар Калоян

Саниране на сграда в която се помещават: Основно училище “ Свети Паисий Хилендарски и ДГ“Пролет“в с.Езерче, община Цар Калоян

Намаляване на енергийното потребление.

Подобряване на условията на работна среда на ученици и учители.

Повишаване жизнения стандарт и качеството на живот.

.

ЕЕ (Енергийна ефективност)

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013 Г.

Схема: "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общи

2.

1.Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ДГ”Славейче» ,гр.Цар Калоян, включваща обект №1 Рехабилитация на детски площадки и съоръжения за игра в ДГ”Славейче”, гр.Цар Калоян-пет детски площадки” и обект номер №2 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ”Славейче”гр.Цар Калоян”

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Намаляване на енергийното потребление.

Подобряване на условията на работна среда на ученици и учители..

По ПМС
3. Ремонт и адаптация на съществуващото училище в дневен център за възрастни хора – УПR   XI-272. кв.24 от плана на гр. Цар Калоян, област Разград

Ремонт и адаптация на съществуващото училище в дневен център за възрастни хора с два вида дейности:

Център за социална рехабилитация и интеграция.

Център за настаняване от семеен тип.

Повишаване жизнения стандарт и качеството на живот. Икономически растеж и повишаване привлекателността за живеене в района.

Социални ползи за   обществото и населението от общината, като рехабилитация, социални правни консултации,образователно и професионално обучение.

Интегриране на лицата в обществения живот, подпомагане на цялостното им развитие в областта на социалните услуги

По Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Мярка 321 – Основни услуги на населението и икономиката в селските райони

ДФ ”Земеделие”

4. Изграждане на соларни инсталация за подгряване на вода за битови нужди на кухненски блок към ДГ „Славейче” гр. Цар Калоян Соларна инсталация за БГВ с площ 15 м2 с бойлер 500 л. Слънчева инсталация за топла вода. ПМС


 

Списък с идейни проекти по дългосрочната програма

№ по ред Проект Кратко описание Приложение на ВЕИ Година на реализация  
1. Изграждане на соларна инсталация за подгряване на вода за битови нужди на кухненски блок ДСП гр. Цар Калоян Соларна инсталация за БГВ с площ 15 м2 бойлер по 500 л. Слънчева инсталация за топла вода. 2020 – 2023г.  
2. Изграждане на соларни инсталация за подгряване на вода за битови нужди на кухненски блок към ДГ с Езерче, Общ. Цар Калоян Соларна инсталация за БГВ с площ 15 м2 с бойлер 500 л. Слънчева инсталация за топла вода. 2020 – 2023 г.  
  3.

Изграждане на соларна инсталация за подгряване на вода за битови нужди в: Център за настаняване от семеен тип гр. Цар Калоян

.

Соларна инсталация за БГВ с площ 15 м2 с бойлер 500 л. Слънчева инсталация за топла вода. 2020 – 2023 г.  
  4. РV системи за еднофамилни къщи – 100 бр. 100 бр. РV системи за производство на ел.енергия от слънцето Производство на електроенергия. 2020 – 2029 г.
  5. Изграждане на соларна инсталация за подгряване на вода за битови нужди за еднофамилни къщи – 200 бр. 200 бр. соларна инсталация с площ 1,8 м2 с бойлер 150 л. Слънчева инсталация за топла вода. 2020 – 2029 г.
  6.. Изграждане на автономно улично осветление с РV модул и съчетано със светодиодни прожектори. Автономна система за улично осветление с използване на слънчева енергия. Производство на електроенергия за осветление. 2020 – 2029 г.
                               

 

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинската администрация и общинските съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението на Програмата, пред областния управител и Изпълнителния директор наАУЕР.

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати, което служи като основа за определяне реализацията на проектите.

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (чл. 8, ал. 2 от Наредба№ РД–16-558 от 08.05.2012 година).

8. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

За да се отчете степента на постигане на заложените цели и мерки на

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян за периода 2019– 2029 г. е необходимо да се използват индикатори за резултат.

