На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следния

 

Проект за изменение и допълнение

на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян

 

  1.     Причини, които налагат приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян:

При анализ на резултатите от прилагането на действащата правна уредба е установена необходимост от предвиждане на регламентация на случаите, изискващи прекратяване на предвидените в чл. 51, чл. 52 и чл. 53 на Наредба № 5 на Община Цар Калоян, търгове и конкурси, тъй като такива хипотези липсват в досегашната уредба.

II.          Цели, които се поставят с предложените изменения и допълнения:

С настоящия проект се предвижда изрична регламентация на случаите, в които поради невъзможност да бъде открит или проведен търг по реда на Глава Осем на Наредба № 5, кметът на общината със заповед прекратява процедурата и определя провеждането на нов търг или конкурс.

Липсата на регламентация на хипотезите, в които възложителят има правомощието да прекрати определена тръжна процедура, затруднява работата на общинската администрация. Това е така, тъй като на практика, в определени случаи възникват обстоятелства, които осуетяват откриването на обявен търг или конкурс или неговото приключване, които нямат своята правна уредба в досегашната редакция на чл. 57 от Наредбата. За да се преодолее тази празнота, е подготвен настоящият проект за изменение и допълнение на наредбата.

III.         Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта за изменение на Наредба № 5. За прилагането на изменението и допълнението на Наредба № 5 не са необходими допълнителни финансови средства.

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян.

Отменя се чл. 57 от Наредбата, като на негово място се създава нов, със следното съдържание:

Ал. 1 – При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисия, определена от възложителя, съставя протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед прекратява процедурата и определя провеждането на нов търг.

Ал. 2. Възложителят прекратява тръжната процедура с мотивирана заповед, когато:

1. Не е подадено нито едно заявление или никой от участниците, подали заявления, не се яви на търга; 

2. Всички заявления за участие не отговарят на предварително обявените условия и/или към тях не е представен някой от задължително изискуемите документи;

3. Първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

4. Отпадне необходимостта от провеждане на търг или конкурс в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, които възложителят не е могъл да предвиди;

5. Са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени.

 

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу

         Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река