ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ЦАР КАЛОЯН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян;

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съгласно новоприетия чл. 49, б. „ж“, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството/в сила от 08.10.2019 г./, „За официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, предоставени по реда на чл. 55, ал. 6 от ЗКИР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат.“.

Съгласно чл. 49, б. „ж“, ал. 2 от Тарифата „За официалните документи, предоставени по реда на чл. 55, ал. 8 от ЗКИР, АГКК събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. Общината събира такса, която представлява разликата между таксите по този раздел за документ на хартиен носител и за електронен документ“.

С оглед необходимостта от събирането на такса, представляваща разликата между таксите по раздел VI на Тарифа № 14, за документ на хартиен носител и за електронен документ, както и с оглед необходимостта от актуализиране на други видове такси, предвидени в Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредбата, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 13.12.2019 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл.21 ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – гр. Цар Калоян да приеме следното

           

РЕШЕНИЕ:

1. Приема изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян, както следва:

І. Изменя се чл. 21, ал. 1, т. 2: От „Такса на ден за храна в размер на 2, 20 лева“ става „Такса на ден за храна в размер на 2, 60 лева“.

II. Изменя чл. 31 и чл. 32 по следния начин:

  1. Досегашният чл. 32, ал. 1 става чл. 31, ал. 2.
  2. Досегашният чл. 31, ал. 4 става чл. 31, ал. 3.
  3. Досегашният чл. 32, ал. 2 става чл. 31, ал. 5.
  4. Създава нов чл. 32 със следното съдържание: „За услуги по чл. 55, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, предоставяни на основание чл. 55, ал. 8 от с.з., Община Цар Калоян събира такси по чл.49, б. „ж“, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, която представлява разликата между таксите за документи на хартиен носител и за електронен документ“.
  1. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да отрази измененията в Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян.
  1. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Съгласувал: ..............................

Гл. юрисконсултЕлиз Халил

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу...............................

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река