Агенция за социално подпомагане

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схемаза предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

От 01.04.2013 год. Стартира трети етап по Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001 – 5.2.09 „Алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньоство с общините.

 

Общата цел на проекта: да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „ индивидуален бюджет за личен асистент“ в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент“.

 

Доставчик на социалната услуга по проекта на местно ниво е Община Цар Калоян.

 

За потребители на социалната услуга „Личен асистент“ по проекта могат да кандидатстват хора с трайни уврежданиянуждаещи се от постоянна грижа/ обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

 

-          Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

 

-          Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и

 

-          Лица с по – нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребителите;

 

-          Деца на възраст 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

 

   Проектът е на три етапа

 

За III етап документи ще се подават от 15.04.2013 до 19.04.2013 в административната сграда на Община Цар Калоян, с адрес: пл.“Демокрация“ №1етаж 1 гише №1от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа – Пакизе Ниязи.

 

   Кандидат потребителите следва да подават:

 

-          ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец / който ще получите в общината на място/;

 

-          Документ за самоличност /копие/; за дете – удостоверение за раждани /копие/;

 

-          Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител /копие/;

 

-          Експертно решение на ТЕЛК / ДЕЛК / НЕЛК / копие/;

 

-          Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник или попечител на кандидата за услугата /копие/;

 

-          Декларация / свободен текст/, че към момента на кандидатстването не ползвам социалната услуга „личен асистент“, „ социален асистент“ или „домашен помощник“ по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред / в случай, че ползва  към момента на подаването – лицето вписва данниза срока на услугата, по която е потребител/;

 

-          Пълномощно /свободен текст/, за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично

 

Предоставянето но социалната услуга ще стартира от 01.06.2013 год.кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент.

 

Оценка на индивидуалните потребности на кандидатите се извършва от специалисти – служители от териториална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград. На база оценката за всеки потребител ще бъде разработен индивидуален бюджет, представляващ брой часове –

ежедневно, ежеседмично, веднъж на месец или друго. Максималният потребителски брой часове е 160 часа за месец. Неползваните за месеца часове не могат да бъдат прехвърлени за следващ месец.

 

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно то следните изисквания:

 

-          Безработни лица;

 

-          Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

 

-          Неактивни лица / студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст/, които могат да извършват допълнителен почасв труд.

 

Кандидатите за лични асистенти следва да подават:

 

-          ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината;

 

-          Документ за самоличност /копие/;

 

-          Автобиография;

 

-          Свидетелство за съдимост;

 

-          Служебна бележка, относно регистрация от Бюро по труда / ако кандидатът е безработен/;

 

-          Служебна бележка от местоработата / ако кандидатът работи/;

 

-          Служебна бележка от образователната институция / ако кандидатът учи – редовно обучение/;

 

-          Пенсионно разпореждане / само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в труоспособна възраст/;

 

-          Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/ проекти / или декларация свободен текст, с описание на завършен обучителен курс/;

 

-          Пълномощно / свободен текст/, за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.

 

   Всички лица, подали документи ще бъдат оценявани от Комисия за подбор по следните критерии: професионална квалификация; индивидуални способности и професионални умения; лични качества. Одобрените за лични асистенти ще бъдат включени в Банка на личните асистентив общината. След преминаването но обучителен курс одобрените кандидати могат да бъдат избирани от кандидат – потребителите за техни асистенти – предоставящи социалната услуга по проекта. Настоящият проект дава възможност на един личен асистент да може да работи с един или повече потребители на услугата, но в различно време и не повече от 160 часа на месец.

 

  Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата „Личен асистент“ ( преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство.

 

  Кандидатите за лични асистенти 

 

 

 

 

 

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река