Покажи брой 
Заглавие Посещения
График За провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" град Разград за стопанската 2017/2018 г., за землищата на Община Цар Калоян 865
Обявление на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 1044
ДА ЗА 2016 Форма ЗЕЕ 1009
Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. 1095
Заповед №368/20.07.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 1251
Заповед №236-239/02.06.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 1336
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1117
МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян 940
Уведомително писмо от СД "ВЕТЕКС" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 1063
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 1174
Заповед №191 / 14.03.2017 г. 1116
Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за изменение на улиците 1326
Обявление № 1 от 16.02.2017 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г. 1183
ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 1372
Доклад изменения Наредба №5 1378
Съобщение за Проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ № ХХХVІІ и № ХХХVІІІ , квартал 109 по ПР на гр.Цар Калоян 1300
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ - информация за напредък на проекта 1022
ПРОТОКОЛ № 1 от общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ 1527
Конкурс за управление на социални услуги в общността Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора 1683
проект "Осигуряване на топъл обяд -2016“ 1149

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река