МОТИВИ

За изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове предлагам проект за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян

Мотиви за проекта:

След приети изменения на Закона за управление на отпадъците /бр. 13 от 2017 г. на ДВ/ е констатирано е несъответствие на някои от разпоредбите на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

С цел синхронизиране на разпоредбите на общинската наредба с измененията на ЗУО е разработен проект за изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян.

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба-не са необходими;

Проект за изменение Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян:

І. Изменя се и се допълва чл. 5, ал. 1, т. 2 по следния начин: Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците, като при промяна в нормативната уредба или при изтичане на срока, своевременно  внася в Общински съвет- Цар Калоян предложение за актуализация, както и ежегодно, „до 31 март, внася Годишен отчет за изпълнението й през предходната година”;

ІІ. Към чл. 5, ал. 1, т. 2 се създава нова подточка 2.1. „Програмата за управление на отпадъците се публикува на интернет страницата на Община Цар Калоян с цел осигуряване на обществен достъп”.

ІІІ. Към чл. 5, ал. 1, т. 3  се създава нова подточка 3.1. „За изпълнението на задълженията за участие в системите за разделно събиране сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със:

3.1.1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III на ЗУО, и/или

3.1.2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда”.

        С договорите по т. 3.1 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

ІV. Към чл. 5, ал. 1 се създават нови точки:

т. 10. „Одобрява плановете за управление на строителни отпадъци по искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на обект по чл. 11, ал. 1 от ЗУО”.

т. 11. „Може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовности в случай на несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4 на ЗУО, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаването на плана”.

т. 12. „Одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобряването му в 14-дневен срок от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация”.

т. 13. „За строежи, разположени на територията на повече от една община, плановете по чл. 11, ал. 1 на ЗУО се одобряват от кметовете на съответните общини или от оправомощени от тях длъжностни лица за частта от строежа, която се изпълнява в териториалния обхват на съответната община”.

т. 14. „Организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на община Цар Калоян”.

Гюнай Узунали

Председател на ОбС - Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река