Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

 

Община Цар Калоян набира медицински специалисти с професионална квалификация "Медицинска сестра" или "Медицински фелдшер". Специалистите ще бъдат ангажирани по Проект "Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за предоставяне на здравни услуги на потребителите на услугата "Личен асистент".

Желаещите да кандидатстват, могат да подават заявления по образец в срок до 26 януари включително. Документи ще се приемат в общинската администрация – на партерния етаж- Фронт -офис.

Към заявлението се прилагат и документ за самоличност, автобиография, копие на диплома за базово медицинско образование, документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година - служебна бележка от работодател, трудова книжка и др., служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи, ако е трудово ангажиран и пенсионно разпореждане, ако кандидатът е пенсионер.

Сред основните задължения на медицинския специалист са поддържане на връзки с личния лекар на потребителя, предоставяне на съвети за хигиена и хранене, измерване на витални показатели и др.

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река