proejk

 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЗАВЕТ И ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

НОМЕР НА ДОГОВОР: № BG05M9OP001-2.040-0075-C01

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 14 МЕСЕЦА

             На 03.07.2019 година Община Завет подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” е на стойност 166 569,44 лева, които се осигуряват от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

             Проектът ще се изпълнява от Община Завет в партньорство с Община Цар Калоян.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

            Проектното предложение е насочено към подобряване качеството на живот и възможности за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора в община Завет и община Цар Калоян, чрез осигуряване на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето на услугите.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

      1.Изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и хора с увреждания по домовете, чрез предоставяне на качествени мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

      2. Осигуряване подкрепа на хората с увреждания и възрастните хора в община Завет и община Цар Калоян, и техните семейства чрез осигуряване на достъп до здравни грижи, достъп до подкрепа за социално включване, достъп до мотивационна подкрепа.

       3. Развитието на интегрираните здравно-социални услуги в общността е ориентирано към предотвратяване на самотата и изолацията на хората от целевата група, и осигуряване на независимост на възрастните хора в тяхното ежедневие и възможност за оставане по-дълго време в тяхната обичайна, домашна среда.

     4. Предоставяне на медицински грижи, на хората от целевата група, от компетентни и квалифицирани специалисти, без да се налага неудобството да се излиза от зоната на комфорт в домашна среда.

      5. Да се развие местния капацитет и изгради екип от местни специалисти, който да предоставя устойчиви услуги за социално включване в общността и в домашна среда, ориентирани към местната специфика и потребности, чрез инвестиране в знания, прилагане на умения и придобиване на опит.

      6. Повишаване на обществената чувствителност в община Завет и община Цар Калоян към проблемите на хората с увреждания, хората над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и техните семейства.

     С изпълнението на дейностите по проекта ще се подпомогне постигането на целите, заложени в Националната стратегия за дългосрочна грижа.

          Основните дейности, които ще бъдат изпълнение за реализиране на проекта са:  

  1. 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждите на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Завет и община Цар Калоян.

            Дейността " Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждите на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Завет и община Цар Калоян" ще се извършва съобразно разработената Методиката и програмата за предоставяне на патронажна грижа, изготвена от Министерството на здравеопазването по Компонент 1 на процедура "Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания", гарантираща в максимална степен интересите на целевата група и ефективната и ефикасна работа на специалисти, предоставящи услугата.

            Планираният брой лица, на които ще бъде предоставена услугата е 28 човека от община Завет и 23 човека от община цар Калоян, или общо 51 потребители.

  1. 2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
  2. 3. Обучение и супервизия на персонала.
  3. 4. Ремонт, обзавеждане и оборудване на подходящо помещение и закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната услуга.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река