   Индикаторите обхващат, както физически характеристики (параметри), така и финансови по отношение реализацията на поставените цели и приоритети, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели/индикатори.

Индикаторите за резултат са (по възможност) количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и целите и постигнатото пряко въздействие в съответната област.

Наблюдението и оценката на общинската програма за насърчаване на използването на ВЕИ трябва да се осъществява на две равнища.

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на графика на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в годишните планове.

Периодично се изготвят доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави предложения за актуализация на годишните планове. Докладва за трудности и предлага мерки за тяхното отстраняване. Периодично (поне един пъти в годината) се прави доклад за изпълнение на годишния план и се представя на Общинския Съвет.

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет. Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните планирани дейности и задачи.

Изготвянето и изпълнението на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива з 2019 – 2029 г. е важен инструмент за регионално прилагане на държавната енергийна и екологичнаполитика.

9.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвестициите в „зелена енергия” и ВЕИ са единствения възможен подход за ограничаване на енергийното потребление от конвенционалната енергетика. Налице са редица механизми и инструменти в ЕС и в частност България за подкрепа на ВЕИ. Въпреки тяхната значимост те не могат да се конкурират с традиционните енергийни източници без значителни финансови субсидии. В условията на засилваща се конкурентна борба и тежки

финансово-икономически условия основните предизвикателства са:

-   Неблагоприятна пазарна структура – обуславя се от високите капиталови и производствени разходи, в сравнение с тези в конвенционалнатаенергетика;

-   Нестабилна политика и регулативна среда в тазиобласт;

-   Липса на достатъчно финансови ресурси за достигане на индикативнатацел.

Преодоляването на изброените предизвикателства изисква целенасочена, добре структуриран и пазарно ориентирана финансова и политическа подкрепа. Реализирането на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ биха превърнали Община Цар Калоян в атрактивна и модерна община с високо качество на живот, следваща принципите на устойчивото развитие.

Увеличаването на производството и потреблението на енергия от ВЕИ ще доведе до редица ползи за общинатани:

-   Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на територията на общината;

-   Повишаване на конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи технологии за оползотворяване наВЕИ;

-   Подобряване на икономическите и социални възможности за регионалноразвитие.

-   Повишаване на трудовата заетост на територията наобщината;

-   Намаляване на вредните емисии в атмосферниявъздух;

Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на Населението.

Очакван ефект

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници предлагат осезаеми ползи за околната среда и икономиката, а настоящата програма прави възможни такива инвестиции. Основните ползи са:

Финансови икономии – Ефектът се наблюдава както в домакинствата, така и в общинските учреждения. Инвестициите в производството и потреблението на ел. енергия от ВЕИ намаляват потреблението на скъпите в момента енергоизточници, а от това и годишните сметки за потребление середуцират;

Повишаване на конкурентоспособността – Инвестициите в производството на ВЕИ биха довели до по-голяма степен енергийна независимост и биха дали положителен ефект върху производствения капацитет и разходи на предприятията. По-малките оперативни разходи означават по-голямаконкурентоспособност;

Ползи за околната среда – Инвестициите в производството на възобновяеми енергийни източници намаляват емисиите на въглероден двуокис и така допринасят пряко за по-чиста околнасреда.

Програмата на Община Цар Калоян за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници на територията на общината трябва да е в пряка връзка с Плана по енергийна ефективност.

Настоящата Дългосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян се приема за периода периода 2019 – 2029 година.

Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Цар Калоян, е стратегически документ с отворен характер и в срока на действието си може да се променя, усъвършенства и допълва вследствие измененията в законодателството на Република България както и в зависимост от конкретните задачи и наличие на необходимите финансови средства.

Вярно с оригинала при ОбС – Цар Калоян

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на Общинския съвет гр. Цар Калоян

Програмата е публикувана на интернет страницата на Община Цар Калоян

на ……………..2019 г.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река