Покажи брой 
Заглавие Посещения
Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 628
Предложение Приемане на Наредба за организацията и управлението на гробищните паркове (гробищата) на територията на община Цар Калоян 787
Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 672
Изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян 857
Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Цар Калоян 849
Н А Р Е Д Б А ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 792
Предложение приемане на наредба за изменение на Наредба №3 874
Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 895
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ Председател на Общински съвет - Цар Калоян ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян 873
Приемане на изменение и допълнение на Тарифа, Приложение № 1 към Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян 1016

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река