ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ЦАР КАЛОЯН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от   Дауд Аляовлу - кмет на Община Цар Калоян

Относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2020 г. натериторията на Община Цар Калоян.

                                   

Във връзка с приложението на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, внасям за обсъждане и приемане план–сметка за необходимите разходи за всяка услуга по чл. 62 от ЗМДТ на община Цар Калоян за 2020 г.

План–сметката се изготвя и одобрява за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
 2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
 3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Съгласно изготвена ПЛАН-СМЕТКА, необходимите разходи по видове дейности за 2020 г. са както следва:

 • Такса регламентирано депо / 1400 т. х 12,72 лева/ – 17 808 лева.
 • Заплати и осигуровки на отдел „Чистота” – 41 000 лева.
 • Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева;
 • Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО / 1400 т. х 95 лева / – 133 000 лева;
 • Закупуване на ДМА – контейнери – 15 000 лева;

Общо разходи: 246 808 лева /двеста четиридесет и шест хиляди осемстотин и осем лева/.

С разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ се установява основен критерий за начисляване на таксата, а именно - количеството битови отпадъци, както и алтернативни критерии - определяне на дължимата такса според броя на ползвателите или върху определена от общинския съвет основа.

Поради невъзможност за установяване количеството на битовите отпадъци, предложението е за пропорционално определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г., на базата на формула, представляваща произведение от определен от Общинския съвет промил, умножен по основа – данъчната оценка на имота, направено поради следните мотиви:

1. Основният принцип залегнал в чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ е справедливо определяне на таксите, съобразно направените разходи от общината и обективните възможности на населението. По отношение на размера на такса битови отпадъци, e справедливо ОбС да раздели субектите, заплащащи такса битови отпадъци на стопански субекти с имоти за стопански нужди, физически лица (гражданите на общината) с имоти за стопански нужди и физически лица (гражданите на общината) с имоти за жилищни нужди, което е с цел постигане на по-голяма справедливост и стремеж за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата. В стопанските сгради се извършват стопански дейности, които по принцип генерират сравнително повече битови и приравнени към тях отпадъци (по смисъла на т. 16 на § 1 от ДР на ЗМДТ) от имотите за жилищни нужди. Не може да се очаква, че различните субекти - физически лица и стопански субекти могат да заплащат еднаква такса след като имат различни потребителски нужди.

2. В община Цар Калоян изхвърлянето на битови отпадъци е организирано в общи контейнери за смет, като не може да бъде установено точното количество отпадъци, които се изхвърлят от всеки имот поотделно.

Одобрена е схема, според която в град Цар Калоян и населените места в общината върху улиците, тротоарите и др. обществени пространства се изграждат площадки или се обособяват места, където са разположени общи съдовете за съхранение на битовите отпадъци с различни обеми. Местата са определени така, че да е възможно най-удобно, няколко съседни имота да бъдат обслужвани от един съд за съхранение на битовите отпадъци. При запълване на най-близкия съд, битовите отпадъци следва да се изхвърлят в съседен незапълнен.

По тези съображения следва да се приеме, че не може да се установи количеството на битовите отпадъци, които се изхвърлят от много ползватели на имоти в общите съдове за съхранение и следва да се приложи втората хипотеза на разпоредбата на чл. 67, ал.2 от ЗМДТ - определяне на дължимата такса върху определена от общинския съвет основа - данъчната оценка на имота.

С оглед изложеното, следва да се приеме, че не може да се установи количеството на битовите отпадъци, които се изхвърлят от много ползватели на имоти в общите съдове за съхранение.

В Община Цар Калоян размерът на такса битови отпадъци се определя:

- за имоти на граждани-пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за жилищни имоти на ЮЛ – пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за нежилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци - според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството-пропорционално на данъчната оценка.

Последните изменения в размера на промилите за такса битови отпадъци в община Цар Калоян са в сила от 01.01.2016 г.

При така определените начини /основи и промили/ за начисляване и събиране на таксата за битовите отпадъци /приети с решение № 12 от 29.01.2016 г./, събраната сума за ТБО през последните години е следната:

2017 г. - 74 000 лева.

2018 г.- 75 000 лева.

2019 г. - 72 000 лева.

По одобрената план-сметка за размера на ТБО за 2016 г., общата необходима сума е в размер на 145 696 лева, а необходимата сума по план-сметката за 2020 г. е 246 808 лева.

Както е видно от посочените сметки и справки, необходимите средства за дейността значително са увеличени спрямо предходните години и не могат да се осигурят само от приходи от такса битови отпадъци.

Предвид увеличените разходи по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината, и не на последно място постоянно увеличаващите се размери на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, предлагам промилите върху които се определя ТБО за 2020 г. да бъдат увеличени приблизително с 20 % за ФЛ и с 35 % за ЮЛ.

При условие, че се приемат посочените увеличения на промилите върху данъчната оценка на недвижимите имоти, очакваният размер на облога за ТБО за 2020 г. ще е приблизително – 105 000 лв.

Плащането на разходите за битови отпадъци с други собствени приходи не е незаконосъобразно, предвид възможността, предвидена в чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ, а именно: Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага в защита на обществения интерес.

Съобразявайки се с отчета за внесените през 2019 г. суми за такса битови отпадъци и отчитайки възможностите на населението за плащане на необходимите суми за ТБО, предлагам прогнозната разлика от 141 808 лв. да се осигури от други собствени приходи на Общината.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет – Цар Калоян да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 62, чл. 63, ал.1, чл. 66, ал. 1 и ал. 3, т. 2, чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл.8, ал.3 от ЗМДТ, чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 3 на Общински съвет – Цар Калоян и чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян:

І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2020 г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 • Такса регламентирано депо / 1400 т. х 12,72 лева / – 17 808 лева.
 • Заплати и осигуровки на отдел „Чистота” – 41 000 лева.
 • Разходи по поддръжка и експлоатация на камион и гориво – 40 000 лева;
 • Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО / 1400 т. х 95 лева / – 133 000 лева;
 • Закупуване на ДМА – контейнери – 15 000 лева;

Общо разходи: 246 808 лева /двеста четиридесет и шест хиляди осемстотин и осем лева/.

ІІ. Определя такса за битови отпадъци, пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти за 2020 г. в размери, както следва:

1. За трите населени места /гр. Цар Калоян, с. Езерче, с. Костанденец/ - в размер на 5,3 промила;

2. За стопанските дворове и имотите извън регулация– 2,2 промила;

3. За юридическите лица – 8 промила;

ІІI. Дава съгласие разликата между необходимите разходи за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране,

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Цар Калоян за 2020 г. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 141 808 лв. да се изплати от други собствени приходи на Община Цар Калоян.

  

IV. Поради непредоставяне на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, ОбС освобождава от такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и определя такса за предоставяне на услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ в размер на 2,2 промила

-собствениците на празни дворни места;

-собствениците на стопанските дворове и имотите извън регулация;

-собствениците на недвижими имоти в гр. Цар Калоян - ул. „ Баба Тонка”, „Мизия”, „ Филип Тотю”, „Георги Бенковски”, „Иларион Макариополски”, „Васил Петлешков”, „Георги Мамарчев”, „ Цанко Церковски”, „Хаджи Димитър” от №28 до последния, ул. „Ивайло”, ул. „Иван Рилски” и в с. Езерче – ул. „Цар Калоян“, ул.“Пирин“.

V. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на АПК.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река