На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следния

Проект за изменение и допълнение

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян;

I.            Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян:

След анализ на резултатите от прилагането на действащата правна уредба са установени следните фактически и правни положения:

-  Налице е необходимост от привеждане на Наредбата в съответствие с новите разпоредби на Закона за училищното и предучилищното образование /чл. 283/;

-  Установена е възможност за предвиждане на нови видове услуги и такси за тяхното предоставяне, както и намаляване на таксата за услуга „За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена“.

II.           Цели, които се поставят с предложените изменения и допълнения:

С настоящия проект се предвижда:

1. Намаляване на размера на таксата, дължима от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование в детските градини на територията на Община Цар Калоян. Промяната е в съответствие с новите разпоредби на чл. 283 от Закона за училищното и предучилищното образование, /обн. в ДВ бр. 82/2020 г./, като ал. 10 предвижда, че „Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се определят със:

1. наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси - за общинските детски градини и училища;“.

Съгласно чл. 283, ал. 11 на ЗПУО „Първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата по ал. 9“.

Община Цар Калоян ще осигури частично подпомагане на заплащането на дължимата от родителите такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование в детските градини, чрез заплащане на 50 на сто от таксата.

С предложеното изменение на чл. 21, ал. 2 на настоящия проект за изменение на Наредба № 3, същата се привежда в съответствие с цитираните разпоредби на закона.

2. Намаляване размера на такса за услугата „За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена“.

Голяма част от издадените удостоверения за идентичност на имена са за идентичност на българските и турските имена. На жителите на община Цар Калоян се налага да представят това удостоверение при всяко кандидатстване за работа /когато се разминават имената в дипломата и личната карта/, при всяко некоректно записване на имената им и при редица други случаи, с което се накърняват техните лични права. Тъй като промяната на имената не беше по собствено желание на лицата, а насилствено приложена, размерът на таксата трябва да е символичен, като в същото време покрива административните разходи за предоставянето й.

Промяната цели облекчаване на жителите на община Цар Калоян чрез намаляване размера на предвидената такса.

3. Предоставянето на услуга с автовишка и такса за нея;

Предоставянето на услугата е възможно, тъй като от Община Цар Калоян през 2020 г. беше закупен специализиран лек автомобил марка Ивеко 50 Ц 15, с цел техническо осигуряване на дейността по поддръжка на осветлението на населените места в общината. Общински служители са преминали курсове за управление /работа/ с подвижна работна площадка в Център за професионално обучение към Дом на науката и техниката-гр. Разград.

III.         Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта за изменение на Наредба № 3. За прилагането на изменението и допълнението на Наредба № 3 не са необходими допълнителни финансови средства.

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян:

  1. В Глава Първа, раздел Трети – „Такси за детски ясли, детски градини и други социални услуги“:

Изменя се и се допълва ал. 2 на чл. 21 по следния начин:

Таксата се заплаща с 50 /петдесет/ % намаление за деца в задължителното предучилищно образование, за сираци или за деца с един родител. Тогава, когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второ дете се заплаща с 50 /петдесет/ % намаление.

  1. В Глава Втора – „Местни такси“, Раздел Пети „Такси за административни услуги“:

Изменя се чл. 28, ал. 1 т. 2 по следния начин:

За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 0, 20 лева.

III.В Глава Трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани и предоставяни от общината на физически и юридически лица“:

Изменя се и се допълва чл. 41: Общинският съвет определя следните услуги и цени за тях, както следва:

Създава се нова т. 39 – Предоставяне на услуга с автовишка:

– за един моточас - 40,00 лева;

-  за една машиносмяна-300,00 лева.

 

ВНОСИТЕЛ:

Дауд Аляовлу

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река