Община Цар Калоян стартира информационна кампания

"Хората с увреждания могат"

 

Община „Цар Калоян“ стартира информационна кампания "Хората с увреждания могат" в изпълнение на проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаванена социалното включване на уязвими групи в община "Цар Калоян" по процедура «Активно включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020», финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Основни цели на кампанията са представяне на възможностите на хората с увреждания, разчупване на стереотипите спрямо тях, промяна на нагласите на обществото и в частност на работодателите чрез информиране за добри примери за възможностите на хората с увреждания.

В рамките на кампанията ще бъдат популяризирани добри практики на територията на общината в сътрудничество с местни работодатели с цел тяхното мултиплициране.  Кампанията предвижда провеждане на кръгла маса с участие на работодатели, хора с увреждания, социални работници, експерти от администрацията на общината и областта, медии и други заинтересовани лица, на която ще се обсъдят проблемите, свързани с осигуряването на заетост на хората с увреждания, тяхната успешна реализация на пазара на труда, възприемането им като равноправни и можещи членове на обществото, приемането на различията и начините, по които всеки може да съдейства и окаже помощ на лице с увреждане. Цел на срещата ще бъде изграждане на трайни взаимополезни практики на взаимодействие в тази област като се идентифицират нуждите на работодателите от обучен персонал и възможностите за наемане на работа на хора с увреждания.

Специално изграденият в рамките на проекта Център за комплексни социални услуги е стъпка към приобщаването на хората с увреждания чрез предоставяне на възможности за търсене и получаване на информация, психологическа и мотивационна подкрепа, трудови и правни консултации, насочване към подходящи обучения и заетост. Работата на центъра ще премине под мотото на кампанията "Хората с увреждания могат", като от неговите услуги ще се ползват всички уязвими групи от общността. В центъра работодатели и търсещи работа могат да получат информация на място по въпроси свързани с търсене и предлагане на заетост, възможности за обучения и професионално насочване непосредствено от социални и правни експерти на общината, както и полезна информация за това как да съдействаме и да бъдем в помощ на лице с увреждане като запазим неговото достойнство и право на самостоятелен избор.

Отговорността за съдържанието на настоящата публикация се носи от община Цар Калоян и по никакъв начин не отразява официално становище на Европейската комисия и УО на ОП РЧР.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река