П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 20.07.2018 г., /петък/ от 10:00 часа в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5, при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни.

Забележка:

  • На 19.07.2018 г., /четвъртък/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност и ПК по образование, наука и култура,в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5;
  • На 19.07.2018 г., /четвъртък/ от 10:30 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по икономическа и инвестиционна политика, ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване и ПК по социална политика,в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5.
  • На 19.07.2018 г., /четвъртък/ от 11:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по здравеопазване и спорт, ПК земеделие и екология и ПК за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси,в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян