МОТИВИ

За изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове предлагам проект за изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян.

Мотиви за проекта:

Констатирана е незаконосъобразност на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, пр. 4 и пр. 5 и чл. 18 а, ал. 1 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян.

І. Принципите, прогласени в чл. 4, ал. 1, пр. 4 и пр. 5, а именно: „ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги” и „насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги”, противоречат на чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, където такива принципи при определяне размера на местните такси и цени на услуги не са предвидени. 

ІІ. Съгласно разпоредба на № 18 а, ал. 1 от Наредба № 3, „не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които не се обслужват, съгласно издадена заповед на кмета на общината за районите, в които се извършват дейностите сметосъбиране и сметоизвозване, както и за имотите, които не се ползват като основно жилище и за които собствениците и ползвателите са подали в Община Цар Калоян декларация до 30 число на месец ноември на предходната година”.

Според чл. 71, т. 1 от ЗМДТ „не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имота не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец ат собственика или ползвателя до края на предходната година в общината , по местонахождението на имота”.

Разпоредбата на чл. 18 а, ал. 1 от Наредба № 3, в частта й „за имотите, които не се ползват като основно жилище” е в противоречие с нормативен акт от по-висока степен – чл. 71 от ЗМДТ. С това изискване на посочената норма общинския съвет е превишил компетентността си и по този начин недопустимо е ограничил предоставеното с нормативен акт от по-висока степен право на собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които не се ползват през цялата година и е подадена декларация по образец до края на предходната година в общината по местонахождението на имота, да бъдат освободени от заплащането на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване.

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба-не са необходими;

Проект за изменение Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян:

І. Отменя се приложение 4 и приложение 5 на чл. 4, ал. 1 на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян;

ІІ. Изменя се чл. 18 а, ал. 1 от Наредба № 3, чрез отмяна на текста „както и за имотите, които не се ползват като основно жилище”.

Гюнай Узунали

Председател на ОбС - Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река