eu rcr

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

OБЩИНА ЦАР КАЛОЯН в качеството си на бенефициент по Проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0093- С01, ще осъществи подбор за лица желаещи да се включат в обучения по:

 1. Обучение за 30 /тридесет/ лица, от които 20 лица с увреждания и 10 лица, полагащи грижа за деца в риск, включително с увреждания, по професия „Оператор в производство на обувни и кожено - галантерийни изделия“, двадесет от които лица с увреждания – ІІ СПК.

Хорариум на обучението 660 часа.

Документ доказващ завършеното обучение: сертификат за преминато обучение.

 1. Обучение на 3 /три/ лица, полагащи грижи за деца в риск, включително за деца с увреждане, по професия „Работник в хранително - вкусовата промишленост“ - I СПК

Хорариум на обучението: 300 часа

Документ доказващ завършеното обучение: сертификат за преминато обучение.

 1. Обучение на 4 /четири/ лица, полагащи грижи за деца в риск, включително за деца с увреждане, по професия „Хлебар-сладкар“ – двама по , специалност Производство на хляб и хлебни изделия и двама по специалност Производство на сладкарски изделия - ІІ СПК

Хорариум на обучението: 660 часа

Документ доказващ завършеното обучение: сертификат за преминато обучение.

 1. Обучение на 2 /две/ лица, полагащи грижи за деца в риск, включително за деца с увреждане по професия „Фризьор“ - ІI СПК

Хорариум на обучението: 660 часа

Документ доказващ завършеното обучение: сертификат за преминато обучение.

 1. Обучение на 10 /десет/ неактивни лица/безработни лица в три нива по Английски език.

Хорариум на обучението: 100 учебни часа за всяко ниво.

 1. Мотивационни обучения за 20 /двадесет/ лица за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда. В обученията могат да се включат хора с увреждания, лица - полагащи грижи за деца в риск и деца в риск и неактивни лица.

І. ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА

 1. Хора с увреждания;
 2. Лица полагащи грижи за деца с увреждания;
 3. Неактивни лица – продължително безработни нерегистрирани в Бюрото по труда.

ІI. ПОСТЪПВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие)(за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие) (В СЛУАЙ, ЧЕ Е ПРИЛОЖИМО);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) (В СЛУАЙ, ЧЕ Е ПРИЛОЖИМО);
 • Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) (В СЛУАЙ, ЧЕ Е ПРИЛОЖИМО);
 • Заявление за желана услуга;
 • Попълнена декларация за ползвател на социалната услуга (Приложение 2 към Ръководство на бенефициента по програмата „Активно включване“);
 • Попълнена карта за участие по схеми за БФП по ОП РЧР.
 1. До обучение не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

III. МЯСТО НА УЧАСТИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В ПРОЕКТА

            Община Цар Калоян, гр. Цар Калоян, ул. „Ген. Тотлебен“ №5.

 

Кандидати се набират до 15.08. 2017 г.

 

Дата на обявяване:

01.06.2017 г.

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река