EU ESF

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на RazvitieHR

Европейския социален фонд

 

 

 

 

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0075-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и  лица с увреждания- Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

    ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ОБЯВЯВА:

Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на специалист  „Здравни грижи” за почасово предоставяне на услуги в домашна среда

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност Специалист „Здравни грижипо проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”, следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • Да имат навършени 18 години;
 • Да не са осъждани;
 • Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост
   • в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Образование –  професионален бакалавър, полувисше, средно специално;
 • Специалност – „Медицински фелдшер”, „Медицинска сестра”;
 • Условия за стаж по специалността – няма;
 • Умения и  нагласа  за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност да се  самообслужват;

Основни функции:

 • При желание от страна на потребителите ще проследява здравословното им състояние, съгласно компетентностите си;
 • На място в дома на потребителя ще измерва и следи за кръвното налягане, кръвна захар и други дейности, в компетенциите и правомощията й;
  • Ще подпомага потребителите при взаимоотношенията им с медицинските институции;
  • Участва в изготвянето на  „Индивидуална оценка на потребностите” на всеки кандидат потребител на услуги;
  • Извършва различни медицински манипулации.

Изброените дейности се прилагат според индивидуалните потребности на обслужвания потребител.

Важно! Задълженията на персонала са подробно описани в длъжностните характеристики, с които кандидатите може да се запознаят в Информационния център.

              На длъжност  Специалист  „Здравни грижи ще бъде назначено 1 лице.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:
 

 

Длъжността  Специалист  „Здравни грижи –,  се заема чрез сключване на  срочен трудов договор  по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”,  съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

Съгласно графика за изпълнение на проекта,  трудовият договор ще бъде сключен и изпълнението на дейностите ще стартира от  03.09.2019г.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА:
 

 

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 2. Умения за работа в екип.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 

 

 1. Заявление за постъпване на работа по образец -  по образец;
 2. Автобиография  –  в свободен текст;
 3. Копие на документ за самоличност (за справка);
 4. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец – по образец;
 5. Копие на диплома за завършено образование;
 6. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец
 7. Други документи по преценка на кандидата.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат: от Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Общинска администрация гр. Цар Калоян, пл. Демокрация №1

Документите са достъпни и на интернет страницата на Община Цар Калоян –http: //www.tsarkaloyan.eu/ в раздел  Проекти Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”

КАНДИДАТСТВАНЕ:
 

 

Срок за подаване на документите: от 05.08.2019  година до  12.08.2019 г., включително.

Документите се подават лично от 01.08.2019 г. до  21.08.2019 г., включително, в Общинска администрация гр. Цар Калоян, на адрес пл. Демокрация №1:  Център за услуги на гражданите /Фронт офис/.

Подборът протича в два етапа  - допускане и провеждане на интервю.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Цар Калоян. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува на  електронната страница на Община Цар Калоян и на информационното таблото  в сградата на Общинска администрация гр. Цар Калоян.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Цар Калоян  и на информационното таблото в сградата на Общинска администрация гр.Цар Калоян. 

 

Необходими документи - СВАЛИ ОТ ЛИНКА

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река