EU ESF

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на RazvitieHR

Европейския социален фонд

 

 

 

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0075-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

   ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ОБЯВЯВА:

прием на заявления от кандидат – потребители на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда

Предоставянето на почасовите интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще стартира от началото на месец септември 2019 г. за срок от 12 месеца, като за услугите не се дължи потребителска такса.

           1. За потребители на почасовите интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, могат да кандидатстват:

  • Лица над 18 години, вкл. с увреждания;
  • Лица над 65 години, вкл. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

            2. Документи за кандидатстване:

  • документ за самоличност (за справка);
  • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, медицински протокол на ЛКК ;
  • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
  • декларация за обработка на личните данни на кандидата - по образец;
  • други документи.

         2. Срок и място за подаване на документите:

            Документите се подават лично (валидна е датата на получаването) от 01.08.2019 г. до 21.08.2019 г., включително, в Общинска администрация гр. Цар Калоян, на адрес: гр. Цар Калоян пл. Демокрация № 1 - Център за услуги на гражданите /фронт офис/.

Важно: Лица, които ползват услугата „личен асистент”, „социален асистент”, „здравен асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат включени по настоящата процедура.

В рамките на изпълнение на дейностите по проект ще се извърши оценка на потребностите на кандидат-потребителите, въз основа, на която ще се направи подбор на потребителите.

 

Необходими документи - СВАЛИ ОТ ЛИНКА

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река