ПРОЕКТО -БЮДЖЕТ 

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г.

    ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
           
     
     
           
  Бюджет Изпълн. Проекто Корек-
пара  Наименование на параграф 2018г. 30.11. бюджет ции
граф     2018г. 2019г.  
1 ПРИХОДИ: 2576071 2380906 2573816  
1.1. Собствени приходи 11577 11552 11360  
24 05 Приходи от наем на имущество 300 275 300  
24 06 Приходи от наем на земя 11400 11400 11400  
36-19 Други неданъчни приходи 120 120 0  
37-02 ДДС върху прих.от ст.дейност -343 -343 -340  
45-01 Текущи помощи и дарения 100 100 0  
  Всичко собствени приходи: 11577 11552 11360 за образование
1.2. Трансфери        
31 11 Обща допълваща субсидия 2251332 2068107 2513764  
3118 Получени целеви трансфери 3000 3600 0  
31 28 Получени целеви трансфери 12142 12142 0  
61 00 Трансфери между бюджети 262415 262415 0  
  Всичко трансфери: 2528889 2346264 2513764 чл.50ЗДБРБ
1.3. Трансфери от държ.предприятия 4968 4968 0  
6400 Получени трансфери 4968 4968 0  
1.4. Събрани средства по бюджета 0 -12515 0  
88-03 Събрани средства от за СЕС 0 -12515 0  
95  00 Депозити и средства 30637 30637 0  
95 01 Остатък в началото на периода 30637 30637 48692 пр.остатък
95 07 Остатък в края на периода   0 0  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Бюджет Изпълн. Проекто Корек-
пара  Наименование на параграф 2018г. 30.11. бюджет ции
граф     2018г. 2019г.  
2 РАЗХОДИ:        
2.1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ        
2.1.1. гр.Цар Калоян        
01,02 Възнаграждения 359306 310806 386800  
05 00 Осигурителни вноски  70500 73589 77550  
  Общо: 429806 384395 464350  
2.1.2. Кметство с.Езерче        
01,02 Възнаграждения 22396 20929 24700  
05 00 Осигурителни вноски  4304 4023 4750  
  Общо: 26700 24952 29450  
2.2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ        
2.2.1. Др.дейности по вътр.сигурност        
02 00 Възнаграждения  16320 6000 17040  
05 00 Осигурителни вноски  6720 706 7400  
10 00 Издръжка 1900 350 1900  
  Общо: 24940 7056 26340  
2.2.2. Отбранително моб.подготовка        
02 00 Възнаграждения  37640 35349 46730  
05 00 Осигурителни вноски  7010 7792 7700  
10 00 Издръжка 13050 6218 13050  
  Общо: 57700 49359 67480  
2,3 ОБРАЗОВАНИЕ 1397221 1308125 1541621 24358лв.пр.ост.
2.4. Др.дейности по здравеопазването        
01,02 Възнаграждения 36360 31692 37970  
05 00 Осигурителни вноски  6750 7234 7200  
10 00 Издръжка 1001 4290 1001  
  Общо: 44111 43216 46171  
2.5. КУЛТУРА-Читалища        
45 00 Субсидии на организации с нест.цел  92125 68341 122946 18 556 лв.
  Общо: 92125 68341 122946 прех.ост.
2.6. Център за настаняване от семеен тип        
45 00 Субсидии   194000 180594 221080  
  Общо: 194000 180594 221080  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Бюджет Изпълн. Проекто Корек-
пара  Наименование на параграф 2018г. 30.11. бюджет ции
граф     2018г. 2019г.  
2.7. Център за рехабилитация        
45 00 Субсидии 45000 41580 48600  
  Общо: 45000 41580 48600  
2.8. Програми за временна заетост 251970 259341 0  
2.9. Др.служби по соц.осигуряване 11234 12868 5778 пр.остатък
2.10. Спорт за всички 1264 1079 0  
2.11. Резерв 0 0 0  
2.12. преходен остатък-Образование 0 0 0  
  ОБЩО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 2576071 2380906 2573816  
           
     
Забележка: Размерът на "Образование"гр.Цар Калоян е по
чл.50 от ЗДБРБ за 2019г.,ще се разпредели по формули за учебните 
  и детски заведения,след заповед на кмета на общината  
           
                                      Изготвил:В.йорданова          
  Гл.счетоводител        
           
           

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река