1

2

 

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

ОБЯВЛЕНИЕ

OБЩИНА ЦАР КАЛОЯН  в качеството си на бенефициент по Проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Процедура  BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”и на основание Договор № № BG05M9OP001-2.005-0093- С01 , ще осъществи подбор на Специалист, обучение и развитие - 1 бр.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

        Основни функции:

-     Изпълнява указанията на кмета на общината и на ръководителя на проекта;

-     Спазва стриктно графика за работното време и всички вътрешни правила на центъра за социални услуги по проекта

-     Спазва нормативните документи, касаещи дейността;

-     Изработва оценки за възможностите на лицата от целевата група и изготвя индивидуални планове за работа тях;

-     Работи по изготвени от него програми за индивидуална и групова работа;

-     Идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;

-     При необходимост сформира групи с идентифицирани общи проблеми; 

-     Води необходимата документация и отчетност;

-     Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центъра;

-     Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование: висше
 2. Специалност: не се изисква
 3. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността или сходна длъжност; при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитание

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност: MS Office, Internet; 
 2. Умение за работа с офис техника.
 3. Опит при работа в екип;

Други изисквания:

Могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално  осигуряване и са:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неосъждани – удостоверява се с актуално свидетелство за съдимост при сключване на договор;
 • здравословно състояние, което позволява да бъде извършвана конкретната дейност, за която е назначено лицето – удостоверява се с актуално медицинско свидетелство от личен лекар и/или друг документ, съдържащ необходимата информация при сключване на договор.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по съответния ред от Кодекса на труда, за срок от 15.08.2017 г. до 30.09.2018 г.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян".

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

•   Заявление за кандидатстване;

•   Автобиография;

•   Препоръка ( не е задължително );

•   Копие на диплома за завършено образование;

•   Копие на удостоверения за придобита квалификация – езикова, компютърна, друга (при наличие);

•   Копие на трудови книжки;

 1. Документите следва да се подават лично или по пощата в сградата на община Цар Калоян на адрес гр. Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, за  Проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян" в срок от 04.07.2017 г. до  24.07.2017 г.включително – 17.00 часа.
 2. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, утвърдена със заповед от Кмета на община Цар Калоян.
  1. Подборът протича в два етапа:
 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в срок от 3 работни дни от изтичане срока на обявлението
 • Интервюто е  в 2 дневен срок след проверката на съответствията на представените документи;
 • Сключване на трудов договор с избрания кандидат;
 • До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Цар Калоян, както и на интернет сайта на общината.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Цар Калоян  сключва трудов договор с класираният кандидат.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

            Община Цар Калоян, гр. Цар Калоян, ул. „Ген. Тотлебен“ № 5.

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река