ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

ГРАД  ЦАР КАЛОЯН 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

отДауд Аляовлу

- кмет на Община Цар Калоян

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян;

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоянeприета с Решение на Общински съвет-Цар Калоян от 28.02.2003 г.

Същата е изменяна и допълвана няколкократно, като последното изменение е прието с Решение № 28/28.07.2017 г.

След анализ на резултатите от прилагането на действащата правна уредба са установени възможности за оптимизиране на организацията на дейността по администрирането на местните такси и цени на услуги, както и необходимост от актуализиране на някои от цените на предоставяните общински услуги, по-конкретно на таксите за технически услуги, които за последен път са изменени с Решение № 19 от 07.12.2015 г.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Цар Калоян на 28.12.2017 г.

С настоящия проект се цели актуализиране на видовете технически услуги по Закона за устройство на територията, с оглед приетите изменения на закона през 2017 г., предоставяни от Общинска администрация-Цар Калоян и съответно актуализиране размера на таксите, който следва да бъде съобразен с действителните разходи, които се правят за предоставяне на съответните услуги.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗСМСА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет- град  Цар Калоян да  вземе следното 

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, със следното съдържание:

§ І. Отменя се чл. 26 и се приема нов чл. 26, който гласи следното:

„Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

 1. За издаване на комбинирана скица за изработване на ПУП -
 2. За издаване на комбинирана скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза за проучване и проектиране/-
 3. За издаване на скица от съхранени предходни планове -
 4. За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство -
 5. За издаване на удостоверение за идентичност на имот -
 6. За издаване на удостоверение за търпимост на строежи -
 7. За издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи-
 8. За проверка съответствието на строежа със  строителните книжа и приложение на ПУП  по отношение на застрояването-
 9. За заверка на копие от документ от технически архив – 5.00 лв.
 10. За издаване на разрешение за изработване на ПУП.

- за имоти  в строителни граници – 30.00лв.

- за имоти извън строителни граници – 50.00лв.

 1. За разглеждане на проекти за ПУП от ОЕСУТ, одобряване на ПУП  и съобщаване на заинтересованите страни

- със заповед на Кмета – 50.00 лв.

- с решение на Общински съвет и обнародване в ДВ – 100.00 лв.

 1.  За извършване на оценка на инвестиционен проект от експертен съвет в случаите по чл.142 ал.6 /т.1/ от ЗУТ:

За строежи III категория по чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ 350.00 лв.

За строежи IV категория по чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ 250.00 лв.

За строежи V категория по чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ 150.00 лв.

 1. За одобряване /съгласуване/ на инвестиционен проект във връзка с издаване на разрешение за строеж:
 • по 1лв. на м.л. за обекти на техническата инфраструктура
 • по 0.50лв.на кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от тези по категориите от І до V:

I категория - не по-малко от 500.00 лв.

II категория  - не по-малко от 400.00 лв.

III категория - не по-малко от 300.00 лв.

IV категория - не по-малко от 200.00 лв.

V категория - не по-малко от 100.00 лв.

 1. За одобряване на комплексен инвестиционен проект - цената за одобряване на инвестиционен  проект според категорията на строежа + 30%.
 2. За одобряване на инвестиционен проекти заповед по чл. 154 – 65 % от таксата за одобряване на инвестиционен проект , но не по-малко от 100 лв. 
 3. За издаване на разрешение за строеж -
 4. За издаване на разрешение за строеж без инвестиционни проекти по чл.153 във връзка с чл.147 от ЗУТ  -
 5. За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект-
 6. За заверяване на разрешение за строеж, с изтекъл срок – 15.00 лв.
 7.  Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

за строежи   I категория          - 150.00 лв.

за строежи  II категория           - 120.00 лв.

за строежи III категория          -   30.00 лв.

за строежи IV категория          -   20.00 лв.

за строежи  V категория           -   15.00 лв.

 1. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на чл.177 ал.3 от ЗУТ:
 • За строежи IV категория /при наличие на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ от лицето осъществило надзор в строителството/:

а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях 150.00 лв. за 1 км., но не повече от 3000.00 лв.

б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване 150.00 лв.

в) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м.или с капацитет от 100 до 200 места за посетители 400.00 лв.

г) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях 400.00 лв.

д) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 80.00лв.

е) паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар- 160.00лв.

 • За строежи V категория /във основа на служебна проверка на обстоятелствата по чл.168, ал.1 от ЗУТ по документацията и съответствието на строежа с нормативните изисквания/:

а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради 100.00 лв.

б) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ:

до 500 кв.м. или капацитет до 50 места за посетители 150.00 лв.

от 500 до 1000 кв.м. или с капацитет от 50 до 100 места за посетители 300.00 лв.

в) производствени сгради с капацитет:

до 20 работни места 150.00 лв.

от 20 до 50 работни места и съоръженията към тях 300.00 лв.

г)строежи от допълващо застрояване, извън тези по VІ категория 80.00 лв.

 • Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и основните им ремонти и реконструкции – 150.00 лв./км, но не повече от 3000.00 лв.

22. За откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво-   20.00 лв.

 23. Записване в регистъра на технически паспорт на строеж  -   15.00 лв.

§ ІІ. Изменя и допълва чл. 41 по следния начин:

Отменя досегашните т. 11 и т. 12, т. 13, т. 14, т. 15 и т. 31.

Създава нова т. 11, със следното съдържание:

За изготвяне текстове на „пълномощни” и „декларации-съгласие за пътуване в чужбина на малолетни и непълнолетни лица” – 5 лева. За изготвяне на текстове на „пълномощни за извършване на разпоредителни сделки” (продажба, дарение, замяна, апортиране и др.) – 7 лева.

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Съгласувал:

Гл. юрисконсулт Е. Халил

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река