ПРОЕКТ!

 

НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 (1) Общински предприятия по смисъла на тази наредба са стопански структури, чрез които Общината осъществява самостоятелно стопанска дейност по смисъла на глава VI от ЗОС.
(2) Общинските предприятия са специализирани звена на Общината за доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности.

Чл.2. (1) Общинските предприятия могат да осъществяват дейност по:
1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;

2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, както следва:

1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината в това число и :
а) сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битови отпадъци;
б) зимно поддържане и снегопочистване;
в) социално обслужване;
г) обредна дейност.

д) почистване и поддържане на речни корита в строителните граници на населените места.

г) озеленяване на паркове, градини и други обществени терени;

(2) Определянето на други услуги или осъществяването на други местни дейности се извършва с решение на Общинския съвет.

Чл.3. Общинските предприятия могат да бъдат новосъздадени или образувани на базата на имуществото на общински дружества, след тяхната ликвидация.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

СТАТУТ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл.4. Общинските предприятия по смисъла на ЗОС и по смисъла на тази наредба не са юридически лица, нямат юридическа самостоятелност и не са търговци по смисъла на ТЗ.

Чл.5. Общинските предприятия са финансово подчинени на Общината. Те действат от името и за сметка на Общината.

Чл.6. Страна при спорове по реда на ГПК във връзка с дейността на общинските предприятия е Общината.

Чл.7. (1) Недвижими имоти и движими вещи, собственост на общината могат да се предоставят на общинските предприятия за стопанисване и управление въз основа на решение на Общинския съвет.

(2) Придобитите дълготрайни материални активи /ДМА/ със средства от дейността на общинските предприятия са собственост на общината.

(3) Предоставените за стопанисване и управление ДМА се завеждат задбалансово в счетоводните сметки на общинските предприятия.

Чл.8. Общинските предприятия осъществяват своята дейност по извънбюджетна сметка.

Чл.9. (1) При създаване на общинските предприятия Общината й предоставя първоначално безвъзмездно средства в размер, определен с решение на Общинския съвет.

(2) Средствата по ал.1 не могат да бъдат за сметка на целевите субсидии от държавния бюджет.

Чл.10. Разходите на общинското предприятие, включително работните заплати и осигуровката на работещите в него са за сметка на приходите от дейността му.

Чл.11. Калкулациите за себестойността на извършваните дейности и услуги се съгласуват с Общината.

Чл.12. (1) Общинският съвет утвърждава ежегодно, заедно с общинския бюджет и план сметките за приходите и разходите на всяко общинско предприятие поотделно.

(2) Общинските предприятия представят отчет за приходите и разходите по извънбюджетната сметка в края на всяко тримесечие на кмета на Общината.
(3) Годишния отчет за приходите и разходите на общинските предприятия се утвърждава от Общинският съвет заедно с приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината за съответната финансова година.
Чл.13. (1) При възникване на необходимост ОбС със свое решение може да подпомага общинските предприятия с финансови средства за дейности, свързани със задоволяване потребностите на общината и населението.

(2) Средствата по ал.1 се отпускат за определен срок и при условия, определени с решението на Общинския съвет.

Чл.14. (1) След приключване на финансовата година, нетният финансов резултат на общинските предприятия се разпределя с решение на Общинския съвет.
(2) Разпределението на средствата по чл.14, ал.1 се извършва със заповед на кмета на общината на основание решение на ОС.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Чл.15. Общинските предприятия се създават, преобразуват и закриват с решение на Общинския съвет.

Чл.16. С решението на Общинския съвет по чл.15 се определят:
1. Предметът на дейност на общинското предприятие;

2. Седалището и адресът на предприятието;

3. Структурата и щатното разписание на предприятието;

4. Размерът на предоставените средства по чл.9, ал.1 от тази наредба.

Чл.17. (1) Предложенията по чл.15 и чл.18 от тази наредба могат да се правят от кмета на общината и постоянните комисии за Общинския съвет.

(2) Предложенията по ал.1 трябва да са икономически обосновани и мотивирани за обема на предлаганите дейности и услуги.

(3) Към предложенията по ал.1 задължително се прилага проект на щатно разписание, проект на план сметка за приходите и разходите.

Чл.18.Промени в предмета на дейност и седалището на предприятието се извършват с решение на Общинския съвет.

Чл.19. Общинските предприятия се закриват, когато:

1. Са изчерпили предмета на дейност, за която са били създадени;
2. Са се появили конкурентни стопански структури, които обезсмислят съществуването им;
3. Икономическите им резултати за период от шест месеца показват, че не могат да се самоиздържат.
Чл.20 (1) Общинските предприятия с чисто социални функции при необходимост може да не се закриват въпреки отрицателните им икономически резултати.
(2) Предприятията по ал.1 продължават да осъществяват дейността си със съдействието на Общината и Общинския съвет, при условията на чл.10 от настоящата наредба.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА ИМ

 

Чл.21. Общинските предприятия се ръководят от директор.

Чл.22. Общинската администрация чрез своите специализирани звена оказва методическа помощ на общинските предприятия.

