МОТИВИ

За изменение на Наредба № 6 за управление на общинските пътища

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове предлагам проект за изменение на Наредба № 6 за управление на общинските пътища.

Мотиви за проекта:

Констатирана е незаконосъобразност на разпоредбите на чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 27, чл. 29, ал. 2, чл. 33, чл. 66, чл. 67 и чл. 68 на Наредба № 6 за управление на общинските пътища:

  1. Чл. 21, ал. 4 от Наредба № 6 противоречи на чл. 8, ал. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата. В общинската наредба е посочено, че разрешението за специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от една година. Ал. 2 на чл. 21 е дала определение, че търговски крайпътни обекти са и други крайпътни обслужващи комплекси по смисъла на § 1, т. 9 от Закона за пътищата. Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата, разрешението за специално ползване по ал. 2 (т.е. разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на Глава осма, Раздел ІІІ от ЗУТ) е валидно за срок от две години и се издава по образец съгласно приложение № 1.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 4 на Наредба № 6 не съответства на последното изменение на чл. 8, ал. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата, която е нормативен акт от по-висока степен, поради което несъответствието трябва да бъде отстранено.

  1. Чл. 22 от Наредба № 6 противоречи на разпоредбата на чл. 9 от Наредбата за специално ползване на пътищата. С изменението на чл. 9 от Наредбата за специалното ползване на пътищата /ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г./, са въведени изисквания, различни от тези, посочени в чл. 22 на общинската наредба. В нормата на чл. 22 на Наредба № 6 се съдържат изисквания, които са в разрез с изискванията на чл. 9 на Наредбата за специално ползване на пътищата, което налага нейната отмяна.
  2. Чл. 24, ал. 2 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 11 на Наредбата за специално ползване на пътищата.

Според чл. 24, ал. 1 от общинската наредба разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване, чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на Глава единадесета от ЗУТ.

Съгласно ал. 2 на чл. 24 на Наредба № 6, към искането заинтересованото лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.

В разпоредбата се съдържа изискване, което е отменено и като такова противоречи на нормата на чл. 14 на Наредбата за специално ползване на пътищата, поради което разпоредбата трябва да бъде отменена.

  1. Чл. 27 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища не съответства на чл. 14 на Наредбата за специално ползване на пътищата. Разпоредбата на чл. 27 на общинската наредба противоречи на последното изменение на посочената норма на Наредбата за специално ползване на пътищата и следва да бъде отменена.
  2. Чл. 29, ал. 2 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 16, ал. 2 на Наредбата за специално ползване на пътищата. Разпоредбата на общинската наредба не съответства на последното изменение на чл. 16, ал. 2 на Наредбата за специално ползване на пътищата и следва да бъде отменена.
  3. Чл. 33 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 20 на Наредбата за специално ползване на пътищата. С изменението на чл. 20 от Наредбата за специално ползване на пътищата /ДВ бр. 1 ат 2013 г., в сила от 04.01.2013 г. и ДВ бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г./ са въведени други изисквания, различни от посочените в чл. 33 на общинската наредба. Разпоредбата на чл. 33 на общинската наредба не съответства на последните изменения на Наредбата за специално ползване на пътищата и следва да бъде отменена.
  4. Чл. 66 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 52, ал. 1 и ал. 2 на Закона за пътищата.
  5. Чл. 67 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 53 на Закона за пътищата, след измененията му през 2011 г. /ДВ. Бр. 43 от 2008 г., ДВ. Бр. 39 от 2011 г., ДВ. Бр. 55 от 2011 г./.
  6. Чл. 68 от Наредба № 6 за управление на общинските пътища противоречи на чл. 54 на Закона за пътищата.

С предвидените санкции в нормите на чл. 66, чл. 67 и чл. 68 от общинската наредба се стеснява приложното поле на Закона за пътищата, тъй като в него са предвидени санкции в значително по-висок размер. Наредба № 6 трябва да съответства на Закона за пътищата и ЗАНН, които са нормативни актове с по-висока степен съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА, поради което разпоредбите следва да бъдат отменени.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 6 за управление на общинските пътища.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба-не са необходими;

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 за управление на общинските пътища със следното съдържание:

І. В чл. 21, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

Разрешението за специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от две години и се издава по образец съгласноприложение № 1 на Наредба за специално ползване на пътищата”.

ІІ. Отменя се чл. 22 като вместо него създава нов със следното съдържание: Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;

5. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението".

ІІІ. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:      

Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице след приключване на производството почл. 21, ал. 3и при изпълнени условия в разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него. Към искането се прилага координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна система Българска геодезическа система 2005”.

Отменя се чл. 24, ал. 2.

ІV. Отменя се чл. 27 като вместо него се създава нов със следното съдържание:

„Към исканото разрешение за специално ползване по чл. 26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя, или декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 13, ал. 3 на Наредбата за специално ползване на пътищата;

4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;

5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа”.

V. В чл. 29, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

„Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение. Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се вписва в публичен регистър, воден от администрацията, управляваща пътя, под съответен регистрационен номер”.

Отменя се ал. 2 като вместо нея се създава нова със следното съдържание:

Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен носител”.

VІ. Отменя се чл. 33 като вместо него се създава нов със следното съдържание:

„Към искането за издаване на разрешение по чл. 31 заинтересуваното лице прилага:

1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;

2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението";

5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора;

6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично”.

VІІ. В чл. 66, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

….

7.  движение с непочистени от кал машини;

8. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;

Изменя се ал. 2: При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.

VІІІ. В чл. 67, ал. 1 се правят следните изменения:

„Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите за забраната за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните дейности”:

Отменят се бук. „в” и „г”.

Изменя се  т. 6: „разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя”.

Изменя се ал. 2: „При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв.”

ІХ. Изменя се чл. 68: В случаите, когато на нарушенията почл. 66ичл. 67са извършени от юридически лица и еднолични търговци, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

Гюнай Узунали

Председател на ОбС - Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река