ПРАВИЛНИК 

ЗА  

СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ, НАГРАДИТЕ

И ПАМЕТНИТЕ ЗНАЦИ 

НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК

 

ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ, НАГРАДИТЕ И ПАМЕТНИТЕ ЗНАЦИ  НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 Този правилник урежда условията и реда за учредяване на символите, почетните звания, наградите,  паметните  знаци на Община Цар Калоян и процедурите за удостояване и отнемане.

Чл.2 Общински  съвет  Цар Калоян, на основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА, е   учредил:

 (1)Символи на Цар Калоян:

1.        Знаме;

2.        Герб;

 

(2)Почетни звания и награди  за граждани със заслуги към града и  селищата от   общината, за принос и показани високи постижения в областта на образованието,  науката, културата, спорта и за развитие на гражданското общество:

1.      Почетен гражданин на град Цар Калоян;

2.      Почетен знак  „За принос към местното самоуправление”;

3.      Награда  „Отличник на випуск”;

4.      Награда „За европейски принос в развитието на младежките общности от Цар Калоян”.

Чл.3 Общински  съвет  Цар Калоян на основание чл.21, ал.1,т.22 и ал.2 от ЗМСМА    учредява паметни знаци за общински съветници, кметове, зам.кметове, общински служители, български и чуждестранни граждани със заслуги към Община Цар Калоян.

1-       Символичен ключ на града;

2-       Плакет на Цар Калоян;

3-       Значка ;

Чл.4 Предложения за учредяване на нови почетни звания и награди се приемат от Общински съвет Цар Калоян  по предложение на кмета на общината.

 

ІІ. СИМВОЛИ НА ОБЩИНАТА

 

Чл.5 .ГЕРБ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

         (1)  Графичното изображение на  герба на Цар Калоян е съгласно Приложение   №1.

     

         (2)  Гербът на Цар Калоян се поставя:

1.      На фасадата на сградата на Цар Калоян;

2.       В заседателната зала на Общински съвет Цар Калоян;

3.      В кабинета на кмета на общината;

4.      На официални документи на общинската администрация;

5.      На почетни знаци и отличия, учредени от Общински съвет  Цар Калоян.

         (4) Гербът на Община Цар Калоян може да бъде изобразяван :

1.      На печатни материали на общинската администрация;

2.      На рекламни печатни и електронни издания;

3.      На указателни табели на границите на Община Цар Калоян  и  населените места от  общината.

Чл.6  ЗНАМЕ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

 

(1)Знамето на Община Цар Калоян се издига:

1.      На сградата на Цар Калоян;

2.      На пилони, поставени на входните артерии на града, на централните кръстовища и площади;

3.      На местата за провеждане  заседания на Общинския съвет;

4.      На сградите на държавните и общински ведомства, фирми, учебни заведения и  културни институти – на национални и официални празници и други чествания;

5.      На сградите, в които се провеждат научни конференции и съвещания, национални или международни спортни, културни и други прояви – през времетраенето им.

      (2) Знамето на Община Цар Калоян може да бъде издигано и при церемонии и тържества, провеждани от държавни или обществени  организации.

       (3)  При издигане на знамето на Община Цар Калоян заедно с държавното, почетното място се дава на държавното знаме на Република България, което се поставя от лявата страна на сградата, гледано срещу нея.

       (4)  При издигане на знамена в колона, заедно със знамена на други градове, знамето на Община Цар Калоян се поставя в средата, ако броят им е нечетен. Ако броят им е четен, знамето на Община Цар Калоян се поставя в началото и в края на реда. Чуждите знамена се подреждат по азбучен ред на държавите или градовете на кирилица.

       (5)  При обявен от общинската администрация траур, знамето се спуска на половината на флагщока, заедно с прикрепена на горния ляв ъгъл черна траурна лента.     

       (6)  Начините за носене на знамето на общината са тези, които са определени за носене на държавното знаме.

       (7)  Знамето на Община Цар Калоян  може да бъде изработвано във вид на флагче с размери 30/25 см., което да служи като сувенир  за официални  гости и делегации.

 

ІІІ. ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ  И НАГРАДИ

 

Чл 7.   ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЦАР КАЛОЯН

(1) Отличието се състои от  изображение на герба на Цар Калоян  и лента с цветовете на знамето на града, значка, удостоверение и парична сума.

(2) Със званието се удостояват български и чужди граждани, с особени заслуги към града, общината и родината във всички области на обществения живот. Поводи за удостояване с  почетното звание     могат да бъдат  и:

1.Дългогодишна общественополезна дейност  за  града и общината;

2.Висока морална постъпка или действие в името на обществото и     личността;

3.Изключителни постижения в областта на науката, културата, спорта и др., които имат  общонационално и общочовешко значение и са свързани с името на град Цар Калоян.

 

Чл. 8 ПОЧЕТЕН ЗНАК  „ЗА ПРИНОС КЪМ МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ”

(1) Почетният знак включва герба на Цар Калоян, изработен  във вид на плакет, диплом  и парична сума.

(2)  С наградата се удостояват настоящи и бивши кметове на Цар Калоян, председатели на Общинския съвет, служители в Община Цар Калоян, общински съветници, кметове на населени места, служители в кметствата на Община Цар Калоян  за дългогодишна работа и  заслуги в областта на местното самоуправление, както и  чужди граждани с принос в международното партньорство.

 

Чл. 9  НАГРАДА „ОТЛИЧНИК НА ВИПУСК”

(1) Наградата се състои от грамота и парична сума.

(2) С наградата се удостояват зрелостници от средните училища на територията на Община Цар Калоян за отличен успех /6,00/ по всички учебни предмети   от гимназиалния етап на средното образование.

 

Чл.10 НАГРАДА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

(1)  Наградата се състои от диплом и парична сума.

(2) С наградата се  удостояват:

1.                         Младежки организации и групи със съществен принос в областта на културата, науката, образованието и развитието на младежките общности;

2.                         Млади хора до 35 годишна възраст със съществен  принос в областта на културата, науката, образованието и развитието на младежките общности в Община Цар Калоян и други.

(1)                     Наградата се връчва за:

1.      Участие в реализацията на европейски младежки програми и проекти за  устойчиво развитие на Община Цар Калоян с международно и национално значение;

2.      Участие в проекти в служба на мира, разбирателството и сътрудничеството между младите хора в Европа и в света, в духа на уважение на човешките права и основни свободи;

3.      Принос в осигуряване на знания, умения и образование за сближаването на европейските народи;

4.      Младежки принос и значими прояви в утвърждаване на европейските ценности;

5.     Върхови постижения и класиране на призови места в организирани инициативи в България и други страни по света.

 

 

ІV.ПАМЕТНИ   ЗНАЦИ

 

Чл.11 СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА ГРАД ЦАР КАЛОЯН

(1) Символичният ключ на града е бронзова отливка, поставена в кутия с отличителните знаци на общината .

              (2) Символичният ключ се подарява на високопоставени гости – български и чуждестранни  държавни и правителствени ръководители, творци, учени или спортисти с високи постижения в съответната област.

 

Чл.12 ПЛАКЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

(1) Плакетът на Цар Калоян е релефно изображение на герба, поставен в   кутия с отличителните знаци на общината върху капака.

(2) Плакетът се подарява на  български и чуждестранни гости на общината.

 

Чл.13 ЗНАЧКА НА ЦАР КАЛОЯН.

                   (1) На значката е изобразен гербът на общината.

(2) Значката се връчва на кмета на общината, общински съветници, зам. – кметове, секретари и други  служители в администрацията на общината за дългогодишна активна дейност, както и на български и чуждестранни  гости на общината.

 

V. УСЛОВИЯ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ, НАГРАДИ И ПАМЕТНИ ЗНАЦИ. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТНЕМАНЕ.

 

Чл. 14 Процедури по предлагане за удостояване, обсъждане на предложенията, вземане  на решения и връчване на отличията. Отнемане на звания.

(1)ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЦАР КАЛОЯН

1.      Всеки гражданин или организация може да внесе до кмета на общината обосновано предложение за удостояване със званието.

2.      Предложенията за удостояване със званието се внасят за разглеждане в Общински съвет Цар Калоян от Кмета на общината.

3.      Решението за удостояване се взема на заседание на Общинския съвет.

4.      Със званието може да се удостоява и посмъртно.

5.      Връчване на отличието става от Кмета на общината и/или Председателя на Общински съвет.

6.      Званието „Почетен гражданин на град Цар Калоян” се отнема с решение на Общински съвет - Цар Калоян по предложение на кмета, в случай че лицето е осъдено за тежко  умишлено престъпление.

(2)ПОЧЕТЕН ЗНАК „ЗА ПРИНОС КЪМ МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ”

1.      Всеки гражданин или организация може да внесе обосновано предложение за удостояване с наградата до Общински съвет Цар Калоян чрез Кмета на Община Цар Калоян 

2.Носителите на почетния знак се определят с решение на Общински съвет Цар Калоян по предложение на Кмета на общината  след заседание на Постоянната комисия по приватизация, евроинтеграция, нормативна уредба, социална политика и селско стопанство

3.Отличието се връчва на сесия на Общинския съвет, по случай Деня на българската община, както и във връзка с други поводи и събития.

 

  (3) НАГРАДА „ОТЛИЧНИК НА ВИПУСК”

1.      Предложения за удостояване с наградата  се правят от директорите на учебните заведения до Общинския съвет чрез Кмета на Община Цар Калоян  .

2.      Предложенията съдържат: трите имена на зрелостника, училище, мотивирано предложение от директора на училището.

3.      Постоянната комисия по образование и наука към Общинския съвет разглежда постъпилите предложения и определя носителите на отличието.

4.      Наградата се връчва на 24 май.

(4) НАГРАДА „ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ   ОБЩНОСТИ ОТ ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН”

1. Предложения за удостояване с наградата се правят от граждани, групи или организации до Общински съвет Цар Калоян чрез Кмета на Община Цар Калоян.

2.     Предложенията за удостояване с  наградата постъпват при Кмета на Община Цар калоян в срок до 5 април.

3.      Решението за носител на наградата се взема на заседание на Общински съвет Цар Калоян.

4.      Наградата се връчва на 9 май – Ден на Европа.

Чл.16 Организацията по изработване на отличията се възлага на общинската администрация.

Чл.17  Паричните награди се осигуряват от целеви средства по бюджета на Община Цар Калоян. Размерът на паричните средства към почетните звания и награди по раздел ІІІ от настоящия Правилник се определят ежегодно с бюджета на общината.

Чл.18  Почетните звания и награди на Община Цар Калоян се връчват на тържествени ритуали от Кмета на общината и/или  Председателя на Общинския съвет.

Чл.19 Носителите на почетни звания и награди  се записват в „почетни книги”, които се съхраняват в общинската администрация.

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 20 Промени в настоящия Правилник се извършват от Общински съвет Цар Калоян по предложение на Кмета на общината или постоянните комисии към Общинския съвет.

Чл. 21 Наградените с почетни звания и награди на Община Цар Калоян  при условията на  досегашните статути запазват правата си.

Чл. 22 Настоящият правилник влиза в сила от датата на неговото приемане от Общински съвет Цар Калоян.

 

 

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Цар Калоян на 25.11.2009 г. с  Решение №43 по Протокол №6.

 

РЕФАН АШИМ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян                            

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река