ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЦАР КАЛОЯН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Гюнай Узунали

- председател на ОбС-Цар Калоян

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян;

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Получен е Протест с вх. № ОбС-68/25.06.2019 г. от Прокурор при Окръжна Прокуратура-Разград срещу разпоредбите на чл. 26, ал. 1, в частта „притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО”, чл. 61, чл. 62, чл. 63 и чл. 64 от Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

Според Прокурора, разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Наредбата, в частта й относно въведеното изискване за притежаване на разрешително по ЗУО за дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба МПС, противоречи на нормативен акт от по-висока степен.

Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗУО за извършване на дейностите по третиране на отпадъци, не се изисква разрешение за:

1. събиране и предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);

2. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба;

4. дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;

5. дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за "биомаса" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби;

6. дейности по обратно приемане на територията на търговски обекти на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми;

7. дейност по предварително обработване, обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти;

8. дейности по разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие, като събиране на лекарства с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините за събиране на отпадъци в училищата;

9. дейности като търговец и/или брокер на отпадъци, когато същите не включват дейности с отпадъци на определена площадка.

Съгласно ал. 3 на разпоредбата за извършване на дейностите по ал. 2, т. 2-5 се изисква регистрация и издаване на документ по реда на глава Пета, Раздел ІІ, а за дейностите по т. 9-по реда на глава Пета, раздел ІV. Съгласно чл. 35, ал. 3 регистрационния документ за дейности по ал. 2, т. 2 се издава самостоятелно от останалите разрешителни и регистрационни документи.

Според Прокурора, пресъздадената уредба на ЗУО и сравнението й с текста на чл. 26от Наредбата в оспорената част, сочи за незаконосъобразност на последната, като издадена в противоречие на нормативен акт от по-висока степен, поради което следва да бъде отменена.

В раздел ХІІ „Административно-наказателни разпоредби” на атакуваната Наредба 16 са предвидени норми, чието съдържание, според прокурорския Протест, е нищожно, като приети без надлежно овластяване на общинския съвет, по силата на нормативен акт от по-висока степен, което обосновава липсата на материална компетентност на издателя на акта.

Анализът на оспорените разпоредби на Наредба № 16 показа, че искането за обявяване на тяхната нищожност, е основателно.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чрез публикуването му на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 01.07.2019 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет- град Цар Калоян да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян:

І. Отменя се досегашния текст на чл. 26 и вместо него се приема нов със следното съдържание: „Дейностите по събиране и транспортиране и по третиране на ИУМПС се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО”.

ІІ. Отменя се Раздел 12 „Административно-наказателни разпоредби” на Наредбата – отменят се чл. 61, чл. 62, чл. 63 и чл. 64.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Гюнай Узунали

Председател на ОбС-Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река