МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

№ BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Бенефициент: ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Проект: „ПОДОБРЯВАНЕ  НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“

Номер на договор: BG05M9OP001-2.005 – 0093 – С01

Обща стойност: 374 046,07 лева

В това число разходи по линия на ЕСФ: 374 046,07 лева

Продължителност: 18 месеца

 

            Проект: "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното вклюване на уязвими групи в община „Цар Калоян“ се реализира в рамките на приоритетите на процедура "Активно включване" и ОП "РЧР" 2014-2020 като негова основна цел е развиването на модерни и ефективни модели на социално подпомагане и интеграция на уязвими групи в общината и предоставяне на качествени социални услуги. Изпълнението на проекта ще допринесе за създаване на условия за намаляване на бедността, подобряване качеството на живот чрез обучения, професионална квалификация и преквалификация и включване на пазара на труда на лица от уязвими групи в община "Цар Калоян" (неактивни лица, хора с увреждания, както и лица полагащи грижи за зависими членове на семейството, включително деца с увреждания).

            За постигането на тези цели проектът предвижда създаване и развитие на ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество. Това ще бъде постигнато чрез:

1) предоставяне на обучения по ключови компетентности и професионални обучения, съответстващи на нуждите на целевите групи по проекта;

2) осигуряване на заетост на 20 лица от целевата група след преминато обучение;

3) предоставяне на обучения и индивидуална подкрепа на уязвимите групи и на членове на семейства, които се грижат за зависим член на семейството - разработване и прилагане на индивидуални програми с цел подобряване на достъпа до пазара на труда;

4) осигуряване на мотивационна, психологическа и образователна подкрепа за подобряване достъпа до пазара на труда и социалния живот на общността.

            Проектът включва дейности, целящи представяне на възможностите на хората с увреждания и тяхната позитивна роля в обществото за преодоляване на негативните нагласи и стереотипи спрямо тях чрез реализиране на информационна кампания по време на целия срок на проекта. Предвидени са дейности по информиране и комуникация, както и такива по организация и управление на проекта.

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река