Община Цар Калоян, Област Разград

Гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 2316, факс: 08424  2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Община Цар Калоян съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

Промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на следните поземлени имоти, собственост на Община Цар Калоян, находящи се в землищата на с. Езерче и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, от „пасища, мери“-публична общинска собственост в „ниви“-частна общинска собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 27156.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерче, общ. Цар Калоян, с обща площ от 8, 056 дка;
  2. Поземлен имот с идентификатор 27156.25.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерче, общ. Цар Калоян, с обща площ от 2, 296 дка;
  3. Поземлен имот с идентификатор 77308.167.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с обща площ от 4, 067 дка;
  4. Поземлен имот с идентификатор 77308.331.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с обща площ от 16, 072 дка;
  5. Поземлен имот с идентификатор 77308.349.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с обща площ от 6, 367 дка“;

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река