ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ЦАР КАЛОЯН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на  Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян.

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Поради проявения интерес на гражданите на община Цар Калоян да провеждат сватбени тържества и мероприятия на площади и терени, собственост на Общината и на основание чл.21 ал.1, т.7, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 27, ал.3 и ал.5 от ЗМСМА и чл.79 от АПК предлагам Общински съвет – гр. Цар Калоян да приеме следното

            

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян,:

Създава нова т. 7 на чл. 19, ал. 4, със следното съдържание:

„такса за ползване на общински площи и терени за провеждане на сватбени тържества и мероприятия както следва:

-    Централен площад в гр. Цар Калоян – 50,00 лв. за 1 ден;

-    Градски стадион в гр. Цар Калоян – 100,00 лв. за 1 ден;

   

Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Съгласувал: .................................

Гл. юрисконсулт    

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу............................. .....

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река