ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

ГРАД  ЦАР КАЛОЯН 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

отГюнай Узунали

- председател на ОбС-Цар Калоян

ОТНОСНО: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г., приет с Решение № 4 по Протокол № 2/12.11.2015 г., изменен с Решение № 31 по протокол № 4 от 20.04.2016 г.;

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград, до Административен съд-Разград, е подаден протест срещу разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 7, чл. 15, ал. 5, изр. 2 и чл. 16, ал. 4, т. 3 и т. 4 на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г.

В протеста се твърди, че текстовете на посочените разпоредби, са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Констатирани са следните несъответствия:

  1. Разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 7 от Правилника, която гласи, че Председателят на Общинския съвет упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени в бюджета на общината за издръжка на общинския съвет, противоречи на ЗМСМА и по-конкретно на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 25, чл. 44, ал. 1, т. 5 и чл. 52, от чието систематическо тълкуване следва че бюджетът не е на общинския съвет, а на общината и правомощията за контрол върху него са предоставени на кмета на общината. Разпоредбата противоречи и на разпоредби на Закона за публичните финанси.
  2. Разпоредбата на чл. 15, изр. 2 на Правилника предвижда, че размерът на възнаграждението на председателя на ОС не може да бъде по-голям от размера на възнаграждението на кмета на общината. Нормата противоречи на чл. 26, ал. 1 изр. последно от ЗМСМА, в която е визиран „таван” на размера на възнаграждението – то не може да бъде повече от 90 % от възнаграждението на кмета. Разпоредбата в този й вид позволява председателското възнаграждение да е по-малко от това на кмета, но и по-голямо от неговото, каквато хипотеза е незаконосъобразна.
  3. Разпоредбите на чл. 16, ал. 4, т. 3 и т. 4 на Правилника допълват основанията, на които се освобождава избраният заместник председател на ОС, като това са основания, извън посочените в закона. Визират се следните хипотези:   

Правомощията на заместник-председателя на ОС-Цар Калоян се прекратяват по:

– искане на 1/3 от общинските съветници, с решение на ОС, взето по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и

– по искане на групата съветници, която е издигнала кандидатурата с решение на ОС, взето по реда на т. 3.

 Основанията за освобождаване на заместник председателя не може да са различни от основанията, предвидени за освобождаване на председателя на ОС. Дописаните правила за прекратяване правомощията на заместник-председателя се явяват незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г., който е обявен чрез окачване на информационното табло и публикуване на интернет-страницата на Община Цар Калоян на 12.02.2018 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет- град  Цар Калоян да вземе следното 

РЕШЕНИЕ:

Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г.,със следното съдържание:

І.Отменя чл. 15, ал. 1, т. 7 на Правилника;

ІІ. Отменя чл. 15, ал. 5, изр. 2 на Правилника;

ІІІ. Отменя чл. 16, ал. 4, т. 3 и т. 4 на Правилника;

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Гюнай Узунали

Председател на ОбС-Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река