П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 29.01.2019 г., /вторник/ от 13:00часа в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5, при следния дневен ред:

  1. 1.Докладни записки.
  1. 2.Разни

Забележка:

  • На 29.01.2019 г., /вторник/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност, ПК по образование, наука и култура, ПК по здравеопазване и спорт, ПК по икономическа и инвестиционна политика, ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване, ПК по социална политика, ПК по земеделие и екология и ПК за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интересив помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река