МОТИВИ

За изменение на Наредба № 9 за рекламно-информационната дейност на територията на община Цар Калоян.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове предлагам проект за изменение на Наредба № 9 за рекламно-информационната дейност на територията на община Цар Калоян

Мотиви за проекта:

С Протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград, с вх. № 51/20.07.2017 г., е констатирана незаконосъобразност на разпоредбите на чл. 2, ал. 3, пр. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 2 от Наредба № 9 за рекламно-информационната дейност на територията на община Цар Калоян.

С цел синхронизиране на Наредба № 9 с разпоредбите на нормативни актове от по-висока степен – АПК, ЗОАРАКСД, ЗНА и ЗМСМА е изготвен проект за изменение на Наредбата, с който отпадат изисквания в нея, противоречащи на цитираните закони, а именно:.

  1. Отменя се чл. 2, ал. 3, пр. 8 от Наредбата, което гласи, че всички РИЕ на територията на общината, независимо от техния вид, собственост или собственост на мястото, където са поставени, трябва да не рекламират определена религия или религиозна общност.

Мотиви: Общинският съвет с тази норма е уредил обществени отношения, за които съществува уредба със Закона за вероизповеданията. С преуреждането на вече уредени обществени отношения, Общински съвет - Цар Калоян е нарушил материалната си компетентност, като  е излязъл извън рамките на ограничените от чл. 76, ал. 3 на АПК нормотворчески правомощия. Липсва и законова делегация за приемане на разпоредбата, тъй като нито Законът за вероизповеданията, нито ЗМСМА предвиждат уредба на подзаконово ниво на регулираните от тях обществени отношения. Нормата на чл. 3, ал. 3, пр. 8 на Наредба № 9 е приета без законова делегация, при липса на правно основание, което води до липса на материална компетентност на органа.

  1. Отменя се чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредбата, съгласно която компетентните органи могат да откажат разполагането на РИЕ в случаите, когато заявителят е нарушавал системно или грубо изискванията на Наредбата или сключените с Общината договори по повод разполагането на други РИЕ.

Мотиви: Разпоредбата противоречи на чл. 23, ал. 1 от ЗОАРАКСД, нарушава правото на свободна стопанска инициатива и навлиза в имуществената сфера както на държавата, така и на частните физически и юридически лица в случаите, когато искането за издаване на разрешение за разполагане на РИЕ касае техни собствени имоти, накърнявайки принципа на свободното договаряне.

  1. Отменя се чл. 34, ал. 2 от Наредбата, съгласно която разрешението за разполагане върху частна собственост на рекламни и фирмени пана /табели/ се издава след внасяне на обезпечителен депозит за разноски по принудително премахване в размер на определената едногодишна такса.

Мотиви: С това изискване Общински съвет-Цар Калоян е въвел допълнително условие, каквото не се съдържа в специалните закони, с което е нарушено качеството на йерархичност и подчиненост на подзаконовите норми по смисъла на чл. 15 от ЗНА, като са надхвърлени условията и границите, определени от по-високите по степен нормативни актове.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба-не са необходими;

Гюнай Узунали

Председател на ОбС - Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река