Чл.23. Контролът върху дейността на общинските предприятия се изпълнява от кмета и постоянните комисии на Общинския съвет със съдействието на общинската администрация.
Чл.24. (1) Финансова ревизия на общинското предприятие се извършва най-малко веднъж на две години от комисия, назначена от кмета на общината.

(2) В комисията се включват компетентни специалисти от общинската администрация и представители на съответните постоянни комисии към Общинския съвет. В комисията могат да се привличат и независими експерти.

(3) Кметът на Общината информира Общинския съвет чрез неговите постоянни комисии за резултатите от финансовите ревизии.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНАТА И ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

 

Чл.25 Общински съвет гр. Цар Калоян:

1. Създава, преобразува и закрива общинските предприятия;
2. Утвърждава план-сметки и годишен отчет за приходите и разходите им;
3. Взема решение за предоставяне на общинските предприятия за стопанисване и управление на недвижими имоти и движими вещи, общинска собственост;
4. Взема решение за отпускане на краткосрочни безлихвени и нисколихвени кредити от свободните парични средства на общината;

5. Контролира дейността и икономическите резултати на предприятието.
Чл.26. (1} Кметът на Общината:

1. Утвърждава дългосрочните и краткосрочни програми за развитието на предприятието;
2. Приема периодичните и годишни отчети на предприятието;
3. Дава писмено съгласието си за взаимоотношенията на общинските предприятия с трети лица при закупуването на ДМА и при сключването на договори за съвместна дейност;
4. Назначава комисия за извършване на финансови ревизии на общинските предприятия.
(2) За действията си по ал.1 кметът на общината информира Общинския съвет
Чл.27. (1) Директорите на общинските предприятия:

1. Разработват краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на предприятието и работят по тяхното изпълнението след утвърждаване от кмета на общината;

2. Сключват, изменят или прекратяват трудовите договори с работниците и служителите на предприятието съгласно КТ;

3. Представляват общинското предприятие при взаимоотношенията с трети лица.
(2) За действията си по т. 3 на предходната алинея директорите задължително съблюдават изискванията на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество като ги съгласуват с кмета на общината.

(3) Директорите организират и ръководят дейността на общинските предприятия съобразно действащите нормативни актове на Република България, изискванията на тази наредба, правилника за съответното предприятие, приет от Общинския съвет, както и съобразно условията на сключените договори.

Чл.28. Договори и документи, подписани еднолично от директора на общинското предприятие извън обема на неговите правомощия по тази наредба или по силата на договора за управление и длъжностна характеристика, или без изрично пълномощно съответно заповед на кмета на общината са недействителни.

Чл.29. Не могат да бъдат директори на общински предприятия лица които:
1. Имат регистрация и извършват дейност като еднолични търговци, имат еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, или са съдружници в друго търговско дружество, в което притежават 30 % от капитала на дружеството;

2. От свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази на предприятието дейност;

3. Са заемали ръководни длъжности в търговски дружества, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. Лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност;

5. Работят по трудов договор с друг работодател.
Чл.30. (1) Управлението на общинското предприятие се възлага въз основа на договор за управление между кмета на общината и директора на предприятието след провеждането на конкурс съгласно изискванията на КТ.

(2) Трудовите договори с директорите се сключват за срок до три години.

(3) С договори за управление допълнително се определят:

1. Конкретни права и задължения на страните;

2. Отговорност при неизпълнение на поетите задължения;

3. Основания за прекратяване на договора;

4. Изисквания към директора съобразно възложената бизнес-задача;

5. Други клаузи.

(4) Бизнес-задачата съдържа конкретни икономически показатели като: рентабилност; производителност; обем на извършваната дейност; количество на предлаганите услуги на населението; поддържането на определен брой работни места и др.
(5) Въз основа на бизнес-задачата директорите разработват бизнес-програма за целия срок на договора и за всяка отделна година от него. Бизнес-програмите се утвърждават от кмета на общината.
(6) Контролът по изпълнение на бизнес-програмата се извършва от органите по чл.23 и чл.24 от тази наредба.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Чл.31. За общинските предприятия се води отделен регистър в Общината от дирекция „Стопански дейности“

Чл.32. (1) Регистърът се води по образец, утвърден от кмета на общината и съдържа следните основни графи:

1. Номер и партида на вписването;

2. Номер и дата на решението на Общинския съвет за създаване на предприятието;

3. Наименование на предприятието, седалище и адрес на управление;

4. Срок и предмет на дейност;

5. Директор - име, ЕГН, адрес и местожителство;

6. Данни за структурата на предприятието и численост на персонала;

7. Прекратяване.

(2) В регистъра се отразяват всички последващи промени.

Чл.33. (1) Директорите регистрират общинските предприятия в 15 дневен срок от сключване на договора за управление.

(2) Промени в данните се отразяват в регистъра по инициатива на директора в 15 дневен срок от извършването им.

Чл.34. Регистърът се води от длъжностно лице, определено със заповед на кмета.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Тази наредба е изготвена на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.2 от ЗОС.

§2. Наредбата е приета от Общински съвет гр. Цар Калоян с Решение №         /   2020 г.

§3. Наредбата влиза в сила 14 дни след приемането. В този срок следва да бъде публикувана в местния печат.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река