С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Цар Калоян, Област Разград, уведомява гражданите на територията   на   Община Цар Калоян ( гр. Цар Калоян,  с. Езерче и с. Костанденец), че във връзка с наближавания отоплителен сезон и в изпълнение на Закона за управление на отпадъците ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) за недопускане нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места са предвидени следните санкции:/

  • Съгласно чл. 133, ал. 4 от ЗУО за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 5000 лв.

 

  • Съгласно чл. 134 от ЗУО, едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10000 до 50000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци.

 

  • При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.

 

 

   Дата: 07.10.2019 г.                  

     гр. Цар Калоян                                                

От общинското ръководство

